ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1585 oraz z 2006 r. Nr 187, poz. 1386) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zgromadzenia mężów zaufania korpusów: oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych — zwane dalej „zgromadzeniami”;”,

b) dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych oraz Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych — zwane dalej „Kolegiami”;

8) Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych — zwane dalej „Prezydium”.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgromadzenia są organami przedstawicielskimi poszczególnych korpusów kadry zawodowej na szczeblu dowództw rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „RSZ”, oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwanego dalej „IWsp SZ”, a zgromadzenie mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych również na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej.”;

3) § 5—7 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych tworzą:

1) zebranie oficerów zawodowych — żołnierze zawodowi zaliczeni do korpusu oficerów zawodowych, zajmujący stanowiska służbowe w danej jednostce wojskowej;

2) zebranie podoficerów zawodowych — żołnierze zawodowi zaliczeni do korpusu podoficerów zawodowych, zajmujący stanowiska służbowe w danej jednostce wojskowej;

3) zebranie szeregowych zawodowych — żołnierze zawodowi zaliczeni do korpusu szeregowych zawodowych, zajmujący stanowiska służbowe w danej jednostce wojskowej;

4) przedstawicielstwo żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej — mężowie zaufania wybrani przez zebrania w jednostce wojskowej;

5) zgromadzenie — mężowie zaufania wybrani przez zebrania, o których mowa w § 6a ust. 1 i 2;

6) Konwent — dziekani korpusu oficerów zawodowych, wybrani przez zgromadzenia korpusu oficerów zawodowych — zwani dalej „dziekanami”;

7) Kolegium — odpowiednio mężowie zaufania korpusu podoficerów zawodowych oraz korpusu szeregowych zawodowych, wybrani przez zgromadzenia tych korpusów — zwani dalej „mężami zaufania RSZ (IWsp SZ)”;

8) Prezydium — Przewodniczący Konwentu oraz przewodniczący Kolegiów.

§ 6. 1. Wykonywanie ustaleń organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych należy do:

1) w przypadku zebrań — mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych, korpusu podoficerów zawodowych i korpusu szeregowych zawodowych jednostki wojskowej, wybranych odpowiednio przez zebranie oficerów zawodowych, zebranie podoficerów zawodowych i zebranie szeregowych zawodowych spośród żołnierzy zawodowych tworzących odpowiednie zebranie;

2) w przypadku przedstawicielstw żołnierzy zawodowych jednostek wojskowych — mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych jednostek wojskowych, a w przypadku ich braku — mężów zaufania korpusu podoficerów zawodowych;

3) w przypadku zgromadzeń — dziekanów i mężów zaufania RSZ (IWsp SZ), wybranych przez właściwe zgromadzenie spośród mężów zaufania tworzących to zgromadzenie;

4) w przypadku Konwentu — Przewodniczącego Konwentu, wybranego przez Konwent spośród dziekanów korpusu oficerów zawodowych tworzących ten Konwent;

5) w przypadku Kolegium — przewodniczącego Kolegium, wybranego przez Kolegium spośród mężów zaufania RSZ (IWsp SZ) tworzących to Kolegium;

6) w przypadku Prezydium — Przewodniczącego Konwentu.

2. Podczas zastępowania organów wykonawczych, wymienionych w ust. 1, zastępcy przysługują uprawnienia tego organu.

3. Funkcję dziekana, męża zaufania RSZ (IWsp SZ), przewodniczącego Kolegium oraz Przewodniczącego Konwentu pełni się na stanowiskach etatowych.

§ 6a. 1. Na szczeblu Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej mężowie zaufania poszczególnych korpusów kadry zawodowej jednostek organizacyjnych wchodzących w ich skład wybierają spośród siebie jednego męża zaufania, który będzie ich reprezentował odpowiednio przed Dowódcą Garnizonu Warszawa oraz Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, a wybrani w ten sposób mężowie zaufania korpusu oficerów zawodowych również w zgromadzeniu mężów zaufania Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do związków organizacyjnych szczebla korpusu, dywizji lub brygady.

3. Do wyborów mężów zaufania, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia dotyczące zebrań i mężów zaufania.

§ 7. 1. Zebrania, zgromadzenia, kolegia, Konwent oraz Prezydium działają na podstawie niniejszego rozporządzenia i statutów.

2. Statut jest uchwalany przez organy, o których mowa w ust. 1, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy żołnierzy zawodowych tworzących te organy.

3. Statut określa w szczególności:

1) zakres działania oraz kompetencje organu, o którym mowa w ust. 1;

2) szczegółowy tryb powoływania i odwoływania męża zaufania, dziekana lub męża zaufania RSZ (IWsp SZ), przewodniczącego Kolegium oraz Przewodniczącego Konwentu;

3) szczegółowy tryb powoływania i odwoływania zastępców osób wymienionych w pkt 2, a w przypadku powołania więcej niż jednego zastępcy również szczegółowy podział ich obowiązków i uprawnień;

4) inne sprawy określone przez organ, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku określenia w statucie składek członkowskich zebrane fundusze są gromadzone na utworzonym w tym celu subkoncie organu finansowego obsługującego daną jednostkę organizacyjną.”;

4) w § 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w jednostce wojskowej, w której występuje nie więcej niż pięć stanowisk służbowych przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w danym korpusie osobowym, mogą indywidualnie zgłosić swoje przystąpienie do zebrania w innej jednostce wojskowej lub instytucji macierzystego garnizonu i za zgodą tego zebrania uczestniczyć w jego pracach. Uchwałę o zawieszeniu na czas określony działalności macierzystego zebrania podejmuje się zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 żołnierzy tworzących to zebranie.”;

5) w § 9:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dowódca jednostki wojskowej zwołuje zebranie w celu: wyboru pierwszego męża zaufania i jego zastępcy, wyboru męża zaufania i jego zastępcy po upływie kadencji zebrania, odwołania męża zaufania, w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku;”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W zebraniu, w którym mąż zaufania został wybrany odpowiednio dziekanem lub mężem zaufania RSZ (IWsp SZ), funkcję męża zaufania do końca bieżącej kadencji przejmuje jego zastępca, a jeżeli nie wyraża on zgody na pełnienie tej funkcji, przeprowadza się nowe wybory.”;

6) § 9a i 10 otrzymują brzmienie:

„§ 9a. 1. Uchwały w sprawie powołania mężów zaufania żołnierzy zawodowych korpusu osobowego jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 6a, podejmują mężowie zaufania tego korpusu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy żołnierzy zawodowych tworzących zebranie.

2. Do zwołania mężów zaufania w celu dokonania wyboru męża zaufania żołnierzy zawodowych korpusu i jego zastępcy, o których mowa w § 6a, stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 4.

§ 10. 1. Kadencja zgromadzenia trwa trzy lata.

2. Zgromadzenie wybiera ze swego składu odpowiednio dziekana i jego zastępcę, męża zaufania RSZ (IWsp SZ) i jego zastępcę.

3. Zgromadzenie może wybrać ustępującego dziekana i męża zaufania RSZ (IWsp SZ) na kolejną kadencję.

4. Kadencja organów wykonawczych wskazanych w ust. 2 trwa trzy lata.

5. Mandat organów, o których mowa w ust. 2, wygasa w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 3. Przepis § 9 ust. 4 pkt 3 stosuje się odpowiednio.”;

7) w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Konwent może wybrać ustępującego przewodniczącego na kolejną kadencję.”;

8) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Przepisy § 11, z wyłączeniem ust. 5, stosuje się odpowiednio do Kolegiów i ich przewodniczących.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Mężów zaufania, dziekanów, mężów zaufania RSZ (IWsp SZ), Przewodniczącego Konwentu, przewodniczących Kolegiów oraz ich zastępców wybiera się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 żołnierzy zawodowych tworzących odpowiednio zebranie, zgromadzenie i co najmniej 3/4 żołnierzy zawodowych tworzących Konwent lub Kolegium.”;

10) w § 13 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) zgłaszanie wniosków o przyznanie żołnierzom zawodowym zapomogi.”;

11) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Uprawnienia wskazane w § 13 ust. 1 i 2 przysługują również mężom zaufania wybranym na podstawie przepisów § 6a ust. 1 i 2.”;

12) w § 14 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Do zadań zgromadzenia należy reprezentowanie interesów żołnierzy zawodowych wobec właściwych dowódców RSZ i Szefa IWsp SZ, a w przypadku zgromadzenia mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej wobec sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, właściwego do spraw społecznych, a w szczególności:”,

b) pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) odpowiednio wybór dziekana i jego zastępcy, męża zaufania RSZ (IWsp SZ) i jego zastępcy;

2) rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez zebrania;

3) informowanie właściwego dla zgromadzenia dowódcy lub sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw społecznych, w przypadku zgromadzenia na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej, o problemach żołnierzy zawodowych oraz przedstawianie im wniosków, propozycji i opinii żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego w tym zakresie;

4) zgłaszanie Konwentowi bądź Kolegium problemów wymagających rozstrzygnięcia lub wyjaśnienia przez Ministra Obrony Narodowej;”;

13) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Do zadań Kolegium należy reprezentowanie interesów żołnierzy korpusu kadry zawodowej przez spełnianie funkcji opiniodawczo-doradczej wobec właściwego w sprawie organu, a w szczególności:

1) informowanie o problemach żołnierzy korpusu kadry zawodowej oraz przedstawianie wniosków, propozycji i opinii w tym zakresie;

2) zgłaszanie Przewodniczącemu Konwentu problemów wymagających rozstrzygnięcia lub wyjaśnienia przez Ministra Obrony Narodowej;

3) współdziałanie z sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwym do spraw społecznych i Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w rozwiązywaniu problemów żołnierzy korpusu kadry zawodowej;

4) zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących celowości i skuteczności rozwiązań prawnych regulujących służbę żołnierzy zawodowych, w szczególności dotyczących korpusu kadry zawodowej;

5) udzielanie pomocy zgromadzeniom i mężom zaufania RSZ (IWsp SZ);

6) ocenianie skuteczności działań zgromadzeń oraz mężów zaufania RSZ (IWsp SZ);

7) reprezentowanie żołnierzy korpusu kadry zawodowej podczas uroczystości państwowych i wojskowych na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej;

8) reprezentowanie żołnierzy korpusu kadry zawodowej w sprawach socjalno-bytowych w organach kolegialnych.

2. Kolegium wykonuje zadania określone w ust. 1 w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 3/5 mężów zaufania RSZ (IWsp SZ) tworzących to Kolegium.”;

14) w § 15:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Konwent może uchylić z urzędu bądź na wniosek dowódcy jednostki wojskowej uchwałę każdego organu przedstawicielskiego żołnierzy zawodowych, jeżeli przekroczyła ona uprawnienia bądź naruszyła właściwość tego organu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Konwent wykonuje zadania określone w ust. 1 w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 3/5 dziekanów tworzących Konwent, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 3/4 dziekanów tworzących Konwent.”;

15) w § 16 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) prowadzenie mediacji w polubownym załatwianiu sporów oraz przewodniczenie zespołowi arbitrów powołanemu w celu ustalenia odpowiedzialności za naruszenie przez żołnierza zawodowego zasad honoru i godności określonych w Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego.”;

16) w § 17:

a) w ust. 1:

— zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Do zadań dziekanów i mężów zaufania RSZ (IWsp SZ) należy:”,

— pkt 5–8 otrzymują brzmienie:

„5) reprezentowanie zgromadzenia w pracach Konwentu bądź w pracach Kolegium, a także bieżące informowanie Przewodniczącego Konwentu bądź przewodniczącego Kolegium o problemach nurtujących żołnierzy korpusu kadry zawodowej;

6) informowanie właściwego dowódcy lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej o problemach żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego oraz współdziałanie w ich rozwiązywaniu;

7) udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej mężom zaufania w wykonywaniu ich zadań;

8) opiniowanie na wniosek właściwego dowódcy propozycji podziału pomiędzy żołnierzy zawodowych środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe i zapomogi;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dziekani i mężowie zaufania RSZ (IWsp SZ) w sprawach określonych w rozporządzeniu mogą zwracać się bezpośrednio, z pominięciem drogi służbowej, odpowiednio do właściwego dowódcy (szefa), a dziekan Ministerstwa Obrony Narodowej do sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw społecznych.”;

17) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. Do zadań przewodniczącego Kolegium należy:

1) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Kolegium;

2) wykonywanie uchwał przyjętych przez Kolegium;

3) obrona praw żołnierzy korpusu kadry zawodowej i środowiska wojskowego oraz reprezentowanie ich interesów wobec właściwego organu wskazanego w § 14a ust. 1 pkt 3 i innych przełożonych, a w szczególności przedstawianie im opinii i propozycji dotyczących dowodzenia i stosunków międzyludzkich, warunków pełnienia służby oraz sytuacji żołnierzy zawodowych;

4) reprezentowanie Kolegium w organach kolegialnych Ministerstwa Obrony Narodowej;

5) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez właściwy organ Ministerstwa Obrony Narodowej;

6) reprezentowanie Kolegium w pracach zespołów opracowujących projekty aktów prawnych dotyczących służby żołnierzy zawodowych;

7) sygnalizowanie dowódcom jednostek wojskowych problemów i nieprawidłowości oraz przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;

8) opiniowanie na wniosek właściwego dowódcy propozycji podziału pomiędzy żołnierzy zawodowych środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe i zapomogi;

9) prowadzenie mediacji w polubownym załatwianiu sporów oraz przewodniczenie zespołowi arbitrów powołanemu w celu ustalenia odpowiedzialności za naruszenie przez żołnierza zawodowego zasad honoru i godności określonych w Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego;

10) tworzenie właściwych warunków pracy dla mężów zaufania, zgromadzeń i mężów zaufania RSZ (IWsp SZ);

11) utrzymywanie bieżącej współpracy z Przewodniczącym Konwentu;

12) współpraca z władzami organizacji byłych żołnierzy zawodowych;

13) reprezentowanie Kolegium podczas uroczystości państwowych i wojskowych na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej.”;

18) w § 18 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przewodniczący Konwentu może zwracać się do właściwych organów wojskowych w indywidualnych sprawach żołnierzy zawodowych o wyjaśnienie sprawy i poinformowanie o zajętym stanowisku.”;

19) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. 1. Prezydium przewodniczy i reprezentuje je Przewodniczący Konwentu.

2. Prezydium zwołuje Przewodniczący Konwentu w celu rozpatrzenia spraw ważnych dla żołnierzy zawodowych lub środowiska wojskowego.

3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 2, Przewodniczący Konwentu zwołuje Prezydium na pisemny wniosek członka Prezydium, w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku. Wniosek powinien zawierać określenie celu zwołania Prezydium.”.

§ 2. 1. Organy przedstawicielskie podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych dokonują wyboru:

1) mężów zaufania, na szczeblu określonym w § 6a ust. 1 i 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem — do dnia 15 października 2011 r., chyba że wyboru dokonano na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów;

2) mężów zaufania RSZ (IWsp SZ) — do dnia 15 listopada 2011 r.;

3) przewodniczących Kolegiów — do dnia 15 grudnia 2011 r.

2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się z dniem wyboru i trwa:

1) mężów zaufania — do dnia 15 września 2013 r.;

2) mężów zaufania RSZ (IWsp SZ) — do dnia 15 listopada 2013 r.;

3) przewodniczącego Kolegium — do dnia 15 grudnia 2013 r.

3. Przepisy ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio do wyboru dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

4. Kadencja dziekanów okręgów wojskowych wygasa z dniem wyboru dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

5. Pierwsze posiedzenie Kolegiów zwołuje sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy do spraw społecznych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.