ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 74, poz. 656 oraz z 2007 r. Nr 79, poz. 535) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Żołnierz otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za niewydane w naturze przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia. Wysokość stawek równoważnika określa § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia (Dz. U. Nr 97, poz. 883, z 2005 r. Nr 27, poz. 222 oraz z 2007 r. Nr 79, poz. 536).”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia — Normy wyekwipowania w zestawie nr 7 normy przyborów oraz środków do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową uchyla się pkt 8 Uwag.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.