ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą do rezerwy:

1) do dnia 30 stycznia 2006 r. przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej lub przeszkolenia wojskowego poborowych:

a) posiadających na wyłącznym utrzymaniu żonę, dzieci, rodziców lub osoby, względem których poborowego obciąża obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem obowiązku wynikającego z umowy, jeżeli łączny przeciętny miesięczny dochód osób będących na wyłącznym utrzymaniu poborowego uzyskany w 2005 r. w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku jest niższy od minimalnego wynagrodzenia określonego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 2062),

b) którzy nie ukończyli szkoły podstawowej lub posiadają tylko wykształcenie podstawowe, uzyskane do dnia 31 sierpnia 2000 r., zdobyte z dwuletnim lub większym opóźnieniem, albo ukończyli szkołę specjalną,

c) którzy posiadają wykształcenie podstawowe uzyskane po dniu 31 sierpnia 2000 r. i nie ukończyli szkoły gimnazjalnej lub posiadają tylko wykształcenie gimnazjalne, które uzyskali z dwuletnim lub większym opóźnieniem łącznie na etapie edukacji w szkole podstawowej i gimnazjum, albo ukończyli szkołę specjalną,

d) których ojciec, matka, ojczym, macocha, brat lub siostra w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zmarli lub zostali uznani za inwalidów wojskowych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm. 1) ),

e) będących absolwentami szkół wyższych przeznaczonymi do odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy stali się absolwentami w 2005 r. lub wcześniej, o ile studia rozpoczęli przed rokiem akademickim 2002/2003;

2) z ostatnim dniem okresu, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, absolwentów szkół wyższych, którzy stali się absolwentami w 2005 r. lub wcześniej, niepowołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, o ile nie podlegają oni wcześniejszemu przeniesieniu do rezerwy w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. a, d i e;

3) z dniem ukończenia szkół oficerskich lub szkół aspiranckich (chorążych) Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, absolwentów tych szkół, którzy bezpośrednio po ich ukończeniu podjęli służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej lub Państwowej Straży Pożarnej, po złożeniu przez nich udokumentowanego wniosku w tej sprawie;

4) kandydatów do służby w Agencji Wywiadu — absolwentów szkół średnich, którzy w 2005 r. pozytywnie przeszli stosowną procedurę kwalifikacyjną, na wniosek Szefa Agencji Wywiadu.

§ 2. Poborowych, o których mowa w § 1 pkt 1:

1) lit. a i d, przenosi się do rezerwy po złożeniu przez nich do dnia 31 grudnia 2005 r. udokumentowanego wniosku w tej sprawie;

2) korzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego — przenosi się do rezerwy po złożeniu przez nich do dnia 31 grudnia 2005 r. wniosku w sprawie przeniesienia do rezerwy;

3) niekorzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego — przenosi się do rezerwy z urzędu, o ile w ciągu 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie złożą pisemnego wniosku o nieprzenoszenie ich do rezerwy;

4) przenosi się do rezerwy również w przypadku, jeżeli orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej.

§ 3. Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się do poborowych, którzy złożyli wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej i przeznaczono ich do odbycia tej służby.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2779 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65.