ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

Na podstawie art. 40b ust. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady dokonywania rozliczenia rocznego lub rozliczenia miesięcznego kwot emerytur wojskowych lub wojskowych rent inwalidzkich wypłaconych osobie uprawnionej do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej w poprzednim roku kalendarzowym,

2) sposób zmniejszania emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich w trakcie roku kalendarzowego

– w razie osiągania przychodu, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) świadczenie – emeryturę wojskową lub wojskową rentę inwalidzką;

2) niższa kwota graniczna przychodu – kwotę przychodu odpowiadającą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim roku kalendarzowym;

3) wyższa kwota graniczna przychodu – kwotę przychodu odpowiadającą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim roku kalendarzowym;

4) kwota maksymalnego zmniejszenia świadczenia – kwotę określoną w art. 104 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001).

§ 3. Przychody osiągnięte z dwóch lub więcej tytułów sumuje się.

§ 4. Jeżeli z zawiadomienia, o którym mowa w art. 40a ust. 1 ustawy, zwanego dalej „zawiadomieniem”, wynika, iż zamiarem emeryta wojskowego lub rencisty wojskowego jest osiąganie przychodu nieprzekraczającego niższej kwoty granicznej, wojskowy organ emerytalny wypłaca świadczenie w pełnej przysługującej wysokości.

§ 5. 1. Jeżeli z zawiadomienia wynika, że zamiarem emeryta wojskowego lub rencisty wojskowego jest osiąganie przychodu przekraczającego niższą kwotę graniczną przychodu, ale nieprzekraczającego wyższej kwoty granicznej przychodu, wojskowy organ emerytalny zmniejsza wysokość świadczenia o kwotę tego przekroczenia, jednakże nie więcej niż o:

1) 24 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 104 ust. 8 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — w przypadku emerytury wojskowej i wojskowej renty inwalidzkiej I grupy;

2) 18 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 104 ust. 8 pkt 2 i ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — w przypadku wojskowej renty inwalidzkiej II i III grupy.

2. Wojskowy organ emerytalny zmniejsza wysokość świadczenia w sposób określony w ust. 1, jednak nie więcej niż o 25 % tego świadczenia.”;

§ 6. Jeżeli z zawiadomienia wynika, iż zamiarem emeryta wojskowego lub rencisty wojskowego jest osiąganie przychodu przekraczającego wyższą kwotę graniczną przychodu, wojskowy organ emerytalny zmniejsza wysokość świadczenia o 25% kwoty świadczenia.

§ 7. 1. Zmniejszenia świadczenia, o którym mowa w § 5 i 6, dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja wojskowego organu emerytalnego o zmniejszeniu świadczenia.

2. Zmniejszenie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do miesiąca, w którym zaistniały okoliczności powodujące ustanie zmniejszenia świadczenia lub zmianę wysokości tego zmniejszenia.

§ 8. Okres, z którego ustala się kwotę przychodu osiągniętego przez emeryta wojskowego lub rencistę wojskowego oraz kwoty graniczne przychodu, odpowiada w roku kalendarzowym okresowi, w którym przysługiwało prawo do świadczenia.

§ 9. 1. Jeżeli przychód osiągnięty przez emeryta wojskowego lub rencistę wojskowego w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył niższej kwoty granicznej przychodu, wojskowy organ emerytalny:

1) ustala kwotę należnego świadczenia, którą stanowi suma kwot świadczenia za rok poprzedni przed dokonaniem zmniejszeń świadczenia i potrąceń oraz egzekucji realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) ustala podlegającą wypłacie emerytowi wojskowemu lub renciście wojskowemu kwotę różnicy między należną a wypłaconą kwotą świadczenia, jeżeli obliczona kwota należnego świadczenia jest większa od sumy kwot świadczenia wypłaconych za rok poprzedni.

2. Jeżeli przychód osiągnięty przez emeryta wojskowego lub rencistę wojskowego w poprzednim roku kalendarzowym przekroczył niższą kwotę graniczną, a nie przekroczył wyższej kwoty granicznej przychodu, wojskowy organ emerytalny:

1) ustala kwotę należnego świadczenia, którą stanowi suma kwot świadczenia za rok poprzedni przed dokonaniem zmniejszeń świadczenia i potrąceń oraz egzekucji realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pomniejszona o kwotę przekroczenia niższej kwoty granicznej nie większą niż łączna kwota maksymalnego zmniejszenia świadczenia, z uwzględnieniem ograniczenia łącznej kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia do 25 % świadczenia w poszczególnych miesiącach rozliczanego roku;

2) ustala podlegającą wypłacie emerytowi wojskowemu lub renciście wojskowemu kwotę różnicy między należną a wypłaconą kwotą świadczenia, jeżeli obliczona kwota należnego świadczenia jest większa od sumy kwot świadczenia wypłaconych za rok poprzedni;

3) ustala kwotę nienależnie pobranego świadczenia jako różnicę między wypłaconą a należną kwotą świadczenia, jeżeli obliczona kwota należnego świadczenia jest mniejsza od sumy kwot świadczenia wypłaconych za rok poprzedni.

3. Jeżeli przychód osiągnięty przez emeryta wojskowego lub rencistę wojskowego w poprzednim roku kalendarzowym przekroczył wyższą kwotę graniczną, wojskowy organ emerytalny:

1) ustala kwotę należnego świadczenia, którą stanowi suma kwot świadczenia za rok poprzedni przed dokonaniem zmniejszeń świadczenia i potrąceń oraz egzekucji realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pomniejszona o 25% wysokości świadczenia;

2) ustala podlegającą wypłacie emerytowi wojskowemu lub renciście wojskowemu kwotę różnicy między należną a wypłaconą kwotą świadczenia, jeżeli obliczona kwota świadczenia jest większa od sumy kwot świadczenia wypłaconych za rok poprzedni;

3) ustala kwotę nienależnie pobranego świadczenia jako różnicę między wypłaconą a należną kwotą świadczenia, jeżeli obliczona kwota należnego świadczenia jest mniejsza od sumy kwot świadczenia wypłaconych za rok poprzedni.

§ 10. 1. W przypadku złożenia wniosku przez osobę uprawnioną do świadczenia o dokonanie rozliczenia miesięcznego wypłaconych w poprzednim roku świadczeń w związku z osiąganym w tym okresie przychodem, wojskowy organ emerytalny:

1) porównuje miesięczne kwoty osiągniętego przychodu z miesięcznymi kwotami stanowiącymi 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującymi w miesiącu, w którym emeryt wojskowy lub rencista wojskowy osiągnął przychód, i oblicza kwoty należnego świadczenia odrębnie dla każdego miesiąca; przepisy § 9 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio;

2) ustala podlegającą wypłacie emerytowi wojskowemu lub renciście wojskowemu kwotę różnicy między należną a wypłaconą kwotą świadczenia, jeżeli obliczona suma kwot należnego świadczenia jest większa od sumy kwot świadczenia wypłaconych za rok poprzedni;

3) ustala kwotę nienależnie pobranego świadczenia jako różnicę między wypłaconą a należną kwotą świadczenia, jeżeli obliczona suma kwot należnego świadczenia jest mniejsza od sumy kwot świadczenia wypłaconych za rok poprzedni.

2. W razie złożenia przez emeryta wojskowego lub rencistę wojskowego wniosku, o którym mowa w ust. 1, wojskowy organ emerytalny dodatkowo:

1) ustala odrębnie sumę miesięcznych kwot należnego świadczenia oraz sumę miesięcznych kwot wypłaconego świadczenia w roku poprzednim;

2) porównuje kwoty wynikające z rozliczenia, o którym mowa w § 9, oraz rozliczenia, o którym mowa w ust. 1;

3) dokonuje wyboru korzystniejszego rozliczenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. Nr 133, poz. 689, z 1995 r. Nr 130, poz. 633, z 2002 r. Nr 188, poz. 1581 oraz z 2004 r. Nr 67, poz. 618), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.