ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

Na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby (Dz. U. Nr 80, poz. 412, z 2000 r. Nr 46, poz. 540 oraz z 2002 r. Nr 151, poz. 1257) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, powinny zawierać: imię i nazwisko, imię ojca oraz numer ewidencyjny PESEL poborowego, nazwę i adres jednostki organizacyjnej formacji uzbrojonej, w której poborowy ma pełnić służbę, oraz datę stawienia się do służby.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kartę skierowania doręcza się nie później niż 14 dni przed terminem stawienia się do służby, określonym w tej karcie, lub w terminie krótszym, za pisemną zgodą poborowego.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.1. Koszty przejazdu do miejsca pełnienia służby poborowych skierowanych do służby w formacjach uzbrojonych oraz koszty przejazdu do wybranej miejscowości na obszarze państwa poborowych zwolnionych z tej służby pokrywają organy, które wystąpiły z wnioskiem o przeznaczenie poborowego do tej służby.

2. Za koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się koszty przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego pociągiem osobowym lub pospiesznym w klasie drugiej albo autobusowego w komunikacji zwykłej lub pospiesznej, a w przypadku braku takiego środka — koszty przejazdu najtańszym dostępnym środkiem transportu zbiorowego.

3. Zwrotu kosztów przejazdu dokonuje się na podstawie udokumentowanego oświadczenia lub w drodze wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

4. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadku zapewnienia bezpłatnego przejazdu lub gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się miejsce pełnienia służby w formacjach uzbrojonych.”;

4) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poborowego zwalnia się ze służby w formacji uzbrojonej po upływie 12 miesięcy jej pełnienia, z uwzględnieniem terminów zwalniania z tej służby lub ograniczenia czasu jej trwania, ustalonych na podstawie art. 56 ust. 1b lub 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uznania go ze względu na stan zdrowia za:

a) czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej,

b) niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

c) trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Powołanie, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia zawiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień o zwolnieniu ze służby w formacjach uzbrojonych albo od dnia ustania przyczyn wyłączających możliwość tego powołania.”;

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Poborowych, o których mowa w § 14 ust. 1, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy z dniem zwolnienia ze służby w formacji uzbrojonej.

2. Poborowych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 i 3 oraz ust. 3, niepowołanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy:

1) z dniem zwolnienia ze służby w formacji uzbrojonej, jeżeli:

a) pełnili tę służbę przez okres co najmniej 9 miesięcy albo

b) pełnili ją przez okres krótszy niż 9 miesięcy i zostali zwolnieni z niej ze względu na uznanie ich na podstawie ostatecznych orzeczeń komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych za niezdolnych do pełnienia służby kandydackiej w formacjach uzbrojonych albo ze względu na uznanie ich na podstawie ostatecznych orzeczeń powiatowej lub wojewódzkiej komisji lekarskiej lub wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

2) w ostatnim dniu upływu okresu 3 miesięcy następujących po dniu:

a) ustania przyczyn zwolnienia ze służby w formacjach uzbrojonych — w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3,

b) zawiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień o zwolnieniu ze służby w formacjach uzbrojonych — w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 3,

3) z dniem, w którym orzeczenie powiatowej lub wojewódzkiej komisji lekarskiej lub wojskowej komisji lekarskiej o uznaniu ich za niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju stało się ostateczne, jeżeli orzeczenie to zostało wydane po dniu zwolnienia ze służby w formacji uzbrojonej.

3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wystąpiły przyczyny lub okoliczności wyłączające możliwość powołania do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, określone w art. 46 ust. 2 pkt 1–3 ustawy, poborowego przenosi się do rezerwy w ostatnim dniu upływu 3 miesięcy następujących po dniu ustania tych przyczyn lub okoliczności.

4. Poborowi zwolnieni ze służby w formacji uzbrojonej przed jej odbyciem, ze względu na uznanie ich ostatecznym orzeczeniem powiatowej lub wojewódzkiej komisji lekarskiej lub wojskowej komisji lekarskiej za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej lub z innych przyczyn, zgłaszają się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia ustania okresu tej niezdolności lub przyczyn zwolnienia z tej służby, do wojskowego komendanta uzupełnień w celu ustalenia możliwości powołania ich do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej.

5. Poborowych zwolnionych ze służby w formacji uzbrojonej przed jej odbyciem, ze względu na uznanie ich ostatecznym orzeczeniem powiatowej lub wojewódzkiej komisji lekarskiej lub wojskowej komisji lekarskiej za trwale i całkowicie niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także poborowych zwolnionych z innych przyczyn i uznanych następnie za trwale i całkowicie niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wojskowy komendant uzupełnień nie przenosi do rezerwy i skreśla z ewidencji wojskowej, jako osoby niepodlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, z dniem, w którym orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowej komisji lekarskiej w tej sprawie stało się ostateczne.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.