ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organy wojskowe właściwe do wydawania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, zwanego dalej „zezwoleniem”;

2) sposób i tryb wydawania zezwolenia;

3) wzór i sposób wypełnienia zezwolenia oraz wzory dokumentów związanych z jego wydaniem;

4) wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

§ 2. Zezwolenia wydają:

1) szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk — Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (STiRW-CKRW) — w przypadku przejazdów między obszarami odpowiedzialności regionalnych baz logistycznych (RBLog) i przejazdów poza granicami kraju;

2) szef komórki organizacyjnej właściwej do spraw transportu podległej komendantowi RBLog — w przypadku przejazdów między wojskowymi komendami transportu (WKTr) na obszarze odpowiedzialności danej RBLog;

3) komendant WKTr — w przypadku przejazdów na obszarze odpowiedzialności danej WKTr.

§ 3. 1. Zezwolenie jest wydawane na podstawie zapotrzebowania na przejazd drogowy, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”.

2. Wzór zapotrzebowania jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór zezwolenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Sposób wypełniania zapotrzebowania i zezwolenia, o których mowa w ust. 2 i 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Książkę ewidencji przejazdów drogowych, zwaną dalej „książką”, prowadzi organ wydający zezwolenie, w formie pisemnej na nośniku papierowym, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, lub w systemie teleinformatycznym.

2. Książka prowadzona w systemie teleinformatycznym zawiera dane, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Dowódca jednostki wojskowej organizującej transport towarów niebezpiecznych składa zapotrzebowanie do szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw transportu i ruchu wojsk, z której rejonu odpowiedzialności rozpoczyna się przejazd drogowy.

§ 6. Zezwolenie jest wydawane przez uprawniony organ w następujących terminach, licząc od dnia wpłynięcia zapotrzebowania do komórki organizacyjnej właściwej do spraw transportu:

1)   w terminie nie późniejszym niż trzydzieści dni kalendarzowych — w przypadku planowania przejazdu drogowego poza granice państwa;

2)   w terminie nie późniejszym niż trzy dni robocze — w przypadku planowania krajowego przejazdu drogowego.

§ 7. Komendant WKTr, z której obszaru odpowiedzialności rozpoczyna się przejazd:

1) uzgadnia trasę i warunki przejazdu z właściwymi komendantami WKTr, przez których rejon odpowiedzialności jest planowany przejazd;

2) na podstawie uzgodnień opracowuje projekt zezwolenia na przejazd drogowy i przesyła go niezwłocznie wraz z zapotrzebowaniem odpowiednio do właściwego komendanta RBLog lub szefa STiRW-CKRW w celu dalszego procedowania.

§ 8. Organ wydający zezwolenie przesyła zezwolenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, przed terminem realizacji przejazdu do:

1)   dowódcy, o którym mowa w § 5;

2)    dowódców jednostek wojskowych oraz instytucji zabezpieczających przewóz towarów niebezpiecznych według potrzeb;

3)   komendantów RBLog i WKTr uczestniczących w jego uzgadnianiu;

4)   Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

§ 9. Zezwolenie powinno być przewożone w kabinie pojazdu razem z dokumentacją przewozową.

§ 10. Obowiązkowi wystąpienia o zezwolenie podlega drogowy przewóz towarów niebezpiecznych wyszczególnionych w wykazie, który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 11.

§ 11. Obowiązkowi uzyskania zezwolenia nie podlegają przejazdy pojazdów:

1) przewożących towary niebezpieczne klasy 1, po drogach publicznych w rejonie ośrodków szkolenia poligonowego lub garnizonu, wykonywane pojazdami wojskowymi oraz cywilnymi środkami transportu do przewozów wojskowych w celu realizacji zajęć programowych;

2) przewożących towary niebezpieczne w okresie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, a także w czasie prowadzenia akcji ratowniczej lub akcji związanej z przywracaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) używanych do prowadzenia akcji ratowniczej posiadających na wyposażeniu urządzenia zawierające towary niebezpieczne.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. (poz. 1257)