ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   warunki i tryb oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”, do wykonywania zadań służbowych poza SKW;

2)   wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu funkcjonariuszowi SKW;

3)   uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza SKW w czasie oddelegowania;

4)   szczególne uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza SKW pełniącego służbę poza granicami kraju.

§ 2. Oddelegowanie funkcjonariusza SKW następuje na podstawie rozkazu personalnego Szefa SKW o oddelegowaniu, który zawiera:

1)   dane identyfikujące oddelegowanego funkcjonariusza SKW;

2)   datę i okres oddelegowania;

3)   nazwę podmiotu, do którego następuje oddelegowanie, zwanego dalej „podmiotem oddelegowania”;

4) 2) rodzaj poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego oddelegowanego funkcjonariusza SKW do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności.

§ 3. 1. Oddelegowanie funkcjonariusza następuje na wniosek Szefa SKW lub kierownika podmiotu oddelegowania, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Z wnioskiem występuje Szef SKW do kierownika podmiotu oddelegowania albo kierownik podmiotu oddelegowania do Szefa SKW.

§ 4. Wniosek zawiera następujące dane:

1)   nazwę podmiotu oddelegowania;

2)   proponowane stanowisko służbowe przeznaczone dla oddelegowanego funkcjonariusza oraz przysługującą na tym stanowisku wysokość uposażenia, ze wskazaniem poszczególnych jego składników;

3)   kwalifikacje wymagane do zajmowania proponowanego stanowiska służbowego;

4)   zakres wykonywanych zadań i obowiązków na proponowanym stanowisku służbowym;

5)   wymagania w zakresie rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;

6)   proponowany okres oddelegowania;

7)   informacje o ilości godzin pracy z użyciem monitora ekranowego.

§ 5. Szef SKW:

1)   w przypadku uwzględnienia wniosku wyznacza funkcjonariusza do oddelegowania;

2)   może nie uwzględnić wniosku kierownika podmiotu oddelegowania, jeżeli na wskazanym stanowisku służbowym nie będą wykonywane zadania służbowe, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, albo jeżeli jest to uzasadnione potrzebami SKW.

§ 6. Funkcjonariusz wyznaczony do oddelegowania zostaje zapoznany z treścią wniosku i wyraża wstępną zgodę na oddelegowanie przez złożenie pisemnego oświadczenia, załączanego do rozkazu, o którym mowa w § 2.

§ 7. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, Szef SKW zawiera z właściwym kierownikiem podmiotu oddelegowania porozumienie o oddelegowaniu, zwane dalej „porozumieniem”.

2. Porozumienie określa:

1)   datę porozumienia;

2)   okres oddelegowania;

3)   stopień, imię i nazwisko oddelegowanego funkcjonariusza;

4)   zobowiązanie kierownika podmiotu oddelegowania do wypłacania oddelegowanemu funkcjonariuszowi w okresie oddelegowania uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, o których mowa w § 11;

5)   numer poświadczenia bezpieczeństwa wydanego oddelegowanemu funkcjonariuszowi, datę jego wydania oraz okres ważności;

6)   stanowisko służbowe, które oddelegowany funkcjonariusz będzie zajmował;

7)   zakres zadań i obowiązków oddelegowanego funkcjonariusza.

§ 8. Na czas oddelegowania funkcjonariusza przenosi się do dyspozycji Szefa SKW.

§ 9. Oddelegowany funkcjonariusz SKW w czasie oddelegowania podlega bezpośrednio Szefowi SKW.

§ 10. 1. 3) Oddelegowany funkcjonariusz SKW zachowuje w okresie oddelegowania uprawnienia i świadczenia, które przysługują na podstawie obowiązujących przepisów funkcjonariuszom SKW, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie oddelegowania, o ile korzystanie z tych uprawnień i świadczeń nie spowoduje zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków spoczywających na funkcjonariuszu SKW.

§ 11. 1. W czasie oddelegowania funkcjonariusz SKW otrzymuje uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości określonej w przepisach o służbie funkcjonariuszy SKW według stanowiska służbowego zajmowanego przez funkcjonariusza przed przeniesieniem do dyspozycji Szefa SKW.

2. Składniki uposażenia i inne świadczenia oraz należności pieniężne są wypłacane oddelegowanemu funkcjonariuszowi przez:

1) podmiot oddelegowania:

a)   uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami, o których mowa w art. 79 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w terminach płatności przewidzianych dla funkcjonariuszy,

b)   nagrody roczne oraz uznaniowe, jeżeli podmiot oddelegowania wypłaca takie nagrody, oraz zapomogi,

c)   należności za podróże służbowe i przeniesienia;

2) właściwą jednostkę organizacyjną SKW:

a)   nagrody jubileuszowe,

b)   należności z tytułu uszczerbku na zdrowiu,

c)   zasiłek na zagospodarowanie,

d)   świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby,

e)   zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną.

3. Szef SKW może przyznać oddelegowanemu funkcjonariuszowi SKW dodatkową należność pieniężną w wysokości miesięcznego uposażenia, w przypadku gdy jest to szczególnie uzasadnione miejscem lub charakterem i zakresem zadań wykonywanych przez oddelegowanego funkcjonariusza SKW.

4. 4) W przypadku gdy wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest niższa od uposażenia otrzymywanego przez oddelegowanego funkcjonariusza SKW na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym przed przeniesieniem do dyspozycji Szefa SKW, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych oddelegowanemu funkcjonariuszowi SKW przysługuje odpowiednie wyrównanie ze środków właściwej jednostki organizacyjnej SKW.

5. Należności pieniężne, o których mowa w ust. 4, są wypłacane oddelegowanemu funkcjonariuszowi przez właściwą jednostkę organizacyjną SKW.

§ 12. Uposażenie i inne należności pieniężne, o których mowa w § 11, są wypłacane do rąk oddelegowanego funkcjonariusza SKW albo wpłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przez niego wskazany.

§ 13. 1. 5) Oddelegowany funkcjonariusz SKW może być bez jego zgody odwołany z oddelegowania w każdym czasie przez Szefa SKW, ze względu na potrzeby SKW albo w razie zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.

2. Szef SKW odwołuje funkcjonariusza SKW z oddelegowania na jego pisemny wniosek.

3. W przypadku odwołania z oddelegowania lub upływu okresu, na który nastąpiło oddelegowanie, oddelegowany funkcjonariusz SKW jest obowiązany stawić się do służby w SKW.

§ 14. 6) W zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków funkcjonariusza SKW pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 7) ).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 8) .


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr230, poz. 1510 iNr238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2013 r. poz. 675 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 588), które weszło w życie z dniem 6 czerwca 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)    Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), które weszło w życie z dniem 2 marca 2010 r.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396, z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 502.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 października 2006 r.