ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa normy wyżywienia i przypadki, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, wysokość równoważnika pieniężnego, sposób ustalania wartości pieniężnej równoważnika, warunki i tryb jego wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   zasadniczej normie wyżywienia — należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych przysługującą funkcjonariuszowi w ciągu doby;

2)   dodatkowej normie wyżywienia — należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych lub napoju, przysługującą funkcjonariuszowi w ciągu doby, jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia albo jako oddzielny posiłek lub porcja napoju;

3)   wartości pieniężnej normy wyżywienia — należy przez to rozumieć wartość produktów spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia;

4)   ćwiczeniach w garnizonie — należy przez to rozumieć zajęcia szkoleniowe połączone z przebywaniem funkcjonariuszy w miejscach pełnienia służby.

§ 3. 1. Funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, przysługuje nieodpłatnie wyżywienie według następujących rodzajów norm wyżywienia:

1)   zasadniczych:

a)   podstawowej — 010,

b)   szkoleniowej — 020,

c)   specjalnej — 030,

d)   operacyjnej — 040 lub 044;

2)   dodatkowych:

a)   ogólnej — 110,

b)   chleba — 111,

c)   napoju — 160;

3)   polowych paczkowanych:

a)   indywidualnej suchej — S,

b)   skoncentrowanej lądowej — PS-ląd,

c)   skoncentrowanej morskiej — PS-m.

2. Skład ilościowy i asortyment produktów spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Skład ilościowy i asortyment produktów spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają normy wojskowe ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. 1. Funkcjonariusze uprawnieni do wyżywienia według różnych norm otrzymują wyżywienie według jednakowej dla wszystkich normy, jeżeli ich wyżywienie jest przygotowywane w jednej stołówce, a warunki techniczno-organizacyjne uniemożliwiają przygotowywanie posiłków według różnych norm.

2. Jeżeli norma wyżywienia jest niższa od przysługującej, funkcjonariuszowi wydaje się uzupełniający posiłek, odpowiadający różnicy wartości pieniężnych tych norm.

3. Funkcjonariuszom przysługuje wyżywienie w ilości podwójnej zasadniczej normy wyżywienia:

1)   w przypadkach uniemożliwiających stawienie się w miejscu wydawania posiłków — do 48 godzin;

2)   w warunkach uzasadnionych względami organizacyjnymi — stosownie do decyzji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Normy wyżywienia w formie posiłków lub suchego prowiantu, niewykorzystane w terminie przeznaczonym na ich realizację, nie podlegają wydaniu.

§ 5. Funkcjonariuszom, którzy biorą bezpośredni udział w ćwiczeniach prowadzonych z udziałem funkcjonariuszy lub żołnierzy państw obcych przysługuje wyżywienie według norm, standardów jakościowych i organizacyjnych ustalonych dla funkcjonariuszy lub żołnierzy tych państw, jeżeli są one korzystniejsze od norm wyżywienia, o których mowa w tych przepisach.

§ 6. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej — 020 przysługuje funkcjonariuszom:

1)   wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej — w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

2)   w czasie:

a)   ćwiczeń w garnizonie trwających ponad 10 godzin — w wymiarze do 50% tej normy, lub ponad 14 godzin — w pełnym wymiarze tej normy,

b)   ćwiczeń poza garnizonem i rekonesansów,

c)   przebywania na poligonach i zgrupowaniach szkoleniowych,

d)   udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;

3)   w czasie szkolenia w miejscowości zamieszkania — pod warunkiem zakwaterowania na terenie jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego prowadzącej szkolenie;

4)   skierowanym na szkolenie do miejscowości niebędącej ich miejscem zamieszkania — w dniach przebywania w tej miejscowości;

5)   sportowcom;

6)   wyznaczonym do pełnienia służby w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych — przed wyjazdem w czasie pobytu w ośrodku przygotowującym do służby w misji pokojowej, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w której pełnią służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej;

7)   wyznaczonym do pełnienia służby jako obserwatorzy lub osoby posiadające status obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych albo na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych, przy międzynarodowych dowództwach wojskowych i w ich strukturach organizacyjnych — w czasie przewozu, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a)   z kraju do miejsca pełnienia służby — od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b)   z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby — do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

— w wymiarze 200% tej normy.

§ 7. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej — 020 przysługuje również funkcjonariuszom:

1)   zajmującym stanowiska służbowe bezpośrednio związane z organizacją żywienia funkcjonariuszy i sprawującym nad nią merytoryczny nadzór lub zastępującym w pełnieniu tych obowiązków — w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych;

2)   zajmującym stanowiska służbowe kierowników i zastępców kierowników stołówek — w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych;

3)   sprawującym nadzór nad spożywaniem posiłków przez podległych funkcjonariuszy — obiad według normy wyżywienia przysługującej tym funkcjonariuszom;

4)   pełniącym nieetatowe całodobowe służby lub dyżury;

5)   lekarzom pełniącym służbę w jednostkach prowadzących gospodarkę kuchenną kontrolującym jakość posiłków, w których nie wyznacza się dobowych dyżurów lekarskich — w formie jednego posiłku dziennego.

§ 8. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej — 020 przysługuje funkcjonariuszom, w wymiarze 200% tej normy, w przypadku wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu w warunkach uniemożliwiających korzystanie z posiłków w stołówkach.

§ 9. 1. Funkcjonariuszom przysługuje uroczysty posiłek przygotowywany według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej — 020:

1)   w dniu wręczenia sztandaru, nadania imienia patrona jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego i oficjalnego rozwiązania jednostki;

2)   w dniu inauguracji kursu trwającego powyżej 3 miesięcy;

3)   w dniu przysięgi;

4)   w dniach ustalonych przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

2. Funkcjonariuszowi przysługuje uroczysty posiłek w przypadku uczestnictwa przez niego w uroczystościach o których mowa w ust. 1 pkt 1–4.

§ 10. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia specjalnej — 030 przysługuje sportowcom delegowanym na zgrupowania i zawody o randze ogólnokrajowej.

§ 11. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 040 przysługuje:

1)   funkcjonariuszom:

a)   wchodzącym w skład załóg okrętów podwodnych — w czasie rejsów,

b)   uczestniczącym w ćwiczeniach odbywanych w kraju wspólnie z funkcjonariuszami lub żołnierzami państw obcych

c)   wyznaczonym do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych oraz w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach tych misji — od następnego dnia po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej,

d)   skierowanym poza granice Państwa w celu udziału w:

— konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa lub państw sojuszniczych,

—  ćwiczeniach,

—  szkoleniu,

—  akcjach ratowniczych, poszukiwawczych humanitarnych i antyterrorystycznych,

— przedsięwzięciach reprezentacyjnych;

2)   sportowcom delegowanym na zgrupowania i zawody o randze międzynarodowej.

§ 12. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 044, składającej się z produktów utrwalonych konserw i koncentratów spożywczych, przysługuje w zamian za wyżywienie według normy wyżywienia — 040, w całości lub w formie wybranych posiłków, funkcjonariuszom, o których mowa w § 11 pkt 1 lit. c i d.

§ 13. Wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej — 110 w formie posiłków przysługuje funkcjonariuszom:

1)   wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej, w czasie:

a)   rejsów, pływania po akwenach portowych trwającego co najmniej cztery godziny i pełnienia dyżurów bojowych w porcie — w wymiarze 100% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej — 020,

b)   rejsów poza Morze Bałtyckie oraz wizyt w portach zagranicznych — w wymiarze 70% tej normy, niezależnie od wyżywienia, o którym mowa w lit. a,

c)   rejsów okrętów podwodnych — w wymiarze 70% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 040;

2)   instruktorom wychowania fizycznego ośrodka szkoleniowego — w dniach prowadzenia zajęć — w wymiarze 100% tej normy;

3)   etatowym mechanikom-kierowcom, w dniach obsługi sprzętu — w wymiarze 40% tej normy;

4)   wykonującym zadania określone w § 6 pkt 2 lit. b-d — w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej — 020;

5)   biorącym udział w uroczystych posiłkach, o których mowa w § 9 — w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej — 020.

§ 14. Dodatkowa norma chleba — 111 przysługuje wyłącznie jako uzupełnienie norm wyżywienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b i c.

§ 15. 1. Napój, według dodatkowej normy napoju — 160, w ilości i rodzaju niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, przysługuje funkcjonariuszom w dniach wykonywania obowiązków służbowych:

1)   w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura, spowodowana warunkami techniczno-technologicznymi i lokalowymi oraz atmosferycznymi, przekracza 28°C;

2)   na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

3)   o których mowa w § 6 pkt 2 lit. d.

2. Napój w wymiarze 166% dodatkowej normy napoju — 160 przysługuje funkcjonariuszom, o których mowa w § 11 pkt 1 lit. b-d, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 040, z wyjątkiem wyżywienia według normy — 044.

§ 16. Funkcjonariusze, którym przysługuje wyżywienie z kilku tytułów, otrzymują wyżywienie tylko z jednego tytułu, według najkorzystniejszej dla siebie zasadniczej normy wyżywienia oraz jednego najkorzystniejszego wymiaru z przysługujących wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej — 110.

§ 17. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w kraju, skierowanym w podróż służbową poza granicami kraju, na studia lub naukę albo kurs za granicą nie przysługuje, za okres ich odbywania, bezpłatne wyżywienie w kraju.

§ 18. 1. Funkcjonariusz, któremu nie wydano wyżywienia w naturze, otrzymuje w zamian równoważnik pieniężny.

2. Równoważnik pieniężny przyznaje odpowiednio Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub osoba przez nich upoważniona.

§ 19. 1. 2) Wysokość równoważnika pieniężnego odpowiada wartości pieniężnej normy wyżywienia i wynosi dla:

1) zasadniczej normy wyżywienia:

a)   podstawowej: 010 — 14,67 zł,

b)   szkoleniowej: 020 — 15,69 zł,

c)   specjalnej: 030 — 21,11 zł,

d)   operacyjnej: 040 — 22,79 zł;

2) dodatkowych norm wyżywienia:

a)   ogólnej: 110 — 5,88 zł,

b)   chleba: 111 — 1,40 zł,

c)   napoju: 160 — 1,10 zł.

2. Wartość pieniężną równoważnika ustala się na podstawie wartości produktów spożywczych w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczych lub dodatkowych norm wyżywienia.

§ 20. Równoważnik pieniężny przysługuje funkcjonariuszowi:

1)   pełniącemu służbę bądź wykonującemu zadania w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia przysługującego mu w naturze, z wyjątkiem funkcjonariusza uczestniczącego w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach wszystkich typów;

2)   wyznaczonemu do pełnienia służby jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych albo na stanowisku służbowym w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy organizacji międzynarodowej, przy międzynarodowym dowództwie wojskowym i w ich strukturach organizacyjnych, za czas przewozu w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a)   z kraju do miejsca pełnienia służby — od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b)   z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby — do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

— w wysokości równej wartości pieniężnej 200% normy wyżywienia szkoleniowej — 020, z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie.

§ 21. 1. Równoważnik pieniężny wypłaca funkcjonariuszom komórka organizacyjna Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwa w sprawach finansowych.

2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr230, poz. 1510 iNr238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2013 r. poz. 675 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 1035), które weszło w życie z dniem 4 października 2012 r.