ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SWW”, do wykonywania zadań służbowych poza SWW;

2) wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu funkcjonariuszowi SWW;

3) uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza SWW w czasie oddelegowania;

4) szczególne uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza SWW pełniącego służbę poza granicami kraju.

§ 2. Oddelegowanie funkcjonariusza SWW następuje na podstawie rozkazu personalnego Szefa SWW o oddelegowaniu, który zawiera:

1) dane identyfikujące oddelegowanego funkcjonariusza SWW;

2) datę i okres oddelegowania;

3) nazwę podmiotu, do którego następuje oddelegowanie, zwanego dalej „podmiotem oddelegowania”;

4) rodzaj poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego oddelegowanego funkcjonariusza SWW do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności.

§ 3.1. Oddelegowanie funkcjonariusza następuje na wniosek Szefa SWW lub kierownika podmiotu oddelegowania, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Z wnioskiem występuje Szef SWW do kierownika podmiotu oddelegowania albo kierownik podmiotu oddelegowania do Szefa SWW.

§ 4. Wniosek zawiera następujące dane:

1) nazwę podmiotu oddelegowania;

2) proponowane stanowisko służbowe przeznaczone dla oddelegowanego funkcjonariusza oraz przysługującą na tym stanowisku wysokość uposażenia, ze wskazaniem poszczególnych jego składników;

3) kwalifikacje wymagane do zajmowania proponowanego stanowiska służbowego;

4) zakres wykonywanych zadań i obowiązków na proponowanym stanowisku służbowym;

5) wymagania w zakresie rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;

6) proponowany okres oddelegowania;

7) informacje o ilości godzin pracy z użyciem monitora ekranowego.

§ 5. Szef SWW:

1) w przypadku uwzględnienia wniosku wyznacza funkcjonariusza do oddelegowania;

2) może nie uwzględnić wniosku kierownika podmiotu oddelegowania, jeżeli na wskazanym stanowisku służbowym nie będą wykonywane zadania służbowe, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, albo jeżeli jest to uzasadnione potrzebami SWW.

§ 6. Funkcjonariusz wyznaczony do oddelegowania zostaje zapoznany z treścią wniosku i wyraża wstępną zgodę na oddelegowanie przez złożenie pisemnego oświadczenia, załączanego do rozkazu, o którym mowa w § 2.

§ 7.1. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, Szef SWW zawiera z właściwym kierownikiem podmiotu oddelegowania porozumienie o oddelegowaniu, zwane dalej „porozumieniem”.

2. Porozumienie określa:

1) datę porozumienia;

2) okres oddelegowania;

3) stopień, imię i nazwisko oddelegowanego funkcjonariusza;

4) zobowiązanie kierownika podmiotu oddelegowania do wypłacania oddelegowanemu funkcjonariuszowi w okresie oddelegowania uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, o których mowa w § 11;

5) numer poświadczenia bezpieczeństwa wydanego oddelegowanemu funkcjonariuszowi, datę jego wydania oraz okres ważności;

6) stanowisko służbowe, które oddelegowany funkcjonariusz będzie zajmował;

7) zakres zadań i obowiązków oddelegowanego funkcjonariusza.

§ 8. Na czas oddelegowania funkcjonariusza przenosi się do dyspozycji Szefa SWW.

§ 8a. Kierownik podmiotu oddelegowania wyznacza na stanowisko służbowe oddelegowanego żołnierza SWW, zgodnie z porozumieniem, w formie przewidzianej dla tego stanowiska.

§ 9. Oddelegowany żołnierz SWW w czasie oddelegowania podlega Szefowi SWW, a w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków określonych w porozumieniu — kierownikowi podmiotu oddelegowania.

§ 10. 1. Oddelegowany funkcjonariusz SWW zachowuje w okresie oddelegowania uprawnienia i świadczenia, które przysługują na podstawie obowiązujących przepisów funkcjonariuszom SWW, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie oddelegowania, o ile korzystanie z tych uprawnień i świadczeń nie spowoduje zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków spoczywających na funkcjonariuszu SWW.

§ 11. 1. W czasie oddelegowania funkcjonariusz SWW otrzymuje uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości określonej w przepisach o służbie funkcjonariuszy SWW według stanowiska służbowego zajmowanego przez funkcjonariusza przed przeniesieniem do dyspozycji Szefa SWW.

2. Składniki uposażenia i inne świadczenia oraz należności pieniężne są wypłacane oddelegowanemu funkcjonariuszowi przez:

1) podmiot oddelegowania:

a) uposażenie w wysokości określonej w porozumieniu, o którym mowa w § 8, w terminach płatności przewidzianych dla żołnierzy,”,

b) nagrody roczne oraz uznaniowe, jeżeli podmiot oddelegowania wypłaca takie nagrody, oraz zapomogi,

c) należności za podróże służbowe i przeniesienia;

2) właściwą jednostkę organizacyjną SWW:

a) nagrody jubileuszowe,

b) należności z tytułu uszczerbku na zdrowiu,

c) zasiłek na zagospodarowanie,

d) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby,

e) zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną.

3. Szef SWW może przyznać oddelegowanemu funkcjonariuszowi SWW dodatkową należność pieniężną w wysokości miesięcznego uposażenia, w przypadku gdy jest to szczególnie uzasadnione miejscem lub charakterem i zakresem zadań wykonywanych przez oddelegowanego funkcjonariusza SWW.

4. W przypadku gdy wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest niższa od uposażenia otrzymywanego przez oddelegowanego żołnierza SWW na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym przed oddelegowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, żołnierzowi oddelegowanemu SWW przysługuje odpowiednie wyrównanie ze środków właściwej jednostki organizacyjnej SWW.

§ 12. Uposażenie i inne należności pieniężne, o których mowa w § 11, są wypłacane do rąk oddelegowanego funkcjonariusza SWW albo wpłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przez niego wskazany.

§ 13. 1. Oddelegowany funkcjonariusz SWW może być bez jego zgody odwołany z oddelegowania w każdym czasie przez Szefa SWW, ze względu na potrzeby SWW albo w razie zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.

2. Szef SWW odwołuje funkcjonariusza SWW z oddelegowania na jego pisemny wniosek.

3. W przypadku odwołania z oddelegowania lub upływu okresu, na który nastąpiło oddelegowanie, oddelegowany funkcjonariusz SWW jest obowiązany stawić się do służby w SWW.

§ 14. W zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków funkcjonariusza SWW pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.