ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz. U. Nr 62, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do pobierania próbek żywności w stołówce wojskowej wydziela się codziennie, na każdy obiekt przygotowujący posiłki w ramach stosowanych norm wyżywienia, produkty spożywcze o wartości pieniężnej 150 % normy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

2) w § 11 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w jednostkach kawalerii powietrznej, desantowo-szturmowych, Jednostkach Wojskowych: Nr 2305, Nr 4026, Nr 4101 i Nr 4118 oraz w pododdziałach reprezentacyjnych Wojska Polskiego, rodzajów Sił Zbrojnych, Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Szwadronie Kawalerii,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.