ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 155, poz. 1292 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 429) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) równorzędne stanowisko służbowe – równorzędne stanowisko służbowe przełożonego dyscyplinarnego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2004 r. w sprawie stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu (Dz. U. Nr 238, poz. 2397);”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jednostka organizacyjna – jednostkę wojskową i inną jednostkę organizacyjną wymienioną w załączniku do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 48, poz. 830).”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dowódcy jednostki wojskowej lub szefa, dyrektora, komendanta, kierownika samodzielnej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorstwa państwowego, dla którego Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, niższe niż stanowisko służbowe dowódcy brygady (pułku) i równorzędne, jeżeli dla tego stanowiska służbowego przewidziano w etacie stopień etatowy nie niższy niż kapitana (kapitana marynarki), a także komendanta szkoły podoficerskiej, w stosunku do żołnierzy w tej jednostce wojskowej lub jednostce organizacyjnej, wydziale Żandarmerii Wojskowej albo przedsiębiorstwie państwowym, z wyjątkiem żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe zastępcy dowódcy jednostki wojskowej lub zastępcy szefa, dyrektora, komendanta, kierownika jednostki organizacyjnej, zastępcy komendanta wydziału Żandarmerii Wojskowej albo zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego;”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przełożonymi dyscyplinarnymi uprawnionymi do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych w stosunku do żołnierzy zawodowych pozostających odpowiednio w:

1) rezerwie kadrowej – są Minister Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr;

2) dyspozycji – są Minister Obrony Narodowej oraz Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przełożonymi dyscyplinarnymi uprawnionymi do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych, w stosunku do żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza działem obrona narodowa, są:

1) Minister Obrony Narodowej – wobec żołnierzy zawodowych posiadających stopień wojskowy nie niższy niż generał brygady (kontradmirał) lub

2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy w sprawach kadr – wobec żołnierzy zawodowych posiadających stopnie wojskowe inne niż określone w pkt 1.”;

4) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w stosunku do żołnierzy, wobec których nie jest przełożonym dyscyplinarnym, z zastrzeżeniem art. 65 ustawy;”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywanej funkcji w wysokości 3,78% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zwanego dalej „uposażeniem”.

2. Dodatkowe wynagrodzenie ulega zwiększeniu o 2% uposażenia, za każde przeprowadzone i zakończone:

1) postępowanie wyjaśniające;

2) uzupełnienie materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym;

3) sprawdzenie przesłanek w celu wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.”;

6) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, wypłaca się w ramach innych należności żołnierzy zawodowych za miesiąc poprzedni, w terminie płatności uposażenia.”.

§ 2. Stawki dodatkowego wynagrodzenia, o których mowa w § 1 pkt 5, przysługują rzecznikom dyscyplinarnym od dnia 1 lipca 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.