ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1377 oraz z 2006 r. Nr 80, poz. 560) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 2006 r. powołuje się w dniach: 3—5 stycznia, 1—3 lutego, 7—9 marca, 4—6 kwietnia, 9—11 maja, 6—8 czerwca, 4—6 lipca, 1—3 sierpnia, 5—7 września, 3—5 października, 14—16 listopada i 5—7 grudnia — do:

1) wojskowych centrów i ośrodków szkolenia oraz ośrodków szkolenia kierowców;

2) jednostek wojskowych innych niż wymienione w pkt 1.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.