ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika

Na podstawie art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.

§ 2. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi dofinansowuje się ze środków publicznych, z części budżetu będącej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, zakup leków w kwocie przekraczającej wysokość limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i1579).

§ 3. 2) 1. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia przekazuje Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia dane dotyczące osób, o których mowa w § 2, obejmujące:

1)   numer PESEL osoby, której przysługuje zaopatrzenie, a w przypadku gdy nie posiada ona numeru PESEL — rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia,

2)   okres przysługującego prawa do zaopatrzenia

— w terminie 7 dni od uzyskania lub utraty prawa do zaopatrzenia.

2. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia dokument w formie zestawienia, zawierający informacje o wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane w poprzednim kwartale zaopatrzenie uprawnionych żołnierzy lub pracowników w produkty lecznicze, których cena jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych.

3. Zestawienie dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy zestawienie.

4. Zestawienie zawiera:

1)   numer PESEL osoby, której zrealizowano zaopatrzenie, a w przypadku gdy nie posiada ona numeru PESEL — rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)   okres, za jaki zrealizowano zaopatrzenie;

3)   łączny koszt leków, których cena była wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych, o którym mowa w § 2;

4)   łączny koszt leków, które zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach limitu finansowania ze środków publicznych, o którym mowa w § 2;

5)   wysokość należnej kwoty dofinansowania stanowiącą różnicę pomiędzy łącznym kosztem leków, których cena była wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych, a ich łącznym kosztem sfinansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach limitu;

6)   nazwę oraz numer rachunku bankowego właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

7)   podpis dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

8)   kod uprawnienia dodatkowego pacjenta, określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 45 ust. 5 3) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm. 4) ).

§ 4. 5) 1. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia dokonuje weryfikacji zestawienia, sporządzonego zgodnie z § 3, w zakresie:

1)   uprawnień osób, na których rzecz zrealizowano zaopatrzenie;

2)   kosztów leków i wysokości limitu ich dofinansowania ze środków publicznych.

2. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, wystawia dokument potwierdzający wysokość przyznanego dofinansowania oraz zawierający zobowiązanie do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, są przekazywane na wskazany rachunek bankowy właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przez właściwego dysponenta środków budżetu państwa realizującego płatności z tego tytułu, ustanowionego przez Ministra Obrony Narodowej w sposób określony w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 6) ) — w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia zestawienia sporządzonego zgodnie z § 3.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652, 960, 1355 i 1579.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika (Dz. U. poz. 744), które weszło w życie z dniem 13 czerwca 2015 r.

3)   Uchylony przez art. 4 pkt 34 lit. d ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), która weszła w życie z dniem 12 grudnia 2015 r.

4)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65, 960, 1070, 1239 i 1579.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045,1117, 1130, 1189,1190, 1269,1358, 1513,1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195,1257 i 1454.