ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszeniaumundurowania i oznak wojskowych

Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przypadki, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych.

§ 2. Żołnierz zawodowy w czasie wykonywania zadań służbowych jest zwolniony od obowiązku noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych w przypadku:

1) prowadzenia prac, robót i czynności specjalistycznych wymagających, według odrębnych przepisów, stosowania odzieży ochronnej lub roboczej albo ubioru specjalnego;

2) służbowego wyjazdu za granicę, chyba że organ wojskowy delegujący żołnierza określi czynności, których wykonywanie za granicą wymaga występowania w umundurowaniu oraz oznakach wojskowych, z zastrzeżeniem § 4;

3) uzasadnionego względami zdrowotnymi wniosku lekarza wojskowego, na podstawie decyzji przełożonego żołnierza;

4) w czasie występowania przed organami i urzędami cywilnymi, za zgodą przełożonego żołnierza;

5) w innych przypadkach, a w szczególności:

a) w trakcie leczenia i rehabilitacji,

b) podczas wykonywania poza terenem wojskowym czynności o charakterze kulturalnym i sportowym,

c) w trakcie sympozjów, kongresów, prelekcji, zajęć dydaktycznych oraz innych wystąpień o charakterze publicznym, a także wystąpień w środkach masowego przekazu za zgodą przełożonego żołnierza,

d) w trakcie pobierania nauki poza Sitami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi", w przypadkach, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

e) w innych sytuacjach, na polecenie przełożonego ze względu na interes Sił Zbrojnych.

§ 2a. 1. Żołnierza zawodowego — kobietę w ciąży, zwalnia się od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych, na jej pisemny wniosek skierowany do dowódcy (szefa, komendanta, dyrektora) jednostki wojskowej.

2. Zwolnienie od obowiązku noszenia umundurowania, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w rozkazie dowódcy (szefa, komendanta, dyrektora) jednostki wojskowej.

§ 3. Od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych jest zwolniony również żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w:

1) Sekretariacie Ministra Obrony Narodowej oraz w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy międzynarodowej, podczas wykonywania czynności służbowych określonych każdorazowo przez dyrektorów tych komórek organizacyjnych;

2) jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, podczas wykonywania czynności określonych każdorazowo przez dowódcę tej jednostki organizacyjnej;

3) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego na stanowisku służbowym, którego zajmowanie wymaga występowania w ubiorze cywilnym, określonym odpowiednio przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

4) Wojskach Specjalnych, podczas czynności służbowych, w sytuacjach i na zasadach określonych przez dowódcę tych wojsk lub wyższego przełożonego;

5) wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury — na stanowiskach prokuratorów i asesorów, podczas wykonywania czynności służbowych określonych przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego;

5a) sądach wojskowych — na stanowiskach sędziów, podczas wykonywania czynności służbowych określonych przez prezesa właściwego sądu wojskowego;

5b) jednostkach i komórkach organizacyjnych Sił Zbrojnych — na stanowiskach radców prawnych;

6) instytucjach cywilnych, na podstawie decyzji kierownika instytucji cywilnej.

§ 4. Żołnierz zawodowy pełniący służbę poza granicami kraju, w polskich kontyngentach wojskowych oraz w sztabach i jednostkach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego może być zwolniony od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych, na podstawie odrębnych przepisów określonych przez właściwe organy tych formacji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński