ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe formy i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego;

2) wzór kwestionariusza osobowego żołnierza ubiegającego się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) SWW — rozumie się przez to Służbę Wywiadu Wojskowego;

2) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

3) ustawie o ochronie informacji niejawnych — rozumie się przez to ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711);

4) postępowaniu sprawdzającym — rozumie się przez to postępowanie sprawdzające, przeprowadzane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych;

5) kandydacie — rozumie się przez to żołnierza ubiegającego się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w SWW.

§ 3. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ma na celu ustalenie, czy kandydat:

1) spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w SWW;

2) daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 4. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata przeprowadza komórka organizacyjna SWW właściwa w sprawach kadrowych.

§ 5.1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata pisemnego podania o przyjęcie do służby w SWW.

2. Komórka organizacyjna, o której mowa w § 4, w każdym czasie bez podania przyczyny może odstąpić od dalszego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku niespełnienia przez kandydata wymogów określonych w ustawie.

§ 6. Kandydat, którego powiadomiono o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego, składa w komórce organizacyjnej, o której mowa w § 4, następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w SWW, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;

2) własnoręcznie napisany życiorys;

3) świadectwa stwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, oraz inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe;

4) poświadczające poziom znajomości języków obcych;

5) opinie służbowe lub świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc służby lub pracy;

6) kopię poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) trzy aktualne zdjęcia.

§ 7. Odmowa wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, skutkuje odstąpieniem od dalszego przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8.1. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata ustala wojskowa komisja lekarska, do której kieruje kandydata Szef SWW.

2. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej może się odbyć na podstawie orzeczenia wydanego przez wojskową komisję lekarską, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w SWW żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych.

§ 9.1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do służby w SWW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, może być poddany:

1) egzaminowi sprawności fizycznej;

2) badaniu psychofizjologicznemu;

3) badaniu psychologicznemu.

2. Na egzamin i badania, o których mowa w ust. 1, kieruje kandydata Szef SWW.

§ 10. Negatywny wynik albo odmowa poddania się przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym badaniom, sprawdzeniom lub czynnościom powoduje odstąpienie od dalszego przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata.

§ 11. 1. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadza szef komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4.

2.  Przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej potwierdza się tożsamość kandydata.

3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się motywacje kandydata, jego cechy osobowe, umiejętności i predyspozycje do służby w SWW.

4. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 6 pkt 1.

§ 12. 1. Postępowanie kwalifikacyjne zamyka sporządzenie przez szefa komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4, oceny końcowej kandydata, obejmującej ocenę jego przydatności do służby w SWW.

2. Formułując ocenę końcową kandydata, bierze się pod uwagę w szczególności wyniki przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, a ponadto:

1) wiek kandydata;

2) poziom i kierunek jego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych;

3) stopień znajomości języków obcych;

4) doświadczenie w pełnieniu służby lub wykonywaniu pracy poza granicami państwa;

5) umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi;

6) posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

§ 13. 1. Ocenę końcową kandydata oraz wnioski dotyczące możliwości przyjęcia go do służby w jednostkach (komórkach) organizacyjnych SWW szef komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4, przedstawia Szefowi SWW, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w stosunku do kandydata.

2. Ocenę, wnioski i decyzję, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym.

§ 14. Szef komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4, powiadamia pisemnie kandydata o możliwości przyjęcia lub odmowie przyjęcia go do służby w SWW.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.