ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne, zwane dalej „WSI”, czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, zwanych dalej „czynnościami”;

2) sposób przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2. Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę danych identyfikujących żołnierza WSI i osoby udzielającej pomocy WSI przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, form i metod wykonywania zadań WSI oraz zgromadzonych przez nie informacji, a także ochronę ich urządzeń, obiektów i obszarów.

§ 3. 1. Czynności przeprowadza się przez:

1) nabycie lub zbycie, polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1;

2) przejęcie, polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonane, stosownie do okoliczności, za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty;

3) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy lub innych środków płatniczych, papierów wartościowych albo przedmiotów stanowiących korzyść majątkową.

2. Podczas przeprowadzania czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego żołnierza WSI i osoby udzielającej mu pomocy.

§ 4. 1. Czynności przeprowadza się przez czas określony w zarządzeniu Szefa WSI, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel czynności lub wystąpi trwały brak możliwości ich wykonywania.

2. Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania wymaga akceptacji Szefa WSI.

§ 5. 1. Dokumentację czynności stanowią:

1) zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie czynności przez Szefa WSI;

2) zarządzenie Szefa WSI o przeprowadzeniu czynności;

3) informacja Szefa WSI dla Prokuratora Generalnego o przebiegu czynności i ich wyniku;

4) notatka służbowa z przeprowadzonych czynności sporządzana przez żołnierza WSI prowadzącego sprawę operacyjną, w ramach której zarządzono czynności;

5) opis wyników badań specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 2;

6) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności.

2. Wzory druków dokumentów, o których mowa w ust. 1, określają:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

3. Dokumentację czynności stanowią także:

1) nośniki, na których utrwalone zostały informacje i dowody uzyskane w wyniku przeprowadzenia czynności;

2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty sporządzone na podstawie przetwarzania informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy jest przechowywany przez Prokuratora Generalnego, a drugi przez Szefa WSI.

§ 6. 1. Szef WSI prowadzi rejestry zgód i zarządzeń dotyczących czynności.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w postaci ksiąg albo w systemie informatycznym, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, nabyte, zbyte lub przejęte w ramach czynności, a także przyjęte lub wręczone w tym trybie korzyści majątkowe, opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację, dokumentując ten opis lub oznaczenie w odrębnej notatce służbowej sporządzanej przez żołnierza WSI przeprowadzającego czynności.

2. Przedmioty i korzyści majątkowe, o których mowa w ust. 1, w razie potrzeby poddaje się badaniom specjalistycznym identyfikującym ich właściwości fizykochemiczne, rodzaj lub inne cechy mogące przyczynić się do wykrycia sprawców oraz uzyskania lub utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa.

§ 8. 1. Dokumentację dotyczącą czynności, w tym materiały i dokumenty uzyskane lub wytworzone w związku z realizacją czynności, zawierające dowody popełnienia przestępstwa, Szef WSI przekazuje Prokuratorowi Generalnemu za pośrednictwem upoważnionego pisemnie żołnierza WSI.

2. Materiały i dokumenty uzyskane lub wytworzone w związku z realizacją czynności, niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu, zarządzanemu przez Szefa WSI.

3. Zniszczenie materiałów i dokumentów, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się przez:

1) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, a w szczególności danych osobowych. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia;

2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3.

§ 9. Do przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. (poz. 1495)