ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Żołnierze zawodowi są wyposażani w uzbrojenie z uwzględnieniem wykonywanych zadań, specyfiki zajmowanego stanowiska etatowego oraz szczególnych warunków służby – zgodnie z normami uzbrojenia.

§ 2. Normy uzbrojenia określają rodzaje etatowego uzbrojenia żołnierzy zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Rodzaje i normy uzbrojenia etatowego dla oficerów zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Rodzaje i normy uzbrojenia etatowego dla podoficerów zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Rodzaje i normy uzbrojenia etatowego dla szeregowych zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 12, poz. 108).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. (poz. 224)