ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 76 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

§ 2. 1. Rejestracji podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy, z wyjątkiem przyczep motocyklowych i specjalnych przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągniki rolnicze lub pojazdy wolnobieżne, zwane dalej „pojazdami”, używane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego, zwane dalej „SKW i SWW”.

2. Rejestracji na warunkach i w trybie określonym w rozporządzeniu podlegają również pojazdy niezarejestrowane przyjęte do badań albo testowania.

§ 3. Rejestracji pojazdów dokonują:

1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego — w odniesieniu do pojazdów SKW;

2) Szef Służby Wywiadu Wojskowego — w odniesieniu do pojazdów SWW.

§ 4. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności pojazdu lub dowodu przyjęcia pojazdu przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanego dalej „Szefem SKW”, albo Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, zwanego dalej „Szefem SWW”, albo

2) wniosku kierownika jednostki organizacyjnej bezpośrednio użytkującej pojazd, do którego dołącza się dowód własności pojazdu lub dowód przyjęcia pojazdu do użytkowania.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd byt zarejestrowany poza SKW i SWW, albo zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) kartę pojazdu, jeżeli karta pojazdu była wydana, albo zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

3) wyciąg ze świadectwa homologacji albo z odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;

4) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;

5) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy i jest rejestrowany po raz pierwszy.

3. W przypadku rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta lub w trybie określonym odrębnymi przepisami cech identyfikacyjnych albo nie posiada tabliczki znamionowej, do dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

4.  Rejestracji pojazdu, który był zarejestrowany poza SKW i SWW, dokonuje się po sprawdzeniu dokumentów przedstawionych do rejestracji, stosownie do przepisów w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

§ 5. 1. Organ dokonujący rejestracji, po wpisaniu pojazdu do ewidencji, wydaje:

1) dowód rejestracyjny,

2) tablice rejestracyjne lub tablicę rejestracyjną, wraz ze znakiem legalizacyjnym,

3) nalepkę kontrolną, w przypadku rejestracji pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla

— oraz wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

2. W przypadku rejestracji pojazdu wyposażonego w tablice rejestracyjne lub tablicę rejestracyjną, zawierające:

1) wyróżnik służby — wydaje się dowód rejestracyjny, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia;

2) wyróżnik województwa i powiatu — wydaje się dowód rejestracyjny, na podstawie przepisów w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 6. 1. Numer na tablicach rejestracyjnych pojazdu składa się z:

1) wyróżnika służby i jednej litery ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z oraz wyróżnika pojazdu albo

2) wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu, które określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2. Wyróżnik dla służb SKW i SWW stanowią litery HM.

3. Wyróżnik pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią:

1) jedna litera ze zbioru liter oraz trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 albo

2) dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery ze zbioru liter.

§ 7. 1. Wzory tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik służb, wzory umieszczanych na nich symboli oraz wzór nalepki kontrolnej odpowiadają wzorom określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2. Wzór znaku legalizacyjnego określają przepisy w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego.

§ 8. 1. Szef SKW albo Szef SWW:

1) zamawiają u producentów tablice rejestracyjne zawierające wyróżniki, blankiety dowodów rejestracyjnych, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne;

2) zgłaszają zapotrzebowanie na numery rejestracyjne zawierające wyróżniki do starosty właściwego ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej użytkującej pojazd.

2. Starosta przyznaje Szefowi SKW albo Szefowi SWW numery rejestracyjne zawierające wyróżnik województwa, wyróżnik powiatu i wyróżnik pojazdu na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

§ 9. Szef SKW albo Szef SWW zapewniają warunki ochrony blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 10. Tablice rejestracyjne i nalepki kontrolne, a w odniesieniu do samochodu ciężarowego samowyładowczego i przyczepy samowyładowczej — numery rejestracyjne, umieszcza się na pojeździe w sposób określony w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 11. 1. W przypadku zbycia pojazdu zarejestrowanego kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, z wyjątkiem tablicy rejestracyjnej, przekazuje się nabywcy.

2. W przypadku zwrotu po badaniach albo testowaniu pojazdu zarejestrowanego na warunkach i w trybie określonym w rozporządzeniu przekazuje się osobie, od której przyjęto pojazd do badań albo testowania, kartę pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji. Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne nie podlegają przekazaniu.

3. W razie zagubienia karty pojazdu Szef SKW albo Szef SWW wystawia i przekazuje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, którego wzór określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

4. W razie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych pojazdu lub wykonania tabliczki znamionowej zastępczej przez stację kontroli pojazdów służby Szef

SKW albo Szef SWW przekazuje nabywcy zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

§ 12. 1. Zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym odnotowuje się w rubryce „Adnotacje urzędowe”, na podstawie:

1) wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;

2) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;

3) zaświadczenia o nadaniu lub wybiciu cech identyfikacyjnych na nadwoziu, podwoziu, ramie lub silniku.

2. Zmiany danych zamieszczonych w karcie pojazdu odnotowuje się w odpowiednich rubrykach karty, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu.

§ 13. 1. Dowody rejestracyjne, które utraciły przydatność do celów służbowych albo zostały zniszczone lub zużyte, unieważnia się przez odcięcie prawego dolnego rogu dokumentu w taki sposób, aby można było odczytać zapisy wcześniej naniesione na dokument, oraz przekreślenie stron. Unieważnione dowody rejestracyjne przechowuje się w teczkach indywidualnych pojazdów.

2. Zniszczone lub zużyte tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne podlegają komisyjnemu skasowaniu. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik służby wykorzystuje się ponownie. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik województwa i wyróżnik powiatu mogą być wykorzystane ponownie.

3. W razie utraty dowodu rejestracyjnego lub tablicy rejestracyjnej numer rejestracyjny pojazdu, dowód rejestracyjny i tablicę rejestracyjną unieważnia się.

4. O unieważnieniu numeru rejestracyjnego zawierającego wyróżnik województwa i wyróżnik powiatu według swojej właściwości Szef SKW albo Szef SWW zawiadamia właściwego starostę.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 104, poz. 708 i 711.