ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Poborowi, przedpoborowi i mężczyźni, którzy ukończyli siedemnaście lat życia, ochotniczo zgłaszający się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwani dalej „ochotnikami”, składają pisemny wniosek o powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwany dalej „wnioskiem”, do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

2. We wniosku ochotnik podaje następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko oraz imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer ewidencyjny PESEL;

4) adres zamieszkania i zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące;

5) wykształcenie, w tym nazwę szkoły, której jest absolwentem, oraz zawód wyuczony i wykonywany;

6) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko służbowe;

7) posiadane kwalifikacje specjalistyczne i znajomość języków obcych;

8) kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, jeżeli została w stosunku do niego określona.

3. We wniosku ochotnik może wskazać:

1) rodzaj sił zbrojnych, rodzaj wojsk i służb lub miejsce, w którym chce odbyć zasadniczą służbę wojskową;

2) jednostkę wojskową, w której chce odbyć zasadniczą służbę wojskową, w tym – w miarę możliwości – stanowisko służbowe lub funkcję;

3) termin, w którym chce rozpocząć odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

4. Mężczyzna, który ukończył siedemnaście lat życia, dołącza do wniosku:

1) pisemne oświadczenie swoich rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na odbycie przez niego zasadniczej służby wojskowej;

2) dokument potwierdzający datę jego urodzenia.

5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje obowiązku powołania ochotnika do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

§ 2. Wojskowy komendant uzupełnień przekazuje imienny wykaz ochotników, będących przedpoborowymi lub mężczyznami, którzy ukończyli siedemnaście lat życia, właściwym wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast), w celu wezwania ich do stawienia się przed powiatową komisją lekarską i powiatową komisją poborową.

§ 3. 1. Ochotnika, o którym mowa w § 2, uznanego za zdolnego do czynnej służby wojskowej, ujmuje się w ewidencji wojskowej, wydaje książeczkę wojskową i przeznacza do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

2. Ochotnika będącego poborowym przeznaczonym do odbycia zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej przeznacza się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli spełnia on wymagania do odbycia tej służby.

§ 4. 1. Ochotnikowi przysługuje pierwszeństwo w powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest to zgodne z aktualnymi potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wojskowy komendant uzupełnień, przy rozpatrywaniu wniosku, w miarę możliwości uwzględnienia prośby ochotnika, o których mowa w § 1 ust. 3.

§ 5. Wojskowy komendant uzupełnień, przed powołaniem ochotnika będącego mężczyzną, który ukończył siedemnaście lat życia, do odbycia zasadniczej służby wojskowej, informuje o obowiązkach związanych z tą służbą.

§ 6. 1. Wojskowy komendant uzupełnień uchyla kartę powołania poborowemu lub przedpoborowemu, będącemu ochotnikiem, jeżeli złożył on wniosek o uchylenie karty powołania, nie później jednak niż na 14 dni przed terminem stawienia się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, o ile nie uniemożliwi to odbycia przez niego tej służby w terminie późniejszym.

2. Wojskowy komendant uzupełnień uchyla kartę powołania mężczyźnie, będącemu ochotnikiem, który ukończył siedemnaście lat życia, jeżeli złożył on, jego rodzice lub opiekunowie prawni wniosek o uchylenie karty powołania, nie później jednak niż w dniu stawienia się do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc § 5 i 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego (Dz. U. Nr 56, poz. 277, z 1994 r. Nr 9, poz. 34, z 1995 r. Nr 42, poz. 218, Nr 100, poz. 499, z 1998 r. Nr 67, poz. 438, z 1999 r. Nr 92, poz. 1055 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1771).