ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 października 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”;

2) szczegółowe przypadki uzasadniające umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności przysługujących Agencji;

3) wysokość kwot umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, do których są właściwe poszczególne organy Agencji.

§ 2. 1. Należności pieniężne przysługujące Agencji mogą być umarzane w całości lub w części w razie wystąpienia co najmniej jednego z następujących przypadków:

1) dłużnik, będący osobą fizyczną, zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił składniki majątkowe niepodlegające egzekucji sądowej lub administracyjnej na podstawie odpowiednio art. 829 –833 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 2) ) lub art. 8 –10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm. 3) );

2) dłużnik, będący osobą fizyczną, posiada wyłącznie składniki majątkowe niepodlegające egzekucji sądowej lub administracyjnej, o których mowa w pkt 1, oraz przedmioty codziennego użytku domowego albo egzekucja należności spowodowałaby istotne zagrożenie dla dalszej egzystencji osoby dłużnika lub członków jego rodziny;

3) dłużnik, będący osobą prawną, został wykreślony z właściwego rejestru i brak jest majątku, z którego można by prowadzić egzekucję należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przeszła na osoby trzecie;

4) sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika albo oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania albo był obciążony hipoteką, hipoteką morską, zastawem, zastawem rejestrowym lub zastawem skarbowym w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania;

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umorzenie należności pieniężnych przysługujących Agencji, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane również inne osoby, może nastąpić wtedy, gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 1. Odroczenie terminów płatności należności pieniężnych przysługujących Agencji albo rozłożenie ich na raty, w całości lub w części, może nastąpić w przypadku znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, spowodowanego działaniem czynników, które są niezależne od jego postępowania, albo gdy spłata należności podważyłaby w istotny sposób warunki egzystencji dłużnika i członków jego rodziny lub spowodowałaby jego upadłość.

2. Do czynników, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) klęska żywiołowa;

2) choroba dłużnika lub członka jego rodziny, trwająca dłużej niż sześć miesięcy, uniemożliwiająca świadczenie pracy albo prowadzenie działalności gospodarczej;

3) niezawiniona utrata pracy przez dłużnika, który jest jedynym żywicielem rodziny;

4) znaczne zadłużenie dłużnika wobec innych wierzycieli;

5) obniżenie płynności finansowej dłużnika.

§ 4. 1. Organami Agencji właściwymi do umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Agencji są:

1) Prezes Agencji, jeżeli wartość należności głównej jest większa niż dziesięciokrotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłoszonego za rok poprzedni na podstawie odrębnych przepisów przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji właściwi ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dłużnika – w pozostałym zakresie.

2. Organy Agencji, o których mowa w ust. 1, są właściwe również do umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty odsetek od należności pieniężnych przysługujących Agencji, a także kosztów egzekucyjnych, bez względu na ich wysokość.

3. Rozłożenie należności pieniężnych przysługujących Agencji na raty na okres powyżej dwóch lat wymaga zgody Prezesa Agencji.

§ 5. 1. Umorzenie należności pieniężnych przysługujących Agencji może nastąpić:

1) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 — z urzędu;

2) w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–5 — z urzędu albo na wniosek dłużnika.

2. Odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty należności pieniężnej przysługującej Agencji może nastąpić na wniosek dłużnika.

3. Wniosek dłużnika o umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności pieniężnej przysługującej Agencji składa się do organu Agencji właściwego zgodnie z § 4 ust. 1.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać w szczególności:

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 1 albo § 3;

2) opis aktualnej sytuacji finansowej i materialnej dłużnika;

3) dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera elementów wymienionych w ust. 4, właściwy organ Agencji wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie. W przypadku nieuzupełnienia wniosku właściwy organ Agencji rozpatruje złożony wniosek.

§ 6. (uchylony).

§ 7. 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności pieniężnej przysługującej Agencji właściwy organ Agencji rozpatruje w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wniosku.

1a. Wniosek o umorzenie należności pieniężnej Agencji o charakterze cywilnoprawnym rozpatrywany jest przez właściwy organ Agencji w terminie wskazanym w ust. 1. 

2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 1a, właściwy organ Agencji pisemnie zawiadamia dłużnika o przyczynach nieuwzględnienia wniosku.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2356.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203.

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.

5)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596), traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie tworzenia funduszy, prowadzenia gospodarki finansowej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 179, poz. 1754) w części dotyczącej umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.