ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej „ustawą o przebudowie”.

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje Minister Obrony Narodowej, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Plan obejmuje w szczególności:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i zobowiązania.

3. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu opracowania planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

4. Wydatki wyższe niż planowane mogą być dokonywane do wysokości uzyskanych wyższych przychodów niż ujęte w planie oraz środków pozostałych z okresów poprzednich, po uzyskaniu zgody dysponenta Funduszu.

5. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Dysponenci środków budżetowych uzyskujący wpływy będące przychodami Funduszu mogą gromadzić je na rachunku pomocniczym. Wpływy te są ewidencjonowane na koncie rozrachunkowym i okresowo przekazywane na rachunek Funduszu przez dysponentów.

§ 5. 1. Dysponenci środków budżetowych przekazują wpływy za udostępnianie poligonów na rzecz wojsk obcych, w części nieprzeznaczonej na zmniejszenie poniesionych wydatków budżetowych, na rachunek Funduszu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano środki od wojsk obcych.

2. Dysponenci, którzy wpływ należności z tytułu wystawionej faktury za wydatki poniesione w związku z pobytem wojsk obcych na poligonie otrzymali po zakończeniu roku budżetowego, otrzymane środki przekazują na rachunek Funduszu w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania.

3. Dysponenci, o których mowa w ust. 1, przesyłają do urzędu obsługującego dysponenta Funduszu rozliczenie otrzymanych wpływów od wojsk obcych w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

4. Wzór rozliczenia wpływów za udostępnienie poligonów na rzecz wojsk obcych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. Dysponenci środków budżetowych uzyskujący wpływy za specjalistyczne usługi wojskowe wykonywane w czasie realizacji zadań szkoleniowych przekazują je w całości na rachunek Funduszu, w terminie 10 dni od dnia ich uzyskania.

§ 7. 1. Wpływy uzyskane z części dochodów Agencji Mienia Wojskowego, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 i Nr 273, poz. 2703), zwanej dalej „ustawą o AMW”, są przekazywane na rachunek Funduszu w terminach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 21, poz. 172).

2. Wpływy uzyskane ze źródeł, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o AMW, są przekazywane na rachunek Funduszu niezwłocznie po ich uzyskaniu.

§ 8. Środki uzyskane ze sprzedaży mienia ruchomego, o którym mowa w art. 4d ustawy o AMW, uzyskane przez organ wojskowy wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej, są przekazywane na rachunek Funduszu w terminie 10 dni od dnia ich uzyskania.

§ 9. 1. Wydatki Funduszu są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie rozwoju Sił Zbrojnych na kolejny okres planistyczny.

2. Podstawą przekazania przez dysponenta Funduszu środków finansowych jest przedstawienie przez dysponenta realizującego zadanie określone w programie rozwoju Sił Zbrojnych zapotrzebowania na te środki wraz z kopią faktury dokumentującą zakup towarów albo usług.

3.  Wzór zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Dysponenci realizujący zadania określone w programie rozwoju Sił Zbrojnych przechowują otrzymane środki finansowe na rachunku pomocniczym i ewidencjonują na koncie rozrachunkowym.

2. Wykorzystanie środków finansowych podlega ewidencji w układzie paragrafów, zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w odrębnych przepisach.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, jest prowadzona w sposób umożliwiający rozliczenie każdej kwoty.

4. Niewykorzystane przez dysponentów środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu w terminie określonym w § 11 ust. 2.

§ 11. 1. Dysponenci, którym zostały przekazane środki finansowe z Funduszu, przedstawiają rozliczenie ze sposobu ich wykorzystania.

2. Dysponenci przedstawiają rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału, odrębnie dla każdego realizowanego zadania w następującym układzie:

1) numer i nazwa zadania z planu inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej lub pozycja i nazwa własna inwestycji z planu modernizacji Sił Zbrojnych;

2) kwota środków finansowych otrzymanych w danym kwartale;

3) kwota wydatkowana w danym kwartale;

4) kwota środków finansowych podlegających zwrotowi na rachunek Funduszu.

3. Wzór rozliczenia środków finansowych otrzymanych z Funduszu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Dysponent Funduszu jest obowiązany egzekwować środki finansowe przyznane z Funduszu i wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości.

§ 12.1. W razie wystąpienia okresowych nadwyżek środków finansowych gromadzonych przez Fundusz, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat wyłącznie w Narodowym Banku Polskim.

2. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie może uchybiać terminowym wypłatom środków finansowych na cele Funduszu wskazane w ustawie o przebudowie lub w inny sposób ograniczać realizację tych celów.

§ 13. Rachunkowość Funduszu jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ).

§ 14. Przepisy rozporządzenia stosuje się do gospodarki finansowej Funduszu od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2005 r. (po:z- 1120)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 107, poz. 1136 i Nr 273, poz. 2703.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.