ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 385 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

2) zakres odpowiedzialności jednostek podległych i nadzorowanych za przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska;

3) kompetencje organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

4) formę, zakres, układ, techniki i terminy przedstawiania przez jednostki wojskowe i inne jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane informacji o istotnym znaczeniu dla zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

§ 2. Za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych są odpowiedzialni:

1) Sekretarz Stanu – I Zastępca Ministra Obrony Narodowej;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

3) Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

4) Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

5) Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych – P1;

6) Szef Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego – P2;

7) Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności – P6;

8) Szef Generalnego Zarządu Wsparcia – P7;

9) Dyrektor Departamentu Infrastruktury;

10) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

11) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

12) Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych;

13) Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego;

14) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji;

15) Szef Wojskowego Nadzoru Metrologicznego;

16) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Dowódca Garnizonu Warszawa;

17) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

18) Szef Wojskowych Służb Informacyjnych;

19) Komendant Akademii Obrony Narodowej;

20) Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305;

21) Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;

22) Prezes Agencji Mienia Wojskowego;

23) Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 3. Sekretarz Stanu – I Zastępca Ministra Obrony Narodowej kieruje działalnością w zakresie ochrony środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „resortem Obrony Narodowej”, oraz:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach organizacyjnie podporządkowanych;

2) opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekt „Polityki resortu Obrony Narodowej w zakresie ochrony środowiska” oraz nadzoruje jej realizację;

3) akceptuje ramowe, czteroletnie programy ochrony środowiska, o których mowa w § 7 pkt 3, oraz plany przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w § 12 pkt 2, i przedstawia je do zatwierdzania Ministrowi Obrony Narodowej;

4) zarządza kontrole i określa sposób ich przeprowadzania w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w resorcie Obrony Narodowej;

5) corocznie przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej „Informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”.

§ 4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) uwzględnia zagadnienia ochrony środowiska w planowaniu zadań dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych.

§ 5. Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych lub nadzorowanych;

2) planuje potrzeby i wydatki w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, środków farmaceutycznych, leków i związków chemicznych stosowanych w służbie zdrowia lub weterynarii, pochodzących z rotacji zapasów wojennych w wojskowych zakładach opieki zdrowotnej, jednostkach wojskowych oraz Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej;

3) w terminie do dnia 15 marca każdego roku na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane lub nadzorowane opracowuje i niezwłocznie przedstawia Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury sprawozdanie o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek.

§ 6. Szef Generalnego Zarządu Wsparcia – P7 koordynuje funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia oraz nadzoruje realizację wykonywania przez Centralny Ośrodek Analizy Skażeń czynności na potrzeby ochrony środowiska przez:

1) prowadzenie pomiarów skażeń promieniotwórczych w ramach funkcjonującej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zautomatyzowanej sieci pomiarów skażeń promieniotwórczych powietrza oraz wydzielanie w przypadkach szczególnych odpowiednich sił i środków do realizacji doraźnych pomiarów skażeń biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych;

2) prowadzenie Centralnej Bazy Danych Niebezpiecznych Substancji Chemicznych, zwanej dalej „Centralną Bazą Danych”, na podstawie „Zasad tworzenia bazy danych niebezpiecznych substancji chemicznych”;

3) udostępnianie, na wniosek dowódców, szefów (kierowników) jednostek organizacyjnych, informacji zawartych w Centralnej Bazie Danych.

§ 7. Dyrektor Departamentu Infrastruktury:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych lub nadzorowanych;

2) w ramach koordynowania i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w resorcie Obrony Narodowej monitoruje efekty ich wykonywania;

3) na podstawie „Polityki resortu Obrony Narodowej w zakresie ochrony środowiska” sporządza ramowe, czteroletnie programy ochrony środowiska, które po uzgodnieniu z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia do akceptacji Sekretarzowi Stanu – I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej;

4) inicjuje prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe związane z ochroną środowiska w resorcie Obrony Narodowej, planuje przedsięwzięcia z tego zakresu oraz występuje do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych o przydział środków finansowych na ich realizację;

5) nadzoruje przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działalności jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

6) organizuje, we współdziałaniu z Dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska;

7) uzgadnia z Dyrektorem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności propozycje tematów edukacji ekologicznej w ramach kształcenia obywatelskiego oraz współdziała w organizacji innych przedsięwzięć mających na celu edukację ekologiczną w ramach działalności kulturalno-oświatowej;

8) monitoruje dostarczanie do Ośrodków Analizy Skażeń Okręgów Wojskowych informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych, wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe lub nadzorowane;

9) organizuje we współpracy z:

a) Szefem Generalnego Zarządu Wsparcia – P7 pomiary skażeń chemicznych i promieniotwórczych w zakresie wynikającym z przepisów o ochronie środowiska,

b) Szefem Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pomiary skażeń biologicznych w zakresie wynikającym z przepisów o ochronie środowiska;

10) współdziała z właściwymi instytucjami i organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska;

11) opracowuje w porozumieniu z Szefem Generalnego Zarządu Wsparcia – P7 i Szefem Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego „Zasady tworzenia bazy danych niebezpiecznych substancji chemicznych”;

12) opracowuje zbiorcze zestawienia danych z jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych :

a) wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza, wielkości poboru wody i ilości ścieków wprowadzanych do wód i ziemi oraz ilości wytwarzanych, poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,

b) opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska;

13) corocznie:

a) w terminie do dnia 30 kwietnia, na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 5 pkt 3, § 9 pkt 4, § 12 pkt 6, § 13 pkt 1 i § 14 pkt 8 oraz zbiorczych informacji zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych – opracowuje i przedstawia Sekretarzowi Stanu – I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej „Informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”,

b) w terminie do dnia 15 grudnia uaktualnia, w porozumieniu z Szefem Generalnego Zarządu Wsparcia – P7 oraz Szefem Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, „Zasady tworzenia bazy danych niebezpiecznych substancji chemicznych”.

§ 8. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych lub nadzorowanych;

2) uwzględnia, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury, problematykę edukacji ekologicznej, poprzez propozycje tematyczne do kształcenia obywatelskiego, nadzoruje ich realizację i zapewnia, we współpracy z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, materiały dydaktyczne do tego kształcenia;

3) uwzględnia w działalności kulturalno-oświatowej problematykę ochrony środowiska przez propagowanie jej zasad i celów.

§ 9. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych lub nadzorowanych;

2) uwzględnia w nadzorowanych, koordynowanych lub wdrażanych pracach badawczo-rozwojowych przepisy o ochronie środowiska;

3) monitoruje dostarczanie do Ośrodków Analizy Skażeń Okręgów Wojskowych informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych, wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane;

4) w terminie do dnia 15 marca każdego roku na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane lub nadzorowane, opracowuje i niezwłocznie przedstawia Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury sprawozdanie o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek.

§ 10. Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych lub nadzorowanych.

§ 11. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego:

1) w porozumieniu z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

a) określa potrzeby dotyczące szkolenia specjalistycznego z zakresu ochrony środowiska,

b) zapewnia uwzględnianie problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w założeniach systemu kształcenia w akademiach i szkołach wojskowych;

2) w porozumieniu z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrektorem Departamentu Infrastruktury planuje i koordynuje szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska.

§ 12. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendant Akademii Obrony Narodowej i Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305:

1) odpowiadają za stosowanie przepisów o ochronie środowiska i nadzorują ich przestrzeganie w jednostkach podległych, bezpośrednio podporządkowanych lub nadzorowanych, a w szczególności:

a) w działalności szkoleniowej wojsk,

b) przy zabezpieczaniu logistycznym działań, w tym na polskim morzu terytorialnym i morskich wodach wewnętrznych oraz w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, a także na morzach i w portach innych państw, w czasie prowadzenia ćwiczeń i szkoleń lub odbywania wizyt poza polskimi obszarami morskimi,

c) podczas ćwiczeń z wojskami stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub w ramach Partnerstwa dla Pokoju, przy uwzględnieniu statusu tych wojsk, wynikającego z postanowień umów i porozumień międzynarodowych;

2) opracowują, na podstawie programu, o którym mowa w § 7 pkt 3, oraz potrzeb wojsk, czteroletnie plany przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, które po uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury przedstawiają do akceptacji Sekretarzowi Stanu – I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej;

3) uwzględniają problematykę ochrony środowiska w procesie kształcenia i szkolenia w podległych jednostkach;

4) inicjują prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, związane z ochroną środowiska oraz planują środki finansowe na ich realizację;

5) w miarę potrzeb wynikających z bieżącej działalności jednostek podległych organizują przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w tych jednostkach oraz planują na ten cel środki finansowe;

6) w terminie do dnia 15 marca każdego roku na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane lub nadzorowane opracowują i niezwłocznie przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury sprawozdanie o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek;

7) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych, wykorzystywanych przez podległe jednostki, a informacje w tym zakresie przekazują do Centralnej Bazy Danych;

8) prowadzą pomiary skażeń promieniotwórczych oraz inne pomiary w ramach systemu wykrywania skażeń w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

9) sprawują działalność kontrolną w zakresie ochrony środowiska w jednostkach podległych;

10) określają wymogi ochrony środowiska w zamówieniach publicznych dotyczących zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz innych materiałów.

§ 13. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych – P1, Szef Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego – P2, Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności – P6, Szef Wojskowego Nadzoru Metrologicznego, Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, Prezes Agencji Mienia Wojskowego oraz Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej prowadzą nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizują przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podległych lub nadzorowanych, ponadto:

1) w terminie do dnia 15 marca każdego roku na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane lub nadzorowane opracowują i niezwłocznie przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury sprawozdanie o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek;

2) monitorują dostarczanie do Ośrodków Analizy Skażeń Okręgów Wojskowych informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych, wykorzystywanych przez bezpośrednio podległe, nadzorowane lub podporządkowane jednostki organizacyjne.

§ 14. Dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wykonujący funkcje zarządców nieruchomości wynikające z prawa trwałego zarządu lub innych tytułów prawnych:

1) ponoszą odpowiedzialność za spełnianie wymagań przepisów o ochronie środowiska oraz koordynują działalność w tym zakresie w stosunku do nieruchomości pozostających w ich trwałym zarządzie lub będących na ewidencji na podstawie innych tytułów prawnych;

2) kontrolują działalność z zakresu ochrony środowiska na obszarze swojej odpowiedzialności, w razie stwierdzenia usterek i nieprawidłowości wnioskują o ich usunięcie;

3) podejmują działania racjonalizujące koszty utrzymania nieruchomości wojskowych w zakresie korzystania ze środowiska;

4) na wniosek kierowników (dowódców) jednostek organizacyjnych prowadzą, z zastrzeżeniem § 15 pkt 4, sprawy związane z uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian, oraz inne sprawy związane z przestrzeganiem wymogów przepisów o ochronie środowiska;

5) prowadzą ewidencję emisji gazów i pyłów do powietrza, ilości poboru wody i odprowadzania ścieków do wód i ziemi oraz inne ewidencje określone przez przepisy o ochronie środowiska;

6) opracowują zbiorcze zestawienia informacji o wielkości emisji zanieczyszczeń, wymagane przez przepisy o ochronie środowiska i przekazują je do właściwych organów administracji publicznej;

7) naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, wynikające z przepisów o ochronie środowiska;

8) w terminie do dnia 15 marca każdego roku na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane lub nadzorowane opracowują i niezwłocznie przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury sprawozdanie o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek;

9) organizują szkolenia z zakresu ochrony środowiska;

10) prowadzą przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych na obszarze swojego działania;

11) zapewniają udział przedstawicieli zarządców nieruchomości w kontrolach organizowanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska w jednostkach organizacyjnych na obszarze swojego działania;

12) prowadzą przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

§ 15. Dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych niewykonujący funkcji zarządców nieruchomości wynikających z prawa trwałego zarządu lub innych tytułów prawnych:

1) odpowiadają za stosowanie przepisów o ochronie środowiska oraz właściwe użytkowanie infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska występującej w nieruchomościach zajmowanych przez jednostki organizacyjne podległe, bezpośrednio podporządkowane lub nadzorowane;

2) prowadzą ewidencję danych potrzebnych do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz inne ewidencje określone przez przepisy o ochronie środowiska oraz przekazują do wykonującego funkcję zarządcy nieruchomości wynikającą z prawa trwałego zarządu:

a) meldunki kwartalne – do 5. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału,

b) meldunki roczne – do dnia 10 stycznia każdego roku;

3) w sprawach związanych z uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian, występują, z zastrzeżeniem pkt 4, do zarządców nieruchomości, powiadamiając odpowiednio dowódców okręgów wojskowych, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Dowódcę Garnizonu Warszawa;

4) prowadzą działania w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń lub decyzji na wytwarzanie, gromadzenie, magazynowanie lub pozbywanie się odpadów;

5) informują zarządców nieruchomości o wszelkich przeprowadzanych zmianach mających wpływ na ochronę środowiska;

6) prowadzą ewidencję wykorzystywanych niebezpiecznych substancji chemicznych, a informacje w tym zakresie przekazują do bazy danych Ośrodków Analizy Skażeń Okręgów Wojskowych.

§ 16. 1. Wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska planują poszczególni dysponenci części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, w ramach przydzielonego limitu wydatków na dany rok, na podstawie naliczeń wykonanych przez wykonujących funkcję zarządców nieruchomości wynikającą z prawa trwałego zarządu lub innych tytułów prawnych.

2. Wykonujący funkcje zarządców nieruchomości do końca stycznia roku następnego przedkładają rozliczenie środków finansowych poszczególnym dysponentom drugiego stopnia za rok poprzedni, a zestawienie zbiorcze przesyłają do przełożonych.

§ 17. 1. Zakres informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej, o której mowa w § 5 pkt 3, § 9 pkt 4, § 12 pkt 6, § 13 pkt 1 i § 14 pkt 8, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust.1, jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane lub nadzorowane przekazują do dnia 30 stycznia każdego roku w formie pisemnej oraz elektronicznej na informatycznym nośniku danych – według wzorów określonych przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 49, poz. 464.