ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowa-nych-żołnierzy;

2) podmiot prowadzący w imieniu Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „ministrem”, monitoring i analizę informacji o realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 1) ), zwanych dalej „świadczeniami opieki zdrowotnej”.

§ 2. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, zwany dalej „podmiotem monitorującym”, prowadzi w imieniu ministra monitoring i analizę informacji o realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym-żołnierzom.

§ 3. Monitorowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy obejmuje zbieranie i analizę informacji dotyczących:

1) dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej;

2) zakresu udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

3) wysokości orzeczonego procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa;

4) skutków zdrowotnych urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

§ 4. Monitorowanie, o którym mowa w § 3, polega na:

1) dokonywaniu analizy informacji przekazywanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod kątem prawidłowości realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;

2) współdziałaniu z wojskowymi komisjami lekarskimi w zakresie pozyskiwania informacji o przyczynie uzyskania indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;

3) dokonywaniu kompleksowej oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla weteranów poszkodowanych-żoł-nierzy;

4) dokonywaniu oceny sytuacji zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy w zakresie urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa;

5) przedstawianiu ministrowi sprawozdania z realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy.

§ 5. Podmiot właściwy do wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, w celu zapewnienia sprawności monitorowania, przekazuje Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia informację o nabyciu uprawnień przez weterana poszkodowanego-żołnierza, zawierającą:

1) imię, nazwisko i numer PESEL weterana poszkodowanego-żołnierza, a w przypadku gdy nie posiada on numeru PESEL — rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;

2) numer dokumentu potwierdzającego uprawnienia weterana poszkodowanego-żołnierza.

§ 6. Informacja o realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zawiera:

1) imię, nazwisko i numer PESEL weterana poszkodowanego-żołnierza, a w przypadku gdy nie posiada on numeru PESEL — rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;

2) numer dokumentu potwierdzającego uprawnienia weterana poszkodowanego-żołnierza;

3) nazwę i siedzibę świadczeniodawcy, który udzielił świadczeń opieki zdrowotnej weteranowi poszkodowanemu-żołnie-rzowi.

§ 7. Wojskowe komisje lekarskie przekazują podmiotowi monitorującemu, raz na kwartał oraz w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni, informacje o liczbie wydanych orzeczeń o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa.

§ 8. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przekazuje podmiotowi monitorującemu dane o odpłatnych świadczeniach opieki zdrowotnej lub świadczeniach mezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane, których udzielił weteranom poszkodowanym-żołnierzom w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, obejmujące:

1) imię, nazwisko i numer PESEL weterana poszkodowanego-żołnierza, a w przypadku gdy nie posiada on numeru PESEL — rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;

2) numer dokumentu potwierdzającego uprawnienia weterana poszkodowanego-żołnierza;

3) rodzaj odpłatnych lub niezakwalifikowanych jako gwarantowane świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w związku z urazami lub chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

4) koszt udzielonego świadczenia.

§ 9. 1. Na podstawie informacji, o których mowa w § 3, podmiot monitorujący sporządza sprawozdanie z realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy, które zawiera analizę i ocenę realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do tych świadczeń, ich kosztu ponad limit oraz sytuacji zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy w związku z urazami lub chorobami powstałymi w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podmiot monitorujący przedstawia ministrowi za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów do dnia 31 marca — za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123.