ROPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698) w § 17:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dodatek wojenny, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się również żołnierzowi pełniącemu służbę w jednostce wojskowej lub polskim kontyngencie wojskowym stacjonującym na terenie strefy działań wojennych, w przypadku przebywania poza strefą działań wojennych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na terytorium bezpośrednio sąsiadującym z tą strefą.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki należności zagranicznej, ustalonej dla grupy XVII, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 17, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych lub poza strefą działań wojennych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na terytorium bezpośrednio sąsiadującym z tą strefą.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.