ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U. Nr 201, poz. 1668 oraz z 2006 r. Nr 240, poz. 1744) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „żołnierzami”.”;

2) w § 3 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stowarzyszenie zrzeszające żołnierzy rezerwy — jeżeli wyjazd i pobyt dotyczy żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową i wynika z międzynarodowych zobowiązań tego stowarzyszenia.”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. W przypadku gdy żołnierz zajmuje stanowisko służbowe dowódcy jednostki wojskowej lub jego zastępcy, zezwolenia udziela przełożony dowódcy jednostki wojskowej. Przepisy § 3—7 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.