ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia (Dz. U. Nr 97, poz. 883) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, studentom i absolwentom szkół wyższych odbywającym przeszkolenie wojskowe – począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego służby; dowódca jednostki wojskowej, o której mowa w § 3 ust. 3, może zdecydować o wypłacie równoważnika pieniężnego za płyn po goleniu i szampon do mycia włosów począwszy od pierwszego dnia służby;”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.