ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory wojskowych dokumentów osobistych oraz sposób dokonywania wpisów w tych dokumentach i postępowania z nimi, a także organy właściwe do ich wydawania.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

2) dowódca jednostki – dowódcę jednostki wojskowej, dyrektora, szefa, komendanta, kierownika jednostki organizacyjnej podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, przedsiębiorstwa państwowego, dla którego jest on organem założycielskim, albo komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, a w przypadku żołnierzy zawodowych przeniesionych do rezerwy kadrowej lub dyspozycji organ, który przeniósł tego żołnierza do rezerwy kadrowej lub dyspozycji.

§ 3. 1. Wojskowym dokumentem osobistym potwierdzającym pełnienie przez żołnierza zawodowej służby wojskowej jest legitymacja służbowa żołnierza zawodowego, zwana dalej „legitymacją”.

2. W zależności od korpusu kadry, w jakim żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, rozróżnia się legitymacje:

1) oficera:

a) w stopniu wojskowym generała brygady (kontradmirała) i wyższym,

b) pozostałych oficerów;

2) podoficera zawodowego;

3) szeregowego zawodowego.

3. Wzory legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. W legitymacji umieszcza się fotografię żołnierza w mundurze z aktualnym stopniem wojskowym w chwili wydania legitymacji i odciska pieczęć urzędową w taki sposób, aby część jej została wyraźnie odciśnięta na prawym dolnym rogu fotografii, oraz wpisuje się:

1) nazwisko i imię (imiona) żołnierza;

2) imię ojca;

3) datę i miejsce urodzenia żołnierza;

4) rodzaj pełnionej zawodowej służby wojskowej;

5) posiadany stopień wojskowy i przydział służbowy;

6) adres najbliższej rodziny;

7) adnotacje służbowe, w tym o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, oraz grupę krwi;

8) datę wydania i datę ważności legitymacji.

§ 5. 1. Legitymację wydaje się żołnierzom niezwłocznie po rozpoczęciu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

2. Legitymacja podlega wymianie w razie:

1) zmiany danych personalnych wpisanych do legitymacji;

2) jej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia;

3) braku miejsca na dalsze wpisy;

4) mianowania żołnierza zawodowego na stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała) lub powodującego przejście do innego korpusu kadry zawodowej.

§ 6. 1. Legitymacje wydają:

1) Minister Obrony Narodowej – żołnierzom zawodowym w stopniu wojskowym generała brygady (kontradmirała) i wyższym;

2) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej – żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w tych komórkach;

3) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy do spraw kadr:

a) dowódcom jednostek w stopniach wojskowych do pułkownika (komandora) włącznie, którzy podlegają bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej,

b) żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

c) żołnierzom pozostającym w rezerwie kadrowej lub dyspozycji Ministra Obrony Narodowej i dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr,

d) słuchaczom akademii, szkół i kursów za granicą;

4) dowódcy jednostek – żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w jednostkach im podległych;

5) komendanci wyższych szkół wojskowych i centrów szkolenia:

a) słuchaczom tych szkół (centrów szkolenia) będącym żołnierzami zawodowymi,

b) absolwentom wyższych szkół wojskowych i szkół podoficerskich.

2. Dowódcom jednostek legitymacje służbowe wydają ich bezpośredni przełożeni, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. a.

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, lub osoby przez nie upoważnione są właściwe również do podpisywania wydanych legitymacji służbowych oraz ich wymiany.

4. Przy wydawaniu legitymacji żołnierzowi powołanemu do zawodowej służby wojskowej odbiera się posiadany przez niego wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową), który przesyła się do właściwej wojskowej komendy uzupełnień.

§ 7. 1. Upoważnione do dokonywania wpisów w legitymacjach są organy, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, lub osoby przez nie upoważnione.

2. Podstawę do dokonywania wpisów w legitymacji stanowią dokumenty ewidencyjne żołnierza zawodowego.

3. Wpisy w legitymacji powinny być dokonywane pismem czytelnym i starannym za pomocą pióra lub długopisu, tuszem lub atramentem w kolorze czarnym. Dokonanych wpisów w legitymacji nie wolno wymazywać, wywabiać ani przerabiać.

4. W przypadku popełnienia błędu przy dokonywaniu wpisów na drugiej lub trzeciej stronie legitymacji należy wypełnić nową legitymację. W przypadku pomyłki przy wypełnianiu pozostałych stron, należy niewłaściwy wpis przekreślić w taki sposób, aby pozostał czytelny, a nad nim lub obok niego umieścić właściwy wpis. Poprawki powinny być dokonane również czarnym kolorem. Każdą poprawkę potwierdzają swoim podpisem i odciśnięciem pieczęci urzędowej organy, o których mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Ważność legitymacji podlega corocznemu przedłużaniu przez organy, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, przed upływem roku kalendarzowego, z tym że:

1) generałom (admirałom) – przez ich przełożonych lub osoby przez nich upoważnione;

2) żołnierzom odbywającym studia oraz kursy wojskowe w wyższych szkołach wojskowych i centrach szkolenia – przez komendantów wyższych szkół wojskowych i centrów szkolenia, chociażby nawet żołnierz pozostawał na ewidencji w macierzystej jednostce wojskowej;

3) żołnierzom przebywającym na leczeniu w wojskowych zakładach leczniczych – przez komendantów tych zakładów lub osoby przez nich upoważnione.

2. Legitymację przedłuża się do dnia 31 grudnia roku następnego, z wyjątkiem legitymacji żołnierzy, z którymi zawarto kontrakt na pełnienie służby terminowej, którym w ostatnim roku kontraktu przedłuża się ważność legitymacji do daty wygaśnięcia kontraktu.

§ 9. 1. Unieważnieniu podlega:

1) legitymacja żołnierza zawodowego:

a) w związku ze zwolnieniem żołnierza z zawodowej służby wojskowej,

b) w przypadku jego śmierci,

c) któremu wydano nową legitymację;

2) legitymacja utracona przez żołnierza zawodowego, a następnie odnaleziona;

3) blankiet legitymacji nienadający się do wykorzystania z powodu omyłek popełnionych przy jego wypełnianiu lub innych uszkodzeń oraz stwierdzonych wad produkcyjnych.

2. Unieważnienia dokonuje się poprzez przedziurkowanie dziurkaczem w dwóch miejscach grzbietu legitymacji.

3. Fotografii z wycofanych i unieważnionych legitymacji nie odrywa się.

§ 10. 1. Legitymacje podlegają zwrotowi w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dowódca jednostki wojskowej może pozostawić legitymację:

1) żołnierzowi zawodowemu – na jego pisemny wniosek – jeżeli nabył on uprawnienie do emerytury wojskowej lub renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą wojskową;

2) najbliższemu członkowi rodziny zmarłego żołnierza zawodowego – na jego pisemny wniosek.

3. Legitymację odbiera oraz wyraża zgodę na jej pozostawienie i dokonuje unieważnienia dowódca jednostki wojskowej.

4. W sytuacji pozostawienia legitymacji w przypadkach, o których mowa w ust. 2, dokonuje się w niej stosownej adnotacji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz przekreśla miejsca przeznaczone na przedłużanie daty jej ważności.

§ 11. 1. Legitymacji nie wolno:

1) odstępować innej osobie i przesyłać w obrocie krajowym i zagranicznym;

2) wywozić za granicę.

2. Osoby nieuprawnione nie mogą dokonywać jakichkolwiek wpisów lub poprawek w legitymacji.

§ 12. 1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji oraz chronić ją przed utratą lub zniszczeniem.

2. W razie utraty legitymacji żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie złożyć drogą służbową meldunek dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę wojskową.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji żołnierz zawodowy jest obowiązany zwrócić ją dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 2, podając w meldunku okoliczności odzyskania legitymacji.

§ 13. 1. Zachowują ważność legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a także dokumenty dotychczasowego wzoru do czasu wyczerpania ich zapasów.

2. Legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia żołnierzom zawodowym korpusu chorążych tracą ważność z upływem okresu określonego w tych legitymacjach, nie później jednak niż z dniem 31 grudnia 2006 r.

3. Od dnia 1 lipca 2004 r. nie wydaje się legitymacji chorążego zawodowego.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. (poz. 610)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

(PDF)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych (M. P. z 1993 r. Nr 1, poz. 2 oraz z 1994 r. Nr 46, poz. 372), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 188 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750).