ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi", a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

§ 2. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają pojazdy Sił Zbrojnych, z wyjątkiem ciągnionego sprzętu artyleryjskiego, kuchni polowych i innego sprzętu ciągnionego, który nie jest zabudowany na podwoziu przyczepy lub na ramie, zwane dalej „pojazdami".

§ 3. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwany dalej „wojskowym organem rejestrującym”, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.

2. Zadania związane z rejestracją pojazdów Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje przy pomocy jednostki organizacyjnej właściwej do spraw rejestracji pojazdów.

§ 4. Przy rejestracji, wyrejestrowaniu oraz innych czynnościach związanych z rejestracją pojazdów wojskowy organ rejestrujący stosuje odpowiednio zasady określone w przepisach w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

§ 5. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie wniosku o rejestrację złożonego w wojskowym organie rejestrującym przez:

1) szefa (równorzędnego) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia;

3) użytkownika pojazdu;

3a) Prezesa Agencji Mienia Wojskowego lub innego organu dokonującego zakupu albo wyboru wykonawcy remontu pojazdów Sił Zbrojnych;

4) inną osobę upoważnioną przez organy wymienione w pkt 1, 2 lub 3a.

2. Do wniosku o rejestrację, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dowód własności lub dowód przyjęcia pojazdu, którym w szczególności może być protokół zdawczo-odbiorczy, rachunek, faktura, umowa kupna-sprzedaży, darowizny lub zamiany, dowód obrotu rzeczowymi składnikami majątku wytwórcy lub przedstawicielstwa wojskowego;

2) orzeczenie o zakończeniu badań kwalifikacyjnych lub zdawczo-odbiorczych – w przypadku pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych produkowanych w ramach partii próbnej lub produkowanych seryjnie;

3) pozytywny wynik badań technicznych na zgodność z warunkami technicznymi – w przypadku prototypów pojazdów nowo opracowanych;

4) inne dokumenty stanowiące podstawę dokonania rejestracji, określone w art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

3. W przypadku rejestracji pojazdu, który nie posiada cech identyfikacyjnych albo nie posiada tabliczki znamionowej, do dokumentów określonych w ust. 2 dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

4. Wojskowy organ rejestrujący wydaje decyzje o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadkach określonych w art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

5. Wzór wniosku o rejestrację określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 7. 1. Pojazd rejestruje się pod numerem rejestracyjnym, który służy do jego identyfikacji i składa się z następujących wyróżników:

1) wyróżnika przynależności do Sił Zbrojnych, którym jest wielka litera U, umieszczana jako pierwsza;

2) wyróżnika pojazdu, którym są:

a) jedna z wielkich liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z,

b) pięciocyfrowa liczba od 00001 do 99999 – dla tablic zwyczajnych samochodowych,

c) czterocyfrowa liczba od 0001 do 9999 – dla tablic zwyczajnych motocyklowych,

d) czterocyfrowa liczba od 0001 do 9999 oraz na końcu wielka litera T – dla pojazdu gąsienicowego.

2. Wyróżniki pojazdu określa wojskowy organ rejestrujący, posługując się zestawem cyfr i liter stanowiących pojemność rejestracyjną.

3. Numer rejestracyjny pojazdu umieszcza się:

1) na tablicy rejestracyjnej;

2) na nalepce kontrolnej;

3) bezpośrednio na pojeździe;

4) w dowodzie rejestracyjnym;

5) w karcie pojazdu.

4. Pojazd może mieć przyporządkowany tylko jeden numer rejestracyjny.

§ 8. 1. Rejestrując pojazd, wojskowy organ rejestrujący wpisuje do bazy danych pojazdów zarejestrowanych w Siłach Zbrojnych informacje określone przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz wydaje:

1) dowód rejestracyjny,

2) zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne,

3) nalepkę kontrolną,

oraz wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

2. W przypadku pojazdu gąsienicowego lub kołowego opancerzonego pojazdu mechanicznego nie wydaje się tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej.

3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można wydać tablice rejestracyjne dla kołowego opancerzonego pojazdu mechanicznego.

4. Wydanie dowodu rejestracyjnego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej, o których mowa w ust. 1, następuje za pisemnym potwierdzeniem w karcie informacyjnej pojazdu, dokonanym przez użytkownika pojazdu lub osobę upoważnioną do ich odbioru przez tego użytkownika bądź szefa (równorzędnego) właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia.

5. Dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) przyjmując pojazd, dokonuje wpisu przynależności pojazdu w dowodzie rejestracyjnym na stronach 3 lub 4, informując o tym wojskowy organ rejestrujący w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu.

6. Wojskowy organ rejestrujący może upoważnić określony organ polskiego kontyngentu wojskowego, przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do dokonywania w dowodach rejestracyjnych wpisów dotyczących danych technicznych pojazdów, zmian numeru rejestracyjnego oraz zmian przeznaczenia pojazdu, jako pojazdu specjalnego Sił Zbrojnych. Organ, który dokonał wpisu w dowodzie rejestracyjnym, informuje o jego treści wojskowy organ rejestrujący w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu.

7. Wzór dowodu rejestracyjnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

8. Wzór tablic rejestracyjnych, sposób umieszczania na nich symboli oraz wzór nalepki kontrolnej określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 9. Zmiana przeznaczenia lub użytkownika pojazdu nie powoduje konieczności jego ponownej rejestracji.

§ 10. 1. Pojazd przyjęty do badań albo testowania rejestruje się na czas określony. Informacje o okresie ważności rejestracji umieszcza się w adnotacjach urzędowych w dowodzie rejestracyjnym.

2. W przypadku rejestracji pojazdu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. W przypadku rejestracji pojazdu zakupionego poza granicami państwa dla polskich przedstawicielstw wojskowych, polskich zespołów łącznikowych lub polskich kontyngentów wojskowych, którego nie planuje się sprowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w adnotacjach urzędowych w dowodzie rejestracyjnym umieszcza się informację o kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

2. Informacje o aktualnym miejscu eksploatacji pojazdu, o którym mowa w ust. 1, użytkownik przesyła do wojskowego organu rejestrującego w terminie do końca listopada każdego roku kalendarzowego.

3. W przypadku sprowadzenia pojazdu, o którym mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pojazd podlega przerejestrowaniu. W tym przypadku możliwe jest zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

§ 12. 1. Wojskowy organ rejestrujący może przekazać Żandarmerii Wojskowej częściowo wypełnione blankiety dowodów rejestracyjnych, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne oraz nalepki kontrolne potrzebne do dokonywania rejestracji niektórych pojazdów Żandarmerii Wojskowej.

2. Przekazanie częściowo wypełnionych blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz nalepek kontrolnych następuje na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, złożony do wojskowego organu rejestrującego.

3. Rejestracji pojazdów, o których mowa w ust. 1, dokonuje Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

4. W stosunku do pojazdów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się § 7 ust. 4.

§ 13. 1. Dla pojazdu przyjętego do Sił Zbrojnych w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych dowódca jednostki wojskowej przeprowadzającej mobilizację wydaje wkładkę do dowodu rejestracyjnego pojazdu, zwaną dalej „wkładką". Wkładka jest ważna łącznie z dowodem rejestracyjnym tego pojazdu.

2. Wkładki na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych przydziela wojskowy organ rejestrujący. Zapotrzebowania na wkładki składają dowódcy jednostek wojskowych, prowadzących mobilizację, do wojskowego organu rejestrującego.

3. Numery rejestracyjne na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych przydziela wojskowy organ rejestrujący z zasobów numerowych Sił Zbrojnych. Zapotrzebowania na te numery składają dowódcy jednostek wojskowych, prowadzących mobilizację, do wojskowego organu rejestrującego.

4. Przy zwrocie pojazdu, o którym mowa w ust. 1, wkładkę odbiera się i deponuje w jednostce wojskowej przeprowadzającej mobilizację.

5. Decyzję o wycofaniu wkładek i numerów rejestracyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje dowódca jednostki wojskowej przeprowadzającej mobilizację. Wycofane wkładki oraz wykaz wycofanych numerów rejestracyjnych przekazuje się do wojskowego organu rejestrującego.

6. Wzór wkładki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14. 1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, a także jego zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych w nim danych lub braku miejsca na dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym, dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) użytkującej pojazd występuje z wnioskiem do wojskowego organu rejestrującego o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wojskowy organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po:

1) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;

2) przedstawieniu tablic rejestracyjnych;

3) przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdu prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu;

4) zwróceniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

5) złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej (równorzędnego), której ewidencją pojazd jest objęty, stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

3. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się, gdy wojskowy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu.

4. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje się w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego.

5. Przepisu ust. 2 pkt 5 nie stosuje się w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych w nim danych lub braku miejsca na dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym.

6. Przepisy w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych stosuje się odpowiednio.

7. Numer wydanego wtórnika dowodu rejestracyjnego wpisuje się do bazy danych pojazdów zarejestrowanych w Siłach Zbrojnych.

§ 15. 1. W przypadku utraty lub zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) występuje do wojskowego organu rejestrującego z wnioskiem o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wojskowy organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną po:

1) zwróceniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;

3) zwróceniu tablic (tablicy) rejestracyjnych;

4) przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub Żandarmerii Wojskowej potwierdzający zgłoszenie utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych;

5) złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej (równorzędnego), której ewidencją pojazd jest objęty, stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;

6) przedstawieniu książki pojazdu mechanicznego.

3. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 5 nie stosuje się w przypadku utraty tablic rejestracyjnych.

4. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje się w przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych.

5. Przepisy w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych stosuje się odpowiednio.

6. Informacje o wydaniu nowego dowodu rejestracyjnego, tablic (tablicy) rejestracyjnych, nalepki kontrolnej oraz znaków legalizacyjnych wpisuje się do bazy danych pojazdów zarejestrowanych w Siłach Zbrojnych.

§ 16. 1. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) występuje do wojskowego organu rejestrującego z wnioskiem o wydanie nowej nalepki kontrolnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojskowy organ rejestrujący wydaje nową nalepkę kontrolną po:

1) przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana;

2) złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej (równorzędnego), której ewidencją pojazd jest objęty, stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

§ 17. Na pojeździe pobranym z zasobów gospodarki, w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych, pozostawia się jego tablice rejestracyjne, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3.

§ 18. 1. Tablice (tablicę) rejestracyjne i nalepkę kontrolną, a w odniesieniu do samochodu ciężarowego samowyładowczego i przyczepy samowyładowczej – numery rejestracyjne, umieszcza się na pojeździe w sposób określony w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2. Dopuszcza się umieszczenie przedniej i tylnej tablicy rejestracyjnej lub numeru rejestracyjnego pojazdu specjalnego po jego prawej stronie.

3. Na pojeździe pobranym z zasobów gospodarki, w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych, umieszcza się dodatkowo numer rejestracyjny barwy białej lub czarnej, kontrastującej z barwą pojazdu, przydzielony przez wojskowy organ rejestrujący w trybie określonym w § 13 ust. 3 i przyporządkowany do danego pojazdu przez dowódcę jednostki przeprowadzającej mobilizację. Numer ten umieszcza się bezpośrednio na odpowiedniej powierzchni pojazdu, przy użyciu szablonów lub z zastosowaniem innej techniki.

4. Na pojazdach, o których mowa w ust. 3, dopuszcza się umieszczenie numerów rejestracyjnych, wraz z symbolem przynależności narodowej, wykonanych jako samoprzylepna nalepka rejestracyjna.

5. Na pojeździe gąsienicowym i transporterze kołowym umieszcza się numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle oraz symbol przynależności narodowej, wykonany bezpośrednio na przedniej i tylnej powierzchni pojazdu przy użyciu szablonów lub z zastosowaniem innej techniki albo wykonany jako samoprzylepna nalepka rejestracyjna, lub umieszcza się tablice rejestracyjne.

6. Wzór numeru rejestracyjnego oraz symbolu przynależności narodowej nanoszonych bezpośrednio na powierzchni pojazdów, o których mowa w ust. 3 i 5, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

7. Wymiary liter i cyfr numeru rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 3-5, powinny odpowiadać wy-

miarom numeru rejestracyjnego umieszczonego na tablicy rejestracyjnej.

§ 19. 1. Wojskowy organ rejestrujący dokonuje wy-rejestrowania pojazdu Sił Zbrojnych w przypadku:

1) całkowitej utraty zasadniczych cech użyteczności;

2) przeznaczenia do zbioru muzealnego;

3) utraty w wyniku kradzieży;

4) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;

5) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;

6) udokumentowania trwałej, zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 dowódca jednostki (równorzędny), której ewidencją pojazd jest objęty, składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu do wojskowego organu rejestrującego.

3. Prezes Agencji Mienia Wojskowego lub inny organ, któremu powierzono zadanie związane z zagospodarowaniem pojazdów nieprzydatnych dla Sił Zbrojnych, składają do wojskowego organu rejestrującego wniosek o wyrejestrowanie pojazdu przyjętego uprzednio z jednostki wojskowej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, lub innych wymienionych w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

§ 20. 1. W przypadku:

1) przeniesienia własności pojazdu,

2) przekazania pojazdu do Agencji Mienia Wojskowego,

3) zwrócenia zarejestrowanego pojazdu po badaniach albo testowaniu – wraz z pojazdem przekazaniu podlega także karta pojazdu, jeżeli była wydana. Nie przekazuje się wydanego przez wojskowy organ rejestrujący dowodu rejestracyjnego oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, które podlegają zwrotowi do wojskowego organu rejestrującego.

1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) informuje o przekazaniu pojazdu poza Siły Zbrojne wojskowy organ rejestrujący — w terminie 7 dni od dnia przekazania pojazdu.

1b. Prezes Agencji Mienia Wojskowego lub inny organ, któremu powierzono zadanie zagospodarowania pojazdów nieprzydatnych dla Sił Zbrojnych, informują wojskowy organ rejestrujący o zmianie właściciela w przypadku zbycia tych pojazdów — w terminie 30 dni od dnia zmiany właściciela.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zwrotowi do wojskowego organu rejestrującego podlegają dowody rejestracyjne i tablice (tablica) rejestracyjne wydane po dniu 30 czerwca 2000 r.

3. Numer rejestracyjny oraz tablice (tablica) rejestracyjne zwrócone do wojskowego organu rejestrującego mogą być ponownie wykorzystane.

4. W przypadku rezygnacji z ponownego wykorzystania tablic (tablicy) rejestracyjnych, o których mowa w ust. 2, podlegają one protokolarnemu zniszczeniu przez wojskowy organ rejestrujący.

5. Dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne wydane do dnia 30 czerwca 2000 r. podlegają protokolarnemu zniszczeniu w jednostce wojskowej użytkującej pojazd, w terminie jednego miesiąca od przekazania pojazdu poza Siły Zbrojne.

6. W przypadkach określonych w ust. 1, przed przekazaniem pojazdu, numery rejestracyjne naniesione bezpośrednio na pojeździe podlegają zatarciu.

§ 21. 1. Dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne oraz numery rejestracyjne pojazdów Sił Zbrojnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia przekazania pojazdu poza Siły Zbrojne.

2. Dowody rejestracyjne zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 84, poz. 937) mogą być wydawane do czasu wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

3. Wojskowy organ rejestrujący może dokonać wymiany dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1, na dowód rejestracyjny i tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, lub zgodne z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu.

§ 22. W przypadku pojazdów zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia numery rejestracyjne nanoszone bezpośrednio na pojeździe według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych oraz numery rejestracyjne nanoszone na bocznych powierzchniach pojazdu mogą być stosowane dla pojazdów zarejestrowanych po dniu 30 czerwca 2000 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 23. W przypadkach umów na dostawy lub remonty pojazdów Sił Zbrojnych, zawartych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, w których określono inny tryb rejestracji pojazdu, nie ma zastosowania § 5 ust. 1.

§ 24. Wojskowy organ rejestrujący może żądać od użytkowników pojazdów dodatkowych danych, których gromadzenie w bazie pojazdów zarejestrowanych w Siłach Zbrojnych wynika z ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2005 r. (poz. 723)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 84, poz. 937), które na podstawie art. 1 pkt 39 w związku z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) utraciło moc z dniem 2 stycznia 2004 r.