ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych

Na podstawie art. 18 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 952 oraz z 2013 r. poz. 448) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób wykonywania nadzoru przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych.

§ 2. Nadzór, o którym mowa w § 1, obejmujący zagadnienia związane z:

1)  dysponowaniem etatem żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych,

2)  działalnością mobilizacyjno-uzupełnieniową i gotowości bojowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych oraz przygotowaniem do wykonywania zadań przez sądy wojskowe w czasie wojny,

3)  działalnością społeczno-wychowawczą żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych — wykonuje się przez sprawdzenie wybranej problematyki.

§ 3. Nadzór, o którym mowa w § 1, sprawuje Minister Obrony Narodowej za pośrednictwem prezesów sądów wojskowych.

§ 4. 1. Sprawdzenia wybranej problematyki dokonuje zespół sprawdzający powołany przez Ministra Obrony Narodowej, w drodze decyzji, na wniosek właściwego prezesa sądu wojskowego.

2. Wniosek, zawierający propozycję kandydatów do składu zespołu, w tym jego przewodniczącego, składa się w terminie do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego.

3. W decyzji o przeprowadzeniu sprawdzenia powołuje się skład zespołu sprawdzającego, w tym jego przewodniczącego, oraz określa się zakres sprawdzenia, jego termin oraz miejsce.

§ 5. 1. Z przebiegu sprawdzenia sporządza się notatkę zawierającą w szczególności:

1)  oznaczenie sprawdzanego sądu wojskowego;

2)  określenie składu zespołu sprawdzającego;

3)  określenie miejsca i terminu przeprowadzenia sprawdzenia;

4)  określenie przedmiotowego zakresu sprawdzenia;

5)  opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia, w tym ustalone nieprawidłowości, ze wskazaniem przyczyn ich powstania i skutków;

6)  termin usunięcia nieprawidłowości;

7)  wnioski i zalecenia;

8)  podpis przewodniczącego zespołu sprawdzającego oraz miejsce i datę podpisania notatki.

2. Notatkę przekazuje się prezesom właściwych sądów wojskowych w celu ustosunkowania się w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

3. Przewodniczący zespołu sprawdzającego niezwłocznie przedstawia notatkę z przebiegu sprawdzenia wraz z ustosunkowaniem się, o którym mowa w ust. 2, Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.