ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1318) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   warunki i tryb oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SWW”, do wykonywania zadań służbowych poza SWW;

2)   wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu żołnierzowi SWW;

3)   uprawnienia i obowiązki żołnierza SWW w czasie oddelegowania;

4)   szczególne uprawnienia i obowiązki żołnierza SWW pełniącego służbę poza granicami kraju.

§ 2. Oddelegowanie żołnierza SWW następuje na podstawie rozkazu Szefa SWW o oddelegowaniu, który zawiera:

1)   dane identyfikujące oddelegowanego żołnierza SWW;

2)   datę i okres oddelegowania;

3)   nazwę podmiotu, do którego następuje oddelegowanie, zwanego dalej „podmiotem oddelegowania”;

4) 1) rodzaj poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego oddelegowanego żołnierza SWW do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;

5)   określenie stanowiska służbowego, na które wyznacza się żołnierza SWW na okres oddelegowania.

§ 3. 1. Stanowisko służbowe, o którym mowa w § 2 pkt 5, ujmuje się w „Wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla oddelegowanych żołnierzy SWW”, prowadzonym przez Szefa SWW lub upoważnioną przez niego osobę.

2. Stanowisk służbowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do limitu stanowisk etatowych żołnierzy SWW, a oddelegowanych żołnierzy SWW nie wlicza się do stanu osobowego żołnierzy jednostek organizacyjnych SWW.

§ 4. 1. Oddelegowanie żołnierza SWW następuje na wniosek Szefa SWW lub kierownika podmiotu oddelegowania, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Z wnioskiem występuje Szef SWW do kierownika podmiotu oddelegowania albo kierownik podmiotu oddelegowania do Szefa SWW.

§ 5. Wniosek zawiera następujące dane:

1)   nazwę podmiotu oddelegowania;

2)   proponowane stanowisko służbowe przeznaczone dla oddelegowanego żołnierza SWW oraz przysługującą na tym stanowisku wysokość uposażenia, ze wskazaniem poszczególnych jego składników;

3)   kwalifikacje wymagane do zajmowania proponowanego stanowiska służbowego;

4)   zakres wykonywanych zadań i obowiązków na proponowanym stanowisku służbowym;

5)   wymagania w zakresie rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;

6)   proponowany okres oddelegowania;

7)   informacje o ilości godzin pracy z użyciem monitora ekranowego.

§ 6. Szef SWW:

1)   w przypadku uwzględnienia wniosku wyznacza żołnierza SWW do oddelegowania;

2)   może nie uwzględnić wniosku kierownika podmiotu oddelegowania, jeżeli na wskazanym stanowisku służbowym nie będą wykonywane zadania służbowe, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 740, 904 i 960), albo jeżeli jest to uzasadnione potrzebami SWW.

§ 7. Żołnierz SWW wyznaczony do oddelegowania zostaje zapoznany z treścią wniosku i wyraża wstępną zgodę na oddelegowanie przez złożenie pisemnego oświadczenia, załączanego do rozkazu, o którym mowa w § 2.

§ 8. 1. W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 1, Szef SWW zawiera z właściwym kierownikiem podmiotu oddelegowania porozumienie o oddelegowaniu, zwane dalej „porozumieniem”.

2. Porozumienie określa:

1)   datę porozumienia;

2)   okres oddelegowania;

3)   stopień, imię i nazwisko oddelegowanego żołnierza SWW;

4)   zobowiązanie kierownika podmiotu oddelegowania do wypłacania oddelegowanemu żołnierzowi SWW w okresie oddelegowania uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, o których mowa w § 11;

5)   numer poświadczenia bezpieczeństwa wydanego oddelegowanemu żołnierzowi SWW, datę jego wydania oraz okres ważności;

6)   stanowisko służbowe, które oddelegowany żołnierz SWW będzie zajmował;

7)   zakres zadań i obowiązków oddelegowanego żołnierza SWW.

§ 8a. 2) Kierownik podmiotu oddelegowania wyznacza na stanowisko służbowe oddelegowanego żołnierza SWW, zgodnie z porozumieniem, w formie przewidzianej dla tego stanowiska.

§ 9. 3) Oddelegowany żołnierz SWW w czasie oddelegowania podlega Szefowi SWW, a w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków określonych w porozumieniu — kierownikowi podmiotu oddelegowania.

§ 10. 1. 4) Oddelegowany żołnierz SWW zachowuje w czasie oddelegowania uprawnienia i świadczenia, które przysługują na podstawie obowiązujących przepisów żołnierzom SWW pełniącym służbę w kraju lub poza granicami państwa, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie oddelegowania, o ile korzystanie z tych uprawnień i świadczeń nie spowoduje zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków spoczywających na żołnierzu SWW.

§ 11. 1. W czasie oddelegowania żołnierz SWW otrzymuje uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości określonej w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, uzależnionej od stanowiska służbowego, o którym mowa w § 2 pkt 5, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w tym okresie.

2. Składniki uposażenia i inne świadczenia oraz należności pieniężne są wypłacane oddelegowanemu żołnierzowi przez:

1) podmiot oddelegowania:

a) 5) uposażenie w wysokości określonej w porozumieniu, o którym mowa w § 8, w terminach płatności przewidzianych dla żołnierzy,

b)  dodatkowe uposażenie roczne,

c)  nagrody uznaniowe, jeżeli podmiot oddelegowania wypłaca takie nagrody, oraz zapomogi,

d)  należności za podróże i przeniesienia służbowe,

e)  gratyfikacje urlopowe;

2) właściwą jednostkę organizacyjną SWW:

a)  nagrody jubileuszowe,

b)  należności z tytułu uszczerbku na zdrowiu,

c)  zasiłek na zagospodarowanie,

d)  należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej,

e)  zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną.

3. Szef SWW może przyznać oddelegowanemu żołnierzowi SWW dodatkową należność pieniężną, w przypadku gdy jest to szczególnie uzasadnione miejscem lub charakterem i zakresem zadań wykonywanych przez oddelegowanego żołnierza SWW.

4. 6) W przypadku gdy wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest niższa od uposażenia otrzymywanego przez oddelegowanego żołnierza SWW na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym przed oddelegowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, żołnierzowi oddelegowanemu SWW przysługuje odpowiednie wyrównanie ze środków właściwej jednostki organizacyjnej SWW.

§ 12. Uposażenie i inne należności pieniężne, o których mowa w § 11, są wypłacane do rąk oddelegowanego żołnierza SWW albo wpłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przez niego wskazany.

§ 13.(uchylony). 7)

§ 14. 1. 8) Oddelegowany żołnierz SWW może być bez jego zgody odwołany z oddelegowania w każdym czasie przez Szefa SWW, ze względu na potrzeby SWW albo w razie zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.

2. Szef SWW odwołuje żołnierza SWW z oddelegowania na jego pisemny wniosek.

3. W przypadku odwołania z oddelegowania lub upływu okresu, na który nastąpiło oddelegowanie, oddelegowany żołnierz SWW jest obowiązany stawić się do służby w SWW.

§ 15. 9) W zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków żołnierza SWW pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm. 10) ).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 11) . 12)


1)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 91), które weszło w życie z dniem 3 lutego 2015 r.

2)   Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 317), które weszło w życie z dniem 28 marca 2009 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)   Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7)   Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 178, 308, 904, 960 i 1053.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 października 2006 r.

12) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie oddelegowania żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych do wykonywania zadań służbowych poza Wojskowymi Służbami Informacyjnymi (Dz. U. poz. 1776), które utraciło moc na podstawie art. 75 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 711).