ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. Nr 218, poz. 1396 oraz z 2009 r. Nr 172, poz. 1338) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką — podchorążemu wojskowej uczelni akademickiej lub uczelni wojskowej przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej, w wysokości określonej procentem od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanego dalej „najniższym uposażeniem”, określone w załączniku do rozporządzenia.”;

2) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Żołnierzowi, o którym mowa w § 1, otrzymującemu na podstawie dotychczasowych przepisów uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej wyższej niż określona w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zachowuje się dotychczasową stawkę uposażenia zasadniczego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696.