ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) normy zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych;

2) tryb kwaterowania we wspólnych kwaterach stałych.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dowódcy — należy przez to rozumieć dowódcę (szefa, komendanta, dyrektora, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, w której żołnierz pełni służbę wojskową;

§ 2. 1. W zależności od zajmowanego stanowiska służbowego żołnierzowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, norma powierzchni podstawowej:

1) od 5 do 8 m2 — dla żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe oznaczone stopniem wojskowym w korpusie osobowym szeregowych i podoficerów;

2) od 8 do 10 m2 — dla żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe oznaczone stopniem wojskowym w korpusie osobowym oficerów starszych i młodszych;

3) od 10 do 12 m2 — dla stanowisk generalskich (admiralskich).

2. Normy powierzchni podstawowej na jednostkach pływających Marynarki Wojennej uzależnione są od typu jednostki pływającej.

3.  Zakwaterowanie żołnierza, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, realizuje się w postaci zakwaterowania w oddzielnej izbie żołnierskiej.

4. Z uwagi na warunki lokalowe (techniczno-budowlane) dowódca może kwaterować żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych o większej powierzchni podstawowej niż powierzchnia maksymalna, o której mowa w ust. 1.

5. W czasie stanu nadzwyczajnego, po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie wojny dopuszcza się zmniejszenie powierzchni podstawowej do 50% przysługującej normy.

§ 3. 1. Powierzchnię pomocniczą przyjmuje się na jednego żołnierza, w tym:

1) pomieszczenia gospodarcze — 1,5 m2/osobę;

2) pomieszczenia pozostałe — 0,5 m2/osobę.

2. Normy powierzchni pomocniczej na jednostkach pływających Marynarki Wojennej uzależnione są od typu jednostki pływającej.

3. Do pomieszczeń gospodarczych zalicza się:

1) izby gospodarcze          — 0,3 m2/osobę;

2) sanitariaty ogólne         — 0,7 m2/osobę;

3) magazyny podręczne       — 0,2 m2/osobę;

4) suszarnie/pralnie odzieży    — 0,3 m2/osobę.

§ 4. Przy wyznaczaniu powierzchni we wspólnych kwaterach stałych należy przewidzieć powierzchnię oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.

§ 5. Dowódca stwierdza skierowanie żołnierza do zakwaterowania we wspólnej kwaterze stałej w rozkazie dziennym.

§ 6. 1. Dowódca zawiadamia dyrektora właściwego terytorialnie oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o skierowaniu żołnierza zawodowego do zakwaterowania we wspólnej kwaterze stałej.

2. Jeżeli dowódca nie ma możliwości zakwaterowania żołnierza zawodowego, za jego zgodą przekazuje wniosek dowódcy innej jednostki organizacyjnej, stacjonującej w tej miejscowości albo w miejscowości pobliskiej, o ile posiada on zasób wolnych miejsc.

3. W uzasadnionych przypadkach dowódca może cofnąć zgodę na zakwaterowanie żołnierza zawodowego we wspólnej kwaterze stałej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.