ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa”, zwane dalej „Wojskowym Centrum”.

§ 2. 1. Siedzibą Wojskowego Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Obszar działania Wojskowego Centrum obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Wojskowe Centrum jest prowadzone w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

2. Wojskowe Centrum jest dofinansowywane z budżetu państwa w zakresie określonym w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215).

§ 4. 1. Podstawowe kierunki działalności Wojskowego Centrum obejmują:

1) wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

2) przygotowywanie do realizacji zadań w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w innych sytuacjach kryzysowych;

3) gromadzenie i utrzymywanie zapasów krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych dla celów mobilizacyjnych i działań bieżących jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

4) zabezpieczanie w krew i jej składniki jednostek wojsk sojuszniczych w ramach wsparcia państwa gospodarza;

5) kontrolowanie i ocenianie krwiolecznictwa w zakładach opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

6) opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów transfuzjologicznych mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

2. Wojskowe Centrum może współpracować z zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi służby krwi.

§ 5. Nadzór nad Wojskowym Centrum sprawuje Minister Obrony Narodowej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.