ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Żołnierze zawodowi są wyposażani w uzbrojenie z uwzględnieniem wykonywanych zadań, specyfiki zajmowanego stanowiska etatowego oraz szczególnych warunków służby — zgodnie z normami uzbrojenia.

§ 2. Normy uzbrojenia określają rodzaje etatowego uzbrojenia żołnierzy zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Rodzaje i normy etatowego uzbrojenia dla oficerów zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Rodzaje i normy etatowego uzbrojenia dla podoficerów zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Rodzaje i normy etatowego uzbrojenia dla szeregowych zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. (poz. 832)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 224 oraz z 2007 r. Nr 60, poz. 406), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2010 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278).