ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania przez Ministra Obrony Narodowej mienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji – należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) ustawie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) planie – należy przez to rozumieć plan przekazywania mienia, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy.

§ 2. 1. Plan zawiera:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości lub ewidencji gruntów, budynków i lokali;

2) opis nieruchomości, w tym jej położenia i powierzchni oraz jej części składowych i praw z nią związanych, z uwzględnieniem ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości;

3) nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, w której posiadaniu znajduje się nieruchomość;

4) dane, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

5) informacje o wymogach wynikających z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, z poz. zm.);

6) informacje o dotychczasowym sposobie wykorzystania nieruchomości;

7) wartość nieruchomości ustaloną w sposób określony w § 7;

8) termin przekazania nieruchomości;

9) wysokość środków finansowych zaplanowanych na utrzymanie nieruchomości w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, którego plan dotyczy.

2. Plan sporządza się w formie pisemnej i elektronicznej.

§ 3. 1. Minister Obrony Narodowej przekazuje Prezesowi Agencji w terminie do dnia 15 marca każdego roku projekt planu w celu uzgodnienia zawartych w nim terminów przekazywania nieruchomości.

2. Prezes Agencji przedstawia swoje stanowisko wobec projektu planu, w zakresie określonym w ust. 1, w terminie piętnastu dni od dnia jego otrzymania.

§ 4. 1. Minister Obrony Narodowej może dokonać korekty ustalonego planu, jeżeli wymagają tego interesy obronności państwa albo inne ważne względy społeczne lub gospodarcze.

2. Do korekty planu stosuje się odpowiednio przepisy § 2.

3. Projekt korekty planu Minister Obrony Narodowej uzgadnia z Prezesem Agencji w zakresie terminów przekazywania nieruchomości. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Po ustaleniu planu Minister Obrony Narodowej określa terminy sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy.

§ 6. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, zawiera:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości lub ewidencji gruntów, budynków i lokali;

2) określenie położenia i powierzchni nieruchomości;

3) opis budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości gruntowej oraz ich dane techniczne;

4) wartość nieruchomości;

5) informacje o stanie techniczno-użytkowym nieruchomości.

§ 7. 1. Wartość nieruchomości w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, określa organ prowadzący gospodarkę mieniem będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, właściwy dla tej nieruchomości.

2. Wartość nieruchomości przyjmuje się jako równą wartości ujętej w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez właściwą dla tej nieruchomości jednostkę organizacyjną podporządkowaną lub nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 8. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji organu właściwego w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, o której mowa w art. 18 ust. 6 ustawy, Prezes Agencji występuje z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o dokonanie wpisu w dziale drugim księgi wieczystej przez wykreślenie wpisanego uprzednio organu reprezentującego Skarb Państwa i wpisanie w to miejsce Agencji albo o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.