ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1497, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ponowne wyznaczenie żołnierza zawodowego na zajmowane dotychczas stanowisko służbowe albo podwyższenie dodatku za długoletnią służbę wojskową wynikające z dokonanej odrębnymi przepisami zmiany stawek uposażenia zasadniczego nie wymaga wydawania nowej decyzji.”;

2) po § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu:

„§ 9b. 1. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2139, który w trakcie miesiąca kalendarzowego wykonywał loty oznaczone statusem HEAD, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego przyznaje się jednorazowy dodatek specjalny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej określonych w tabeli.


Funkcje pełnione

na pokładzie statku powietrznego

Mnożnik kwoty bazowej, w zależności od liczby godzin wykonanych lotów
powyżej 750 do 1000 powyżej 1000 do 1500 powyżej 1500 do 2000 powyżej 2000 do 3000 powyżej 3000
dowódca załogi do 0,8 do 0,9 do 1,1 do 1,2 do 1,5
drugi pilot do 0,6 do 0,7 do 0,9 do 1,0 do 1,2
nawigator pokładowy do 0,4 do 0,5 do 0,7 do 0,8 do 1,0
technik (inżynier) pokładowy do 0,2 do 0,3 do 0,4 do 0,5 do 0,7

2. Przy określaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności liczbę lotów wykonanych w trakcie miesiąca kalendarzowego, poziom wyszkolenia specjalistycznego żołnierza oraz posiadane przez niego uprawnienia lotnicze, stopień trudności i złożoności wykonywanych zadań służbowych, a także uciążliwości i zagrożenia, które wystąpiły w trakcie wykonywania lotów.”;

3) w § 10a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mnożniki kwoty bazowej, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 0,10 żołnierzom zawodowym wykonującym bezpośrednią obsługę samolotów wielozadaniowych F-16 lub śmigłowców pokładowych lotnictwa Marynarki Wojennej RP albo statków powietrznych pozostających na wyposażeniu Jednostki Wojskowej Nr 2139 i przeznaczonych do wykonywania zadań transportu powietrznego o statusie HEAD.”;

4) w § 22:

a) w ust. 1 w pkt 1:

— lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) lekarza lub lekarza dentysty:

— w wojskowej komisji lekarskiej                — od 0,70 do 1,00,

— w dowództwie związku organizacyjnego szczebla brygady lub dywizji, wojskowym szpitalu polowym pokrywającym wydatki z budżetu państwa albo w jednostce wojskowej do szczebla brygady, podległej dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej         — od 0,30 do 0,50,

— w innym niż wymienione w tiret drugie dowództwie albo w innej jednostce wojskowej pokrywającej wydatki z budżetu państwa               — od 0,10 do 0,30,”,

— dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) kontrolera ruchu lotniczego        — od 0,30 do 0,50;”,

b) po ust. 1c dodaje się ust. 1d—1f w brzmieniu:

„1d. Stanowiskami służbowymi kontrolerów ruchu lotniczego w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. e są stanowiska służbowe, które w etatach jednostek wojskowych oznaczono cechą korpusu osobowego sił powietrznych — 22, cechą grupy osobowej ruchu lotniczego — E oraz symbolem specjalności wojskowej kontrolera ruchu lotniczego — 02 lub 22, albo służby informacji powietrznej — 23, bez względu na nazwę tych stanowisk.

1e. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, przyznaje się żołnierzowi zawodowemu posiadającemu ważną licencję kontrolera ruchu lotniczego lub informatora służby informacji lotniczej, na czas nie dłuższy niż czas ważności posiadanych uprawnień lotniczych.

1f. Mnożniki kwoty bazowej określone w ust. 1 pkt 1 lit. e zwiększa się żołnierzom zawodowym z tytułu uzyskania po wydaniu licencji, o której mowa w ust. 1e, każdego następnego uprawnienia lotniczego:

1) instruktorskiego              — o 0,50;

2) operacyjnego, uzupełniającego lub służby informacji powietrznej        — o 0,10.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 171, Nr 205, poz. 1700 i Nr 245, poz. 2087, z 2006 r. Nr 149, poz. 1080, Nr 182, poz. 1350 i Nr 195, poz. 1444, z 2007 r. Nr 180, poz. 1281, z 2008 r. Nr 29, poz. 171 i Nr 147, poz. 934, z 2009 r. Nr 42, poz. 343 oraz z 2010 r. Nr 245, poz. 1639.