ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych, zwanych dalej „WSI”;

2) wzór stosowanego kwestionariusza osobowego, wypełnianego przez kandydata do służby w WSI, zwanego dalej „kandydatem”.

§ 2. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata przeprowadza komórka kadrowa Inspektoratu WSI, zwana dalej „komórką kadrową”.

§ 3. Negatywny wynik albo odmowa poddania się przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym badaniom, sprawdzeniom lub czynnościom powoduje odstąpienie od dalszego przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata.

§ 4. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata pisemnego wniosku (podania) o przyjęcie do służby w WSI.

2. Szef komórki kadrowej występuje do właściwego przełożonego kandydata o sporządzenie specjalnej opinii służbowej.

§ 5. 1. Kandydat, którego powiadomiono o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego, składa w komórce kadrowej następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z 3 aktualnymi fotografiami;

2) własnoręcznie napisany życiorys;

3) świadectwa stwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, stopień znajomości języków obcych oraz inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe;

4) opinie służbowe lub świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc służby lub pracy;

5) kopię poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

2. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Odmowa wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych, skutkuje odstąpieniem od dalszego przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego.

§ 7. 1. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata ustala wojskowa komisja lekarska, do której kieruje kandydata Szef WSI lub wojskowy komendant uzupełnień.

2. Badania psychofizjologiczne kandydata na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji przeprowadzają psychologowie pełniący służbę lub zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych WSI.

3. Poza badaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji może być poddany także innym badaniom i czynnościom sprawdzającym jego zdolność lub przydatność do służby na takim stanowisku.

§ 8. 1. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadza szef komórki kadrowej lub komisja kwalifikacyjna wyznaczona przez Szefa WSI spośród żołnierzy WSI, zwana dalej „komisją”.

2. Przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej potwierdza się tożsamość kandydata.

3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się motywacje kandydata, jego cechy osobowe, umiejętności i predyspozycje do służby w WSI.

4. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

§ 9. 1. Postępowanie kwalifikacyjne zamyka sporządzenie przez szefa komórki kadrowej lub komisję oceny końcowej kandydata, obejmującej ocenę jego przydatności do służby w WSI.

2. Formułując ocenę końcową kandydata, bierze się pod uwagę w szczególności wyniki przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, a ponadto:

1) wiek kandydata;

2) poziom i kierunek jego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych;

3) stopień znajomości języków obcych;

4) doświadczenie w pełnieniu służby lub wykonywaniu pracy poza granicami państwa;

5) umiejętności posługiwania się techniką informatyczną;

6) posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

§ 10. 1. Ocenę końcową kandydata oraz wnioski dotyczące możliwości przyjęcia go do służby w jednostkach organizacyjnych WSI szef komórki kadrowej przedstawia Szefowi WSI, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w stosunku do kandydata.

2. Ocenę, wnioski i decyzję, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

§ 11. Szef komórki kadrowej zawiadamia pisemnie kandydata o możliwości przyjęcia lub odmowie przyjęcia go do służby w WSI.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. (poz. 1496)

WZÓR

(PDF)