ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”, do wykonywania zadań służbowych poza SKW;

2) wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu żołnierzowi SKW;

3) uprawnienia i obowiązki żołnierza SKW w czasie oddelegowania;

4) szczególne uprawnienia i obowiązki żołnierza SKW pełniącego służbę poza granicami kraju.

§ 2. Oddelegowanie żołnierza SKW następuje na podstawie rozkazu Szefa SKW o oddelegowaniu, który zawiera:

1) dane identyfikujące oddelegowanego żołnierza SKW;

2) datę i okres oddelegowania;

3) nazwę podmiotu, do którego następuje oddelegowanie;

4) zakres rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego oddelegowanego żołnierza SKW do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;

5) określenie stanowiska służbowego, na które wyznacza się żołnierza SKW na okres oddelegowania.

§ 3. 1. Stanowisko służbowe, o którym mowa w § 2 pkt 5, ujmuje się w „Wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla oddelegowanych żołnierzy SKW”, prowadzonym przez Szefa SKW lub upoważnioną przez niego osobę.

2. Stanowisk służbowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do limitu stanowisk etatowych żołnierzy SKW, a oddelegowanych żołnierzy SKW nie wlicza się do stanu osobowego żołnierzy jednostek organizacyjnych SKW.

§ 4. 1. Oddelegowanie żołnierza SKW następuje na wniosek Szefa SKW lub kierownika podmiotu oddelegowania, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Z wnioskiem występuje Szef SKW do kierownika podmiotu oddelegowania albo kierownik podmiotu oddelegowania do Szefa SKW.

§ 5. Wniosek zawiera następujące dane:

1) nazwę podmiotu oddelegowania;

2) proponowane stanowisko służbowe przeznaczone dla oddelegowanego żołnierza SKW oraz przysługującą na tym stanowisku wysokość uposażenia, ze wskazaniem poszczególnych jego składników;

3) kwalifikacje wymagane do zajmowania proponowanego stanowiska służbowego;

4) zakres wykonywanych zadań i obowiązków na proponowanym stanowisku służbowym;

5) wymagania w zakresie rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;

6) proponowany okres oddelegowania;

7) informacje o ilości godzin pracy z użyciem monitora ekranowego.

§ 6. Szef SKW:

1) w przypadku uwzględnienia wniosku wyznacza żołnierza SKW do oddelegowania;

2) może nie uwzględnić wniosku kierownika podmiotu oddelegowania, jeżeli na wskazanym stanowisku służbowym nie będą wykonywane zadania służbowe, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710), albo jeżeli jest to uzasadnione potrzebami SKW.

§ 7. Żołnierz SKW wyznaczony do oddelegowania zostaje zapoznany z treścią wniosku i wyraża wstępną zgodę na oddelegowanie przez złożenie pisemnego oświadczenia, załączanego do rozkazu, o którym mowa w § 2.

§ 8. 1. W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 1, Szef SKW zawiera z właściwym kierownikiem podmiotu oddelegowania porozumienie o oddelegowaniu, zwane dalej „porozumieniem”.

2. Porozumienie określa:

1) datę porozumienia;

2) okres oddelegowania;

3) stopień, imię i nazwisko oddelegowanego żołnierza SKW;

4) zobowiązanie kierownika podmiotu oddelegowania do wypłacania oddelegowanemu żołnierzowi SKW w okresie oddelegowania uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, o których mowa w § 11;

5) numer poświadczenia bezpieczeństwa wydanego oddelegowanemu żołnierzowi SKW, datę jego wydania oraz okres ważności;

6) stanowisko służbowe, które oddelegowany żołnierz SKW będzie zajmował;

7) zakres zadań i obowiązków oddelegowanego żołnierza SKW.

§ 8a. Wyznaczenie żołnierza SKW na stanowiska służbowe:

1) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy:

a) organizacjach międzynarodowych,

b) międzynarodowych strukturach wojskowych,

2) bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,

3) w ataszatach obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych i w stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych, podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

4) przy siłach zbrojnych albo przy innych strukturach obronnych innych państw

— odbywa się w trybie przewidzianym do wyznaczania na te stanowiska w podmiocie oddelegowania.

§ 9. Oddelegowany żołnierz SKW w czasie oddelegowania podlega bezpośrednio Szefowi SKW, a w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków określonych w podmiocie oddelegowania — kierownikowi podmiotu oddelegowania.

§ 10. 1. Oddelegowany żołnierz SKW zachowuje w czasie oddelegowania uprawnienia i świadczenia, które przysługują na podstawie obowiązujących przepisów żołnierzom SKW pełniącym służbę w kraju lub poza granicami państwa, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie oddelegowania, o ile korzystanie z tych uprawnień i świadczeń nie spowoduje zagrożenia ujawnienia tajemnicy państwowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków spoczywających na żołnierzu SKW.

§ 11. 1. W czasie oddelegowania żołnierz SKW otrzymuje uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości określonej w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, uzależnionej od stanowiska służbowego, o którym mowa w § 2 pkt 5, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w tym okresie.

2. Składniki uposażenia i inne świadczenia oraz należności pieniężne są wypłacane oddelegowanemu żołnierzowi przez:

1) podmiot oddelegowania:

a) uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami, o których mowa w art. 80 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 1) ), w terminach płatności przewidzianych dla żołnierzy,

b) dodatkowe uposażenie roczne,

c) nagrody uznaniowe, jeżeli podmiot oddelegowania wypłaca takie nagrody, oraz zapomogi,

d) należności za podróże i przeniesienia służbowe,

e) gratyfikacje urlopowe;

2) właściwą jednostkę organizacyjną SKW:

a) nagrody jubileuszowe,

b) należności z tytułu uszczerbku na zdrowiu,

c) zasiłek na zagospodarowanie,

d) należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej,

e) zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną.

3. Szef SKW może przyznać oddelegowanemu żołnierzowi SKW dodatkową należność pieniężną, w przypadku gdy jest to szczególnie uzasadnione miejscem lub charakterem i zakresem zadań wykonywanych przez oddelegowanego żołnierza SKW.

4. W przypadku wyznaczenia żołnierza SKW na stanowisko służbowe w trybie § 8a, składniki uposażenia i inne świadczenia oraz należności pieniężne wypłacane są oddelegowanemu żołnierzowi SKW przez podmiot oddelegowania.

5. W przypadku gdy wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest niższa od uposażenia otrzymywanego przez oddelegowanego żołnierza SKW na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym przed oddelegowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, oddelegowanemu żołnierzowi SKW przysługuje odpowiednie wyrównanie ze środków SKW.

6. Należności pieniężne, o których mowa w ust. 5, są wypłacane oddelegowanemu żołnierzowi SKW przez właściwą jednostkę organizacyjną SKW.

§ 12. Uposażenie i inne należności pieniężne, o których mowa w § 11, są wypłacane do rąk oddelegowanego żołnierza SKW albo wpłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przez niego wskazany.

§ 13. Oddelegowanemu żołnierzowi SKW, który nie może w pełni zrealizować uprawnienia do urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego ze względu na zagrożenie ujawnienia tajemnicy państwowej, przysługuje ekwiwalent pieniężny za każdy niewykorzystany dzień urlopu, w wysokości 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego temu żołnierzowi w ostatnim dniu roku, w którym urlop taki przysługiwał.

§ 14. 1. Oddelegowany żołnierz SKW może być bez jego zgody odwołany z oddelegowania w każdym czasie przez Szefa SKW, ze względu na potrzeby SKW albo w razie zagrożenia ujawnienia tajemnicy państwowej.

2. Szef SKW odwołuje żołnierza SKW z oddelegowania na jego pisemny wniosek.

3. W przypadku odwołania z oddelegowania lub upływu okresu, na który nastąpiło oddelegowanie, oddelegowany żołnierz SKW jest obowiązany stawić się do służby w SKW.

§ 15. W zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków żołnierza SKW pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 140, poz. 1479 oraz z 2005 r. Nr 260, poz. 2179).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie oddelegowania żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych do wykonywania zadań służbowych poza Wojskowymi Służbami Informacyjnymi (Dz. U. Nr 169, poz. 1776), które utraciło moc na podstawie art. 75 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711).