ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) przełożonych którzy posiadają władzę dyscyplinarną;

3) obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym;

4) prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek;

5) wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 2. Władzę dyscyplinarną posiadają:

DSzef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”, w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy, w tym funkcjonariusza zajmującego stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej SKW lub kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Szefowi SKW albo zastępców tych kierowników, z wyłączeniem swojego zastępcy;

2) kierownik jednostki organizacyjnej SKW, w stosunku do podporządkowanych mu funkcjonariuszy SKW, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, z wyłączeniem funkcjonariuszy zajmujących stanowisko zastępcy kierownika tej jednostki organizacyjnej;

3) kierownik komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Szefowi SKW w stosunku do podporządkowanych mu funkcjonariuszy, z wyłączeniem funkcjonariuszy zajmujących stanowisko zastępcy kierownika tej komórki organizacyjnej.

§ 3. 1. Funkcjonariusz, któremu powierzono pełnienie obowiązków na danym stanowisku służbowym, posiada władzę dyscyplinarną przysługującą funkcjonariuszowi mianowanemu na to stanowisko.

2. Funkcjonariusz, który w zastępstwie pełni obowiązki na danym stanowisku służbowym, posiada władzę dyscyplinarną przysługującą osobie zastępowanej.

§ 4. 1. Funkcjonariusz przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości lub któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej SKW podlega władzy dyscyplinarnej przełożonego dyscyplinarnego w miejscu czasowego oddelegowania lub powierzenia obowiązków.

2. Funkcjonariusz przeniesiony w toku postępowania dyscyplinarnego lub po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego do pełnienia służby w innej jednostce lub komórce organizacyjnej SKW podlega, z dniem przeniesienia, władzy dyscyplinarnej przełożonego dyscyplinarnego w nowym miejscu pełnienia służby.

3. Funkcjonariusz pozostający w dyspozycji podlega władzy dyscyplinarnej przełożonego, w którego dyspozycji pozostaje.

4. Funkcjonariusz przebywający na urlopie lub oddelegowany do pracy poza SKW podlega władzy dyscyplinarnej przełożonego dyscyplinarnego, któremu podlegał przed udzieleniem mu urlopu lub oddelegowaniem.

§ 5. Przełożony dyscyplinarny zleca na piśmie rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”.

§ 6. 1. Do udziału w rozmowie, o której mowa w art. 110, 111 i 115 ustawy, przełożony dyscyplinarny wzywa obwinionego w terminie 7 dni przed dniem, w którym ma się odbyć rozmowa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wysłuchania, o którym mowa w art. 133 ust. 9 ustawy.

§ 7. Przebieg rozmów i wystuchań protokołuje uczestniczący w nich rzecznik dyscyplinarny.

§ 8. Obieg dokumentów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom nieuprawnionym.

§ 9. Dokumenty składane przez obwinionego lub jego obrońcę w toku postępowania dyscyplinarnego włącza się niezwłocznie do akt postępowania dyscyplinarnego ze wskazaniem daty ich złożenia.

§ 10. Wniosek przełożonego dyscyplinarnego o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym na czas oznaczony powyżej dwóch miesięcy składa się Szefowi SKW, nie później niż 5 dni przed upływem terminu określonego przez przełożonego dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 131 ust. 1 ustawy.

§ 11. 1. Rzecznik dyscyplinarny, który za zgodą przełożonego dyscyplinarnego korzysta z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym, sporządza notatkę urzędową i włącza ją do akt postępowania dyscyplinarnego.

2. Notatka urzędowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego, który będzie udzielał pomocy, oraz zakres powierzonych mu do przeprowadzenia czynności dowodowych w tym postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 12. Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w przypadku wniesienia odwołania, przekazuje je wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim stanowiskiem w sprawie w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

§ 13. Postanowienie o wcześniejszym zatarciu ukarania po wykonaniu czynności usunięcia orzeczenia z akt osobowych funkcjonariusza dołącza się do akt postępowania dyscyplinarnego w danej sprawie.

§ 14. 1. Błędy pisarskie lub rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w dokumentacji postępowania dyscyplinarnego, zwane dalej „błędami”, można sprostować z urzędu lub na wniosek jednej z osób biorących udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w każdym czasie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać precyzyjne wskazanie błędu oraz propozycję jego usunięcia.

§ 15. 1. Sprostowania błędu dokonuje przełożony dyscyplinarny, który popełnił błąd, albo właściwy wyższy przełożony dyscyplinarny, jeżeli postępowanie toczy się przed nim.

2. Skreśleń i poprawek w dokumentacji postępowania dyscyplinarnego dokonuje się w taki sposób, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne.

3. Wniosek, o którym mowa w § 14 ust. 1, niezależnie od sposobu jego załatwienia oraz postanowienie o sprostowaniu błędu albo odmowie jego sprostowania załącza się do akt postępowania.

§ 16. Na zakończenie danego etapu postępowania dyscyplinarnego należy wszystkie błędy odczytać oraz omówić, na czym polegały i w jaki sposób zostały sprostowane.

§ 17. Określa się wzory:

1) postanowienia o ustaleniu właściwości przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) postanowienia o przejęciu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) protokołu przesłuchania świadka, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) postanowienia o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania albo odpowiedzi na pytania, stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) protokołu przesłuchania obwinionego, stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) protokołu przyjęcia pisemnych wyjaśnień obwinionego, stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) protokołu oględzin, stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) postanowienia o odmowie udostępnienia akt, stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) postanowienia o zmianie lub uzupełnieniu zarzutów, stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) postanowienia o odmowie uwzględnienia wniosku dowodowego, stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) postanowienia o przedłużeniu czynności dowodowych do 2 miesięcy, stanowiącego załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) postanowienia o przedłużeniu czynności dowodowych na czas określony powyżej 2 miesięcy, stanowiącego załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) protokołu zapoznania obwinionego lub jego obrońcy z aktami postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) postanowienia o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) protokołu zapoznania obwinionego lub jego obrońcy z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) sprawozdania rzecznika dyscyplinarnego z zakończonych czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania, stanowiącego załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) postanowienia o uzupełnieniu materiału dowodowego, stanowiącego załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) protokołu zapoznania obwinionego albo obrońcy z materiałami uzyskanymi w wyniku uzupełnienia materiału dowodowego, stanowiącego załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) orzeczenia wydanego w drugiej instancji, stanowiącego załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) postanowienia wydanego w drugiej instancji po rozpatrzeniu zażalenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowiącego załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31) postanowienia o wznowieniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) postanowienia o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 32 do rozporządzenia;

33) orzeczenia wydanego w pierwszej instancji w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 33 do rozporządzenia;

34) postanowienia wydanego w drugiej instancji w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 34 do rozporządzenia;

35) orzeczenia wydanego w drugiej instancji, po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 35 do rozporządzenia.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. (poz. 1391)