ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 147) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej”;

2) w § 1 skreśla się wyrazy „komórek i”;

3) w § 2:

a) pkt 2–5 otrzymują brzmienie:

„2) jednostkach organizacyjnych — rozumie się przez to jednostki organizacyjne, o których mowa w załączniku do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 45, poz. 506),

3) terenach jednostek wojskowych — rozumie się przez to nieruchomości Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej lub wykorzystywane na podstawie innych tytułów prawnych,

4) dowódcach jednostek wojskowych — rozumie się przez to również komendantów, dyrektorów oraz szefów jednostek wojskowych, o których mowa w pkt 5,

5) jednostkach wojskowych — rozumie się przez to jednostki wojskowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 2) ),”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) oddziale wart cywilnych — rozumie się przez to wewnętrzne służby ochrony jednostek wojskowych, powołane do ochrony mienia wojskowego i osób.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Oddziały wart cywilnych tworzy właściwy dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Uzbrojenia, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz szefowie (dyrektorzy) jednostek organizacyjnych, na wniosek podporządkowanych im dowódców jednostek wojskowych.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny ochronę terenów jednostek wojskowych sprawują oddziały wart cywilnych posiadające etat czasu „P” i „W”.

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, będzie realizowana przez pracowników oddziałów wart cywilnych, którym nadano pracownicze przydziały mobilizacyjne.”;

6) w § 7 uchyla się ust. 3;

7) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zakresu działania oddziału wart cywilnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony mienia wojskowego w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostek wojskowych,

2) zapewnienie ochrony terenów i obiektów jednostek wojskowych oraz ważnych urządzeń jednostek wojskowych, znajdujących się poza granicami chronionych obszarów i obiektów,

3) kontrolowanie dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na terenach jednostek wojskowych, wynoszenia lub wywożenia mienia oraz wnoszenia lub wwożenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, a także uniemożliwienie wejścia osób postronnych na tereny jednostek wojskowych oraz do obiektów chronionych,

4) konwojowanie mienia wojskowego, materiałów niejawnych, wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych jednostki wojskowej,

5) współpraca z Żandarmerią Wojskową i wojskowymi organami porządkowymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm. 3) ).”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Na czas wykonywania zadań ochrony pracowników ochrony wyposaża się w broń i amunicję służbową, hełmy lub inne środki przymusu bezpośredniego.

2. Stosownie do wykonywanych zadań ochrony pracowników ochrony wyposaża się ponadto w: opatrunki osobiste, środki łączności radiotelefonicznej, latarki, ostrzega-cze napadowe, maski przeciwgazowe, kamizelki taktyczne i ochronne (kuloodporne) oraz środki transportu.

3. Zestaw należności uzbrojenia i wyposażenia dla pracowników ochrony określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Decyzję o rodzaju uzbrojenia i wyposażenia oddziałów wart cywilnych w środki przymusu bezpośredniego podczas ochrony terenów, obiektów i urządzeń jednostek wojskowych podejmują osoby, o których mowa w § 3.”;

10) § 17—19 otrzymują brzmienie:

„§ 17. Komendantem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 ust. 2 i § 16, oraz posiada co najmniej trzyletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku zastępcy komendanta albo dowódcy warty lub była co najmniej podoficerem zawodowym.

§ 18. Przepis § 17 stosuje się odpowiednio do warunków zatrudnienia pracownika na stanowisku zastępcy komendanta, z tym że do jego zatrudnienia wymagany jest co najmniej dwuletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku dowódcy warty.

§ 19. Dowódcą warty może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 ust. 2 i § 16, oraz posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku wartownika w oddziale wart cywilnych lub jest co najmniej podoficerem rezerwy lub w stanie spoczynku.”;

11) uchyla się § 20;

12) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Wartownikiem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 ust. 1 i § 16, oraz została przeszkolona w zakresie posługiwania się bronią palną, wykorzystywaną w danym oddziale wart cywilnych. Wartownik czasowo wyznaczony do pełnienia obowiązków na stanowisku dowódcy warty musi posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.”;

13) uchyla się § 22;

14) załączniki nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Osoby zajmujące stanowiska wymienione w § 17—19 i § 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają na tych stanowiskach.

§ 3. 1. Osoby zajmujące stanowiska młodszego wartownika i starszego wartownika, o których mowa w § 20 i 22 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmują stanowisko wartownika, o którym mowa w § 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Staż pracy na stanowisku młodszego wartownika lub starszego wartownika posiadany w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wliczany jest do stażu pracy na stanowisku wartownika wymaganego do objęcia stanowiska dowódcy warty, o którym mowa w § 19 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Elementy umundurowania wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów mogą być użytkowane do końca okresu używalności, na jaki zostały wydane.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. (poz. 840)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.