ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zasady i warunki wspólnej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego, zwanych dalej „lotniskami”, eksploatowanych wspólnie przez lotnictwo wojskowe i lotnictwo służb porządku publicznego.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) zarządzający lotniskiem – Ministra Obrony Narodowej w stosunku do lotnisk wojskowych lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych w stosunku do lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego;

2) główny użytkownik lotniska – jednostkę wojskową lub jednostkę służb porządku publicznego, której zarządzający przekazał lotnisko w użytkowanie;

3) współużytkownik lotniska – jednostkę wojskową lub jednostkę służb porządku publicznego korzystającą z lotniska, niebędącą jego głównym użytkownikiem.

§ 2. 1. Wspólna eksploatacja lotnisk nie może wpływać na utrzymanie sprawności eksploatacyjnej lotniska oraz gotowości bojowej jednostek wojskowych i jednostek służb porządku publicznego bazujących na tym lotnisku.

2. Wspólna eksploatacja lotnisk, w tym utrzymanie ich w stałej sprawności eksploatacyjnej, odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w „Instrukcji użytkowania lotniska” obowiązującej na danym lotnisku.

§ 3. 1. Zarządzający lotniskiem może ograniczyć lub okresowo zawiesić starty i lądowania polskich państwowych statków powietrznych współużytkownika lotniska, jeżeli wymaga tego sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego albo zagrożenia bezpieczeństwa na lotnisku, a także w razie prowadzenia inwestycji lub prac remontowych na lotnisku.

2. Zarządzający lotniskiem jest obowiązany niezwłocznie powiadomić współużytkownika lotniska o podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 1.

§ 4. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych lub remontowych, dotyczących urządzeń lotniskowych przez współużytkownika lotniska, wymaga pisemnej zgody zarządzającego lotniskiem.

§ 5. 1. Zarządzający lotniskiem ponosi odpowiedzialność za sprawne działanie urządzeń lotniskowych zapewniających bezpieczne prowadzenie działalności lotniczej.

2. Zarządzający lotniskiem może kontrolować przestrzeganie przez personel współużytkownika lotniska warunków określonych w „Instrukcji użytkowania lotniska”.

§ 6. Kierowanie ruchem lotniczym polskich państwowych statków powietrznych współużytkownika lotniska w strefach i rejonach kontrolowanych lotnisk wspólnie eksploatowanych realizuje wyznaczony przez zarządzającego lotniskiem organ kontroli ruchu lotniczego.

§ 7. 1. Ochrona urządzeń lotniskowych, udostępnionych współużytkownikowi lotniska, należy do tego współużytkownika, w sposób uzgodniony z głównym użytkownikiem lotniska.

2. Zezwolenia wstępu dla osób na teren udostępniony współużytkownikowi lotniska wydaje główny użytkownik lotniska na pisemny wniosek tego współużytkownika.

§ 8. Zasady korzystania z urządzeń lotniskowych przez współużytkownika lotniska określają umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy głównym użytkownikiem lotniska i jego współużytkownikiem, uzgodnione uprzednio z zarządzającym lotniskiem, lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi organami.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.