ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 i art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 1:

— lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) czapka rogatywka (kapelusz) w kolorze khaki — z wyjątkiem jednostek wymienionych w lit. i,

e) krawat w kolorze khaki (w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w kolorze czarnym) oraz spinki do mankietów i krawata w kolorze zielonym,”,

— lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) berety — do ubioru galowego tylko w jednostkach desantowo-szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej oraz Dowództwie Wojsk Specjalnych — w kolorze bordowym, obrony wybrzeża —w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej — w kolorze czarnym. Jednostce Wojskowej Nr 2305 — w kolorze szarym oraz Żandarmerii Wojskowej — w kolorze szkarłatnym,”,

b) w pkt 2:

— lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) czapka garnizonowa (kapelusz) — w kolorze stalowym,”,

— lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) spinki do mankietów i krawata w kolorze niebieskim,”,

c) w pkt 3:

— lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) krawat —w kolorze czarnym,”,

— lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) spinki do mankietów i krawata w kolorze granatowym.”;

2) w § 5 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) kurtka wyjściowa —w kolorze khaki,”,

b) w pkt 2:

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) koszula, koszulo-bluza z długimi i krótkimi rękawami —w kolorze stalowym,”,

— lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) kurtka wyjściowa, kurtka wiatrówka — w kolorze czarnym,”,

c) w pkt 3:

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) czapka wyjściowa, czapka letnia, kapelusz wyjściowy, bluza wyjściowa letnia marynarska —w kolorze białym,”,

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) kurtka wyjściowa, kurtka wiatrówka, sweter oficerski — w kolorze czarnym,”;

3) w § 6 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) beret — do ubioru służbowego tylko w jednostkach desantowo-szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej — w kolorze bordowym, obrony wybrzeża — w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej — w kolorze czarnym. Jednostce Wojskowej Nr 2305 — w kolorze szarym oraz Żandarmerii Wojskowej — w kolorze szkarłatnym,”,

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) czapka futrzana, krawat, krawat marynarski — w kolorze czarnym,”;

4) w § 8 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ubranie ochronne — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) kurtka polowa — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;”;

5) w § 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kombinezon pilota — w kolorze zielonym, a w Marynarce Wojennej również w kolorze pomarańczowym.”;

6) w § 11:

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Mundur wieczorowy w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych jest barwy granatowej:”,

b) uchyla się ust. 4;

7) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych — w kolorze khaki, a koszule i koszulo--bluzy w kolorze khaki i białym;”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych podległych dowódcy Sił Powietrznych;

2) żołnierze zajmujący etatowe stanowiska służbowe o specjalnościach lotniczych w innych jednostkach niż określone w pkt 1, z wyjątkiem jednostek podległych Dowódcy Wojsk Lądowych;”;

8) w § 13:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) niebieskim — w jednostkach obrony wybrzeża i Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych oraz w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego;”,

b) w ust. 3:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na czapkach rogatywkach i kapeluszach żołnierze noszą otoki w kolorach:”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) szkarłatnym — jednostki Żandarmerii Wojskowej;”,

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniący służbę poza granicami państwa, wchodzący w skład: Polskich Kontyngentów Wojskowych, jednostek międzynarodowych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), misji pokojowych i Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także żołnierze biorący udział w ćwiczeniach i innych przedsięwzięciach międzynarodowych — do ubioru polowego mogą nosić kapelusze polowe odpowiednio w kamuflażu „pustynnym” i „pantera” (zgodnie z wzorem ubioru).”;

9) w § 14:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„na czapkach garnizonowych i czapkach rogatywkach oraz kapeluszach (podhalańskich, huculskich i damskich):”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na beretach i furażerkach —wykonany metodą termonadruku na tkaninie zasadniczej w barwie beretów, furażerek i innych nakryć głowy, odpowiadający danemu rodzajowi wojsk; na beretach generałów — haftowany srebrzystym bajorkiem;”,

c) w pkt 4 uchyla się lit. c.

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) na kapeluszach polowych i czapkach zimowych oraz hełmach i hełmofonach oznak orłów wojskowych nie umieszcza się.”;

10) w § 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W okresie przejściowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich wyjściowych, polowych i ćwiczebnych.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zabrania się użytkowania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego niezgodnie z ich przeznaczeniem, noszenia części umundurowania wojskowego w połączeniu z ubiorem cywilnym, noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego innych niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru wojskowego.”;

11) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Dowódca, szef, komendant lub dyrektor jednostki organizacyjnej ustala ubiór żołnierzy na określoną okoliczność, w tym pełnienie służb dyżurnych, według odpowiednich zestawów ubiorczych oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ubiorczych i dyscypliny ubiorczej w jednostce organizacyjnej.”;

12) w § 24 uchyla się pkt 1;

13) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

„Sposób noszenia umundurowania i wyekwipowania”;

14) w § 32:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Czapkę garnizonową i rogatywkę oraz kapelusz damski, a w Marynarce Wojennej czapkę garnizonową (kapelusz) oficera (chorążego i podoficera) i czapkę garnizonową marynarską nakłada się prosto na całej szerokości czoła, przy czym jej dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości 30 mm nad linią brwi. W czasie wietrznej pogody czapkę garnizonową marynarską zabezpiecza się przed zerwaniem z głowy przez założenie pod brodę gumki podtrzymującej. Rozmiar czapki powinien odpowiadać obwodowi głowy. Czapkę garnizonową i rogatywkę oraz kapelusz damski nosi się razem z otokiem, przy czym:”,

b) w ust. 3:

— pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) nosi się lekko przechyloną w kierunku prawego ucha. Przy wystąpieniach bez nakrycia głowy furażerkę nosi się pod lewym naramiennikiem, godłem skierowanym do przodu i oznaką stopnia wojskowego skierowaną do dołu;

2) wojsk lotniczych (marynarki wojennej) nosi się w Siłach Powietrznych i lotnictwie Marynarki Wojennej do ubioru wyjściowego i kombinezonu pilota;

3) polową nosi się w Siłach Powietrznych tylko do ubioru polowego, a w lotnictwie Wojsk Lądowych również do kombinezonu pilota.”,

c) w ust. 8:

— uchyla się pkt 2,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pelerynę-namiot można nosić w czasie opadów atmosferycznych w składzie wszystkich ubiorów.”,

d) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Kurtkę wiatrówkę nosi się w okresie letnim i przejściowym w niesprzyjających warunkach atmosferycznych w składzie ubiorów wyjściowych z kapturem schowanym pod kołnierzem; w zależności od warunków atmosferycznych można zakładać na głowę kaptur; niedopuszczalne jest noszenie kaptura w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych (bez opadów).”,

e) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Spodnie:

1) polowe i polowe letnie nosi się wpuszczone w cholewki trzewików (butów specjalnych); spodnie powinny układać się luźno i lekko opadać na górną krawędź trzewików. Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniący służbę poza granicami kraju, wchodzący w skład: Polskich Kontyngentów Wojskowych, jednostek międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), misji pokojowych i Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także żołnierze biorący udział w ćwiczeniach i innych przedsięwzięciach międzynarodowych mogą nosić spodnie polowe letnie i w kamuflażu pustynnym wyłożone na cholewki trzewików (butów specjalnych) — w zależności od potrzeb;

2) ubrania ochronnego nosi się w składzie ubioru polowego tylko w zestawie z kurtką ubrania ochronnego; spodnie ubrania ochronnego nosi się z nogawkami spodni opuszczonymi na cholewki trzewików (butów specjalnych);

3) ocieplacza ćwiczebnego nosi się jako ocieplenie pod spodnie ubrania ochronnego, polowego, ćwiczebnego, specjalnego i roboczego.”,

f) w ust. 18:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koszulo-bluzę oficerską z krótkimi rękawami nosi się z krawatem i spinką do krawata lub bez krawata i spinki do krawata z rozpiętym jednym lub dwoma guzikami od góry (z zachowaniem estetycznego wyglądu sylwetki); dopuszcza się możliwość użytkowania koszulo-bluzy z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę koloru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru lub spodniami munduru wyjściowego z paskiem); naramienniki do koszulo-bluzy koloru białego, stalowego i khaki w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych są koloru spodni; dopuszcza się również do koszulo-bluzy koloru stalowego i khaki naramienniki w kolorze koszuli; w Marynarce Wojennej naramienniki są w kolorze czarnym; dopuszcza się w Marynarce Wojennej stosowanie naramienników o zmniejszonym wymiarze 125 mm x 52 mm — z oznakami stopni haftowanymi haftem komputerowym o szerokości pasków odpowiednio 12,6 i 3 mm oraz wężyka admiralskiego o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koszulo-bluzę oficerską z długimi rękawami nosi się z mankietami zapiętymi na guziki (z wyjątkiem ubioru galowego) lub spinki do mankietów, krawatem i spinką do krawata i naramiennikami, analogicznie jak do koszulo-bluzy oficerskiej z krótkimi rękawami; dopuszcza się możliwość użytkowania koszulo-bluzy odpowiednio koloru khaki, stalowego lub białego z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę koloru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru lub spodniami munduru wyjściowego z paskiem) oraz ich użytkowania bez krawata.”,

g) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Apaszkę, barwy jednolitej, mogą nosić pododdziały reprezentacyjne (honorowe) do ubioru polowego, w kolorze odpowiadającym ustalonej dla danego pododdziału barwie beretu lub otoku od czapki rogatywki ustalonego dla poszczególnych rodzajów wojsk — podczas udziału w uroczystościach. W Siłach Powietrznych pododdziały honorowe noszą apaszkę koloru stalowego.”,

h) w ust. 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szalik pod kurtkę ubrania ochronnego, kurtkę zimową nieprzemakalną i do półpłaszcza marynarskiego;”,

i) ust. 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Torbę polową nosi się przewieszoną przez prawe ramię. Górna krawędź torby powinna znajdować się na wysokości linii pasa. W razie jednoczesnego noszenia torby polowej i maski przeciwgazowej torbę polową nosi się przewieszoną przez lewe ramię, a maskę przez prawe ramię.”.

j) w ust. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nosi się bez pasa, nogawki spodni opuszcza się na cholewki trzewików; w zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz warunków atmosferycznych można zdjąć bluzę lub podwinąć rękawy;”,

k) ust. 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Ubiór czołgisty nosi się bez pasa, z oznakami stopni. Nogawki spodni opuszcza się na cholewki trzewików (butów specjalnych). Zabrania się użytkowania mundurów polowych pod ubiorem czołgisty.”,

l) w ust. 28 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) filcowo-gumowe:

a) nosi się do ubiorów polowych, specjalnych i roboczych,

b) mogą nosić wartownicy na posterunkach zewnętrznych oraz żołnierze, którym przysługują one z tytułu wykonywanych prac (pełnionych funkcji). Ponadto mogą je nosić wszyscy żołnierze na ćwiczeniach w polu;”,

m) w ust. 30 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kurtkę:”,

n) w ust. 32 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ubioru wyjściowego, z wyłożonym kołnierzem koszuli;”,

o) po ust. 32 dodaje się ust. 32a w brzmieniu:

„32a. W Marynarce Wojennej sweter oficerski typu „półgolf” można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją typu „serek” w zestawie z krawatem.”,

p) ust. 34 otrzymuje brzmienie:

„34. Kurtkę ubrania ochronnego, kurtkę ubrania ochronnego Marynarki Wojennej i bluzę ocieplacza ćwiczebnego nosi się w składzie ubiorów polowych (ćwiczebnych).”,

r) dodaje się ust. 35 i 36 w brzmieniu:

„35. Ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego można użytkować samodzielnie bez kurtki, a bluzę ocieplacza ćwiczebnego bez bluzy polowej podczas wykonywania zadań związanych z obsługiwaniem uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) oraz w czasie pełnienia służby poza granicami państwa w składzie: Polskich Kontyngentów Wojskowych, jednostek międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), misji pokojowych i Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także podczas udziału w ćwiczeniach i innych przedsięwzięciach międzynarodowych.

36. Na terenie jednostek wojskowych, sztabów itp. nie nosi się samodzielnie ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego lub bluzy ocieplacza ćwiczebnego.”;

15) w § 34:

a) w ust. 1:

— pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) nakryciach głowy — z wyjątkiem czapek futrzanych (w Marynarce Wojennej również czapek garnizonowych podoficerskich, marynarskich i czapek ćwiczebnych), czapek zimowych, kapeluszy polowych, beretów noszonych w składzie ubiorów roboczych, czapek do ubioru technika lotniczego oraz hełmofonów i hełmów, z tym że:

a) na beretach generałów, a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej i Dowództwa Wojsk Specjalnych — haftowane bajorkiem, dla pozostałych żołnierzy — wykonane techniką termonadruku,

b) na otokach czapek garnizonowych, rogatywek i kapeluszy damskich generałów, oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych — haftowane bajorkiem, z wyjątkiem Marynarki Wojennej,

c) na pasku skórzanym czapek garnizonowych i kapeluszy damskich admirałów, oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych Marynarki Wojennej — haftowane bajorkiem,

d) na furażerkach wchodzących w skład ubiorów wyjściowych — wykonane techniką termonadruku;

2) pozostałych ubraniach:

a) w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych:

— na naramiennikach do płaszczy sukiennych i płaszczy letnich, kurtek mundurów, bluz olimpijek, wiatrówek, koszulo-bluz z krótkimi i długimi rękawami, bluz i kurtek polowych, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty, swetrów,

— na wysokości lewej piersi kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki wyjściowej, kombinezonu pilota, kurtki skórzanej pilota, bluzy technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego,

b) w Marynarce Wojennej:

— na naramiennikach płaszczy sukiennych i płaszczy letnich, bluz olimpijek, wiatrówek, koszulo-bluz z krótkimi i długimi rękawami, bluz i kurtek polowych, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty,

— na wysokości lewej piersi kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kombinezonu pilota, kurtki skórzanej pilota, bluzy ćwiczebnej oficerskiej, koszuli ćwiczebnej, swetra oficerskiego i bluzy ubrania technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego i bluzy ocieplacza ćwiczebnego,

— na lewych rękawach bluz wyjściowych, pótptaszczy marynarskich, kurtek mundurowych,

— na obu rękawach kurtek mundurowych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznaki stopni wojskowych w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych w składzie ubiorów galowych, wyjściowych służbowych oraz specjalnych w Siłach Powietrznych są barwy matowo-srebrzystej, w składzie ubiorów polowych i specjalnych — w kolorze czarnym, w umundurowaniu polowym w kamuflażu pustynnym — barwy piaskowej, a w Marynarce Wojennej — barwy złocistej.”,

c) w ust. 3:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych oraz Siłach Powietrznych oznaki stopni wojskowych noszą:”,

— w pkt 1 lit. b—f otrzymują brzmienie:

„b) na beretach, furażerkach i kapeluszach umieszczone pod kątem 45° w stosunku do dolnej krawędzi beretu (furażerki) oraz w stosunku do zagięcia ronda kapelusza — wykonane metodą termonadruku (na kapeluszach haftowane bajorkiem),

c) na naramiennikach płaszczy i kurtek mundurowych, bluz olimpijek i wiatrówek — wykonane z jednolitej taśmy o szerokości 8 mm,

d) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich — wykonane bajorkiem; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra nakładane na naramienniki) —wykonane metodą haftu komputerowego,

e) na lewej piersi kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki skórzanej pilota — wykonane metodą haftu komputerowego barwy ma-towosrebrnej, a bluzy ocieplacza ćwiczebnego oraz kurtki i podpinki ubrania ochronnego — barwy czarnej, na podkładce sukiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, umieszczonej na taśmie samosczepnej,

f) podoficerowie w stopniu chorążego na naramiennikach płaszczy, kurtek mundurowych, bluz olimpijek i wiatrówek— naramienniki obszyte wokół, z wyjątkiem miejsca wszycia rękawa, jednolitą taśmą szerokości 5 mm, bez kolorowych brzegów, a gwiazdki umieszczone wzdłuż linii prostej biegnącej przez środek naramiennika; gwiazdki i krokiewki wykonane bajorkiem;”.

— w pkt 2 lit. c—f otrzymują brzmienie:

„c) na beretach i furażerkach, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 lit. a — wykonane metodą termonadruku,

d) na naramiennikach kurtek mundurów i płaszczy oraz bluz olimpijek i wiatrówek — wykonane bajorkiem,

e) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich — wykonane bajorkiem; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra nakładane na naramienniki) —wykonane metodą haftu komputerowego,

f) na lewej piersi kurtki wyjściowej lub kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki skórzanej pilota —wykonane metodą haftu komputerowego barwy matowosrebrnej, a kurtki i podpinki ubrania ochronnego oraz bluzy ocieplacza ćwiczebnego — barwy czarnej, na podkładce sukiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, umieszczonej na taśmie samosczepnej;”,

d) w ust. 4:

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) na lewym przodzie:

— na podkładkach kurtek wyjściowych, kurtek zimowych nieprzemakalnych, kurtek wiatrówek, kurtki i podpinki ubrania ochronnego oraz bluzy ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi podkładki) — haftowane haftem komputerowym, oraz kombinezonów pilota (umieszczone centralnie na środku podkładki) — tłoczone z tworzywa sztucznego,

— bezpośrednio na bluzach i koszulach ćwiczebnych, bluzach ubrania technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych — tłoczone z tworzywa sztucznego,”,

— w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) na lewym przodzie:

— kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki) — wykonane haftem komputerowym, oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych i kombinezonów pilota (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) — tłoczone z tworzywa sztucznego.

— bezpośrednio na bluzach i koszulach ćwiczebnych, bluzach ubrania technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych — tłoczone z tworzywa sztucznego,”,

— w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) na lewym przodzie:

— kurtek wyjściowych i kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki) — wykonane haftem komputerowym, oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych i kombinezonów pilota (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) — tłoczone z tworzywa sztucznego,

— bezpośrednio na bluzach i koszulach ćwiczebnych, bluzach ubrania technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych —tłoczone z tworzywa sztucznego,”,

— w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) na lewym przodzie:

— kurtek wyjściowych i kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki) oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych i kombinezonów pilota (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) — haftowane haftem komputerowym,

— bezpośrednio na bluzach i koszulach ćwiczebnych, bluzach ubrania technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych — haftowane haftem komputerowym wężyk admiralski o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm,”;

16) w § 35 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Oznaki korpusów osobowych noszą żołnierze Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych oraz Sił Powietrznych na:”;

17) w § 37:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Oznaki szkolne noszą podchorążowie wyższych szkół wojskowych Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych, a także słuchacze Wojskowej Akademii Technicznej:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na naramiennikach ubiorów (z wyjątkiem kurtek roboczych i specjalnych) — oznakę „WSO”, „WAT” oraz (z wyjątkiem kurtek roboczych, bluz i kurtek polowych) sznurek pleciony koloru matowosrebrnego średnicy 3 mm, naszyty dookoła naramienników (poza wszyciem przy rękawie); dolna krawędź oznaki metalowej powinna być umieszczona w odległości 5 mm od wszycia naramiennika;”,

b) w ust. 3:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W Marynarce Wojennej oznakę szkolną barwy złocistej nosi się:”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) elewi szkoły podoficerskiej noszą na lewym rękawie bluz wyjściowych, pół-płaszcza marynarskiego oznakę „SP” tłoczoną na suknie — 80 mm poniżej wszycia kuli rękawa;”;

18) w § 38 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej — noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na obu rękawach bluzy, kurtki, koszulo-bluzy polowej (bluzy, koszuli ćwiczebnej Marynarki Wojennej), kombinezonu pilota, kurtki ubrania ochronnego i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego — 30 mm poniżej wszycia rękawów, a koszulki specjalnej letniej — 22 mm powyżej dolnego brzegu rękawów; oznaka ma wymiary 30 mm (wysokość) x 48 mm (podstawa); w czasie działań bojowych oznakę można odpinać.”;

19) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznakę identyfikacyjną z grupą krwi noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniący służbę poza granicami państwa, wchodzący w skład: Polskich Kontyngentów Wojskowych, jednostek międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), misji pokojowych i Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także żołnierze biorący udział w ćwiczeniach i innych przedsięwzięciach międzynarodowych — na prawym rękawie ubiorów polowych, ćwiczebnych i specjalnych (z wyjątkiem kurtki ubrania ochronnego) bezpośrednio pod oznaką przynależności państwowej; oznaka ma wymiary 25 mm (wysokość) x 100 mm (szerokość).”;

20) § 42 i 43 otrzymują brzmienie:

„§ 42. Żołnierz pełniący służbę dyżurną nosi umundurowanie określone przez przełożonych, z biało-czerwona plakietką (o wymiarach 55 mm x 90 mm) z napisem „SŁUŻBA DYŻURNA”, przypiętą do klapy pośrodku lewej górnej kieszeni kurtki wyjściowej (na kurtce mundurowej Marynarki Wojennej do lewej klapy w linii prostej nad lewym górnym guzikiem), bluzy olimpijki, wiatrówki, koszulo-bluzy oraz bluzy i kurtki polowej (bluzy ćwiczebnej oficerskiej), koszulo-bluzy polowej (koszuli ćwiczebnej), na kurtce zimowej nieprzemakalnej, kurtce ubrania ochronnego i bluzie ćwiczebnej marynarskiej bezpośrednio pod oznaką stopnia wojskowego.

§ 43. Żołnierze noszą mundury wojskowe ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, w którym pełnią służbę, oraz oznaki korpusu osobowego, do którego zostali zaliczeni, z zastrzeżeniem § 44, 44a i 44b.”;

21) po § 44a dodaje się § 44b w brzmieniu:

„§ 44b. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia noszą umundurowanie rodzaju wojsk, w którym poprzednio służyli.”;

22) § 45 otrzymuje brzmienie:

„§ 45. Umundurowanie i oznaki wojskowe dotychczasowych wzorów innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być noszone do dnia 1 kwietnia 2012 r.”;

23) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

24) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) zestaw nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

b) zestawy nr 9—12 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

25) załączniki nr 4—8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5—9 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. (poz. 47)

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1137, z 2007 r. Nr 113, poz. 776 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 138, poz. 867.