ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

Na podstawie art. 67 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54 oraz z 2006 r. Nr 140, poz. 996) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) trzewiki oraz galanteria skórzana — w kolorze czarnym; żołnierze pełniący służbę w polskich kontyngentach wojskowych noszą trzewiki ćwiczebne tropikalne — w kolorze piaskowym;”;

2) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) bordowym — w jednostkach desantowo-szturmowych, specjalnych i jednostkach kawalerii powietrznej oraz Dowództwie Wojsk Specjalnych;”;

3) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Ubiór służbowy noszą żołnierze:

1) Dowództwa Garnizonu Warszawa i Komendy Garnizonu Warszawa w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym;

2) etatowych kompanii reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Poiskiego, orkiestr wojskowych okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych oraz kompanii honorowych uczelni i związków taktycznych Marynarki Wojennej w czasie uroczystości.”;

4) w § 30 ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15. Spodnie polowe nosi się wpuszczone w cholewki trzewików, powinny się one układać luźno i lekko opadać na ich górną krawędź. Spodnie polowe tropikalne wzór 93 i w kamuflażu pustynnym można nosić wyłożone na cholewki trzewików (butów specjalnych) lub wpuszczone w cholewki trzewików (butów specjalnych) — w zależności od potrzeb.

16. Spodnie wyjściowe marynarskie i ćwiczebne nosi się tak, aby sięgały z tyłu krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa.”;

5) w § 32 w ust. 1 w pkt 2:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„2) pozostałych ubiorach — bluzach, koszulach, koszulkach specjalnych — letnich, kombinezonach, kurtkach i płaszczach:”,

b) w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— na naramiennikach płaszczy sukiennych i kurtek mundurów naszywane taśmą dystynkcyjną oraz bluz i kurtek polowych, koszulobluz polowych, koszulek specjalnych — letnich i kombinezonach czotgisty w postaci pochewek z oznakami wykonanymi techniką termonadruku,”;

6) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

„§ 34a. Żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe — absolwenci i studenci szkół wyższych oraz podchorążowie rezerwy powołani na ćwiczenia wojskowe noszą na kurtkach i bluzach polowych naramienniki z naszytym dookoła (poza wszyciem przy rękawie) sznurkiem plecionym koloru biało-czerwonego o średnicy 3 mm.”;

7) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oznakę przynależności państwowej w postaci:

1) naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej — noszą żołnierze pełniący służbę poza granicami państwa wchodzący w skład kontyngentów wojskowych i realizujący zadania poza granicami państwa lub odbywający służbę w formacjach wielonarodowych z siedzibą na terenie państwa, a także żołnierze uczestniczący w przedsięwzięciach międzynarodowych; dopuszcza się noszenie oznaki na terenie państwa; w tych przypadkach oznakę o wymiarach 55 mm (podstawa) x 66 mm (wysokość) nosi się na lewym rękawie ubiorów wyjściowych 100 mm poniżej wszycia rękawa;

2) naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej — noszą żołnierze na obu rękawach bluzy, kurtki, koszulo-bluzy polowej (bluzy, koszuli ćwiczebnej marynarki wojennej), kurtki czołgisty, kombinezonu pilota, kurtki ubrania ochronnego i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego 30 mm poniżej wszycia rękawów oraz koszulki specjalnej — letniej 22 mm powyżej dolnego brzegu rękawów; oznakę tę nosi się również na kurtkach zimowych nieprzemakalnych, powyżej oznak stopnia wojskowego na lewej piersi; oznaka ma wymiary 30 mm (wysokość) x 48 mm (podstawa).”;

8) w § 36 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Emblemat rozpoznawczy NATO noszą żołnierze w czasie udziału w operacjach Paktu Północnoatlantyckiego. Nosi się go na kurtkach i bluzach polowych, na środku górnej kieszeni lewego rękawa. Na bluzach ćwiczebnych oficerskich (marynarskich) 20 mm poniżej oznaki przynależności państwowej, o której mowa w § 35 ust. 1 pkt 2.”;

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia zestaw nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

10) załączniki nr 3—6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2—5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2007 r. (poz. 477)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.