ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefy:

1)   nr 15 — zamkniętą przez cały rok dla żeglugi i rybołówstwa;

2)   nr 3 i 14 — zamknięte przez cały rok dla rybołówstwa;

3)   nr 1a, 1b, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 10, 11, 12 i 13 — okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.

2. Współrzędne geograficzne stref, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ujmuje strefy, o których mowa w § 1 ust. 1, w publikacjach nautycznych i nanosi na mapy morskie.

§ 3. Terminy zaniknięcia dla żeglugi i rybołówstwa stref, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, ogłasza Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

§ 4. 1. Terminy zamknięcia dla żeglugi i rybołówstwa stref, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem stref nr 6, 6a, 6b i 6c Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ogłasza co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

2. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej niezwłocznie zamieszcza ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, w „Wiadomościach Żeglarskich”.

3. W przypadku nagłej konieczności ogłoszenie zamieszcza się w systemie ostrzeżeń nawigacyjnych bez zachowania terminu określonego w ust. 1.

§ 5. 1. Terminy zaniknięcia stref nr 6, 6a, 6b i 6c, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, w każdym roku kalendarzowym Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej podaje do wiadomości w ostatnim numerze „Wiadomości Żeglarskich” w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy.

2. Strefy nr 6, 6a, 6b i 6c w okresie ich zaniknięcia są dostępne dla żeglugi i rybołówstwa w poniedziałki, niedziele i dni wolne od pracy określone w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm. 1) ), z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dla stref nr 6, 6a, 6b i 6c w sytuacjach podyktowanych potrzebami prowadzenia szkoleń i ćwiczeń wojskowych można określić dodatkowe terminy, inne niż określone w ust. 1, w których strefy te są zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.

4. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej zamieszcza terminy, o których mowa w ust. 3, w „Wiadomościach Żeglarskich” co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160 oraz z 2010 r. Nr 224, poz. 1459.