ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, zwanych dalej „czynnościami”;

2) sposób przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności;

3) wzory druków i rejestru stosowanych w związku z przeprowadzeniem i dokumentowaniem czynności.

§ 2. Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę danych identyfikujących żołnierza SKW, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, i funkcjonariusza SKW, zwanych dalej „funkcjonariuszem”, oraz osoby udzielającej im pomocy przy wykowaniu czynności.

§ 3. 1. Czynności przeprowadza się przez:

1) nabycie lub zbycie, polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1;

2) przejęcie, polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonane, stosownie do okoliczności, za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty;

3) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy lub innych środków płatniczych, papierów wartościowych albo przedmiotów stanowiących korzyść majątkową.

2. Podczas przeprowadzania czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariusza i osoby udzielającej mu pomocy.

§ 4. 1. Czynności przeprowadza się przez czas określony w zarządzeniu Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanego dalej „Szefem SKW”, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel czynności lub wystąpi trwały brak możliwości ich wykonywania.

2. Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania wymaga akceptacji Szefa SKW.

§ 5. 1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek Szefa SKW do Prokuratora Generalnego o wydanie zgody na zarządzenie czynności przez Szefa SKW oraz zgoda Prokuratora Generalnego bądź jej brak;

2) zarządzenie Szefa SKW o przeprowadzeniu czynności;

3) informacja Szefa SKW dla Prokuratora Generalnego o przebiegu czynności i ich wyniku;

4) notatka służbowa z przeprowadzonych czynności sporządzana przez funkcjonariusza prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności;

5) opis wyników badań specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 2;

6) zarządzenie Szefa SKW w sprawie protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności, które nie potwierdzają zaistnienia przestępstwa;

7) protokół zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności.

2. Wzory druków dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz 6 i 7, określają:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;

5) załącznik nr 5 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Dokumentację czynności stanowią także:

1) nośniki, na których utrwalone zostały informacje i dowody uzyskane w wyniku przeprowadzenia czynności;

2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty sporządzone na podstawie przetwarzania informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy jest przechowywany przez Szefa SKW, a drugi przez Prokuratora Generalnego.

5. Pozostałą dokumentację dotyczącą planowanych, zrealizowanych czynności przechowuje się w jednostce (komórce) organizacyjnej SKW prowadzącej sprawę operacyjną, w ramach której stosowano czynności.

§ 6. 1. Szef SKW prowadzi rejestr wydanych zgód i zarządzeń dotyczących czynności.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w postaci ksiąg albo w systemie informatycznym, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, nabyte, zbyte lub przejęte w ramach czynności, a także przyjęte lub wręczone w tym trybie korzyści majątkowe, opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację, dokumentując ten opis lub oznaczenie w odrębnej notatce służbowej sporządzanej przez funkcjonariusza przeprowadzającego czynności.

2. Przedmioty i korzyści majątkowe, o których mowa w ust. 1, w razie potrzeby poddaje się badaniom specjalistycznym identyfikującym ich właściwości fizykochemiczne, rodzaj lub inne cechy mogące przyczynić się do wykrycia sprawców oraz uzyskania lub utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa.

§ 8. 1. Dokumentację dotyczącą materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności, zawierających dowody popełnienia przestępstwa. Szef SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu za pośrednictwem upoważnionego pisemnie funkcjonariusza.

2. Materiały i dokumenty uzyskane lub wytworzone w związku z realizacją czynności, niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu, zarządzanemu przez Szefa SKW.

3. Zniszczenie materiałów i dokumentów, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się przez:

1) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, a w szczególności danych osobowych. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia;

2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. (poz. 1347)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności (Dz. U. Nr 141, poz. 1495), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.