ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 616) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe warunki przyznawania:

a)  nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym,

b)  zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, zwanej dalej „ustawą”,

c)  zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1ba ustawy,

d)  zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1bb ustawy,

e)  zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy;

2)   dokumenty stanowiące podstawę przyznania zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 1b, 1ba, 1bb i 1c ustawy;

3)   sposób i terminy wypłaty zapomóg;

4)   właściwość przełożonych i tryb postępowania w sprawach przyznawania nagród i zapomóg.

§ 2. 1. Warunkiem przyznania żołnierzowi niezawodowemu nagrody jest uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

2. Żołnierzowi niezawodowemu można również przyznać nagrodę za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

§ 2a. 1) 1. Żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe można przyznać nagrodę nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie trwania kontraktu, o którym mowa w art. 59b ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534).

2. Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1, jest uzyskanie pozytywnych ocen służbowych z ćwiczeń wojskowych, odbytych przez żołnierza rezerwy w okresie, za który przyznawana jest nagroda.

§ 3. 1. Nagrody przyznaje dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe dowódcy batalionu lub równorzędne albo wyższe, zwany dalej „dowódcą”, w stosunku do wszystkich żołnierzy niezawodowych odbywających służbę w podległej jednostce wojskowej.

2. Dowódca może również przyznawać nagrody żołnierzom niezawodowym odbywającym służbę w podległej mu jednostce wojskowej niższego szczebla oraz żołnierzom niezawodowym skierowanym do wykonywania zadań służbowych w podległej mu jednostce wojskowej.

3. Podstawę do wypłaty nagrody stanowi decyzja lub rozkaz dzienny dowódcy, który przyznał nagrodę.

§ 4. 1. Nagrody są przyznawane z inicjatywy dowódcy albo na wniosek przełożonego żołnierza niezawodowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesyła się drogą służbową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm. 2) ).

§ 5. 1. Warunkiem przyznania zapomogi żołnierzowi niezawodowemu jest konieczność poniesienia wydatków pieniężnych spowodowanych zdarzeniem określonym w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się okoliczności mające wpływ na sytuację materialną żołnierza niezawodowego.

2. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania zapomogi osobom wymienionym w art. 4 ust. 1b, 1ba, 1bb ustawy jest złożenie wniosku o jej przyznanie.

2. Zapomoga, o której mowa w art. 4 ust. 1b, 1ba, 1bb ustawy, jest przyznawana jednorazowo.

3. Przy przyznawaniu zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1b, 1ba, 1bb ustawy, uwzględnia się sytuację materialną rodziny żołnierza niezawodowego.

§ 7. 1. Warunkiem przyznania zapomogi byłemu żołnierzowi niezawodowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, jest zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej byłego żołnierza niezawodowego, w szczególności powodującego konieczność poniesienia wydatków pieniężnych.

2. Zapomoga, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, jest przyznawana na wniosek byłego żołnierza niezawodowego, złożony do Ministra Obrony Narodowej.

3. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające sytuację materialną oraz zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Do przyznawania zapomogi żołnierzowi niezawodowemu stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4, z tym że zapomoga może być przyznana również na uzasadniony wniosek żołnierza niezawodowego.

2. Zapomoga osobom wymienionym w art. 4 ust. 1b, 1ba, 1bb ustawy jest przyznawana na ich wniosek lub na wniosek dowódcy.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz niezawodowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1b, 1ba, 1bb ustawy, pełnił ostatnio służbę wojskową, niezwłocznie informuje małżonka, dzieci lub rodziców żołnierza niezawodowego o możliwości wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o przyznanie zapomogi.

§ 9. Do wypłaty zapomogi żołnierzowi niezawodowemu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz. U.poz. 1145 oraz z 2011 r. poz. 980) 3)

§ 10. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1b, 1ba, 1bb ustawy, wypłaty zapomogi dokonuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał żołnierz niezawodowy w ostatnim dniu pełnienia służby, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o przyznaniu zapomogi.

§ 11. 1. Zapomogę dla byłego żołnierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, wypłaca terenowy organ administracji wojskowej lub organ, na którego zaopatrzeniu finansowym terenowy organ administracji wojskowej pozostaje, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o przyznaniu zapomogi.

2. Właściwość terenowego organu administracji wojskowej ustala się według miejsca zamieszkania byłego żołnierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy.

§ 12. Wypłaty zapomogi dokonuje się zgodnie z wyborem dokonanym w formie pisemnej przez byłego żołnierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, lub przez jedną z osób wymienionych w art. 4 ust. 1b, 1ba, 1bb ustawy, bezpośrednio w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej lub terenowego organu administracji wojskowej albo w formie bezgotówkowej na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4) . 5)


1) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. poz. 821), które weszło w życie z dniem 22 lipca 2011 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. poz. 229), które weszło w życie z dniem 5 marca 2015 r.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 178, 308, 904, 960 i 1053.

3)   Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

4)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 lutego 2011 r.

5)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. poz. 985), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.poz. 745).