ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Fundusz na nagrody i zapomogi, zwany dalej „funduszem”, dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w:

1) jednostkach wojskowych będących państwowymi jednostkami budżetowymi – tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

2) jednostkach wojskowych niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi – tworzy się w ramach środków tych jednostek.

2. Wysokość funduszu:

1) w jednostkach wojskowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – wynosi 2,5%,

2) w jednostkach wojskowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – wynosi od 1,0% do 2,5%

– planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia żołnierzy zawodowych.

§ 2. 1. Środki funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, pozostawia się do dyspozycji:

1) każdego dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą” – w wysokości 1,0% wydatkowych w roku kalendarzowym środków na uposażenia żołnierzy zawodowych w bezpośrednio podległej jednostce wojskowej oraz podległej jednostce wojskowej, której dowódca zajmuje stanowisko służbowe, niższe niż określone w art. 104 ust. 1 ustawy;

2) Ministra Obrony Narodowej – w wysokości 1,5% określonych w ustawie budżetowej środków na uposażenia żołnierzy zawodowych w danym roku kalendarzowym.

2. Naliczenia środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w okresach kwartalnych. Środki na poszczególne kwartały danego roku kalendarzowego ustala się zaliczkowo, przyjmując za podstawę wydatki na uposażenia żołnierzy zawodowych poniesione w pierwszym miesiącu danego kwartału.

§ 3. Wysokość funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, może być podwyższona przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu roku kalendarzowego o niewykorzystane środki na uposażenie i dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz pozostawiona do jego dyspozycji.

§ 3a. 1. Wysokość funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ustala dowódca jednostki wojskowej niebędącej państwową jednostką budżetową.

2. Fundusz, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, może zostać zwiększony z odpisu z zysku, nie więcej niż o 2,5 % środków pieniężnych wydatkowanych na uposażenia żołnierzy zawodowych w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Zwiększenia funduszu, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki wojskowej

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy (Dz. U. Nr 28, poz. 314), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.