ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 79 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 174, poz. 1273) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Stawki dodatku za posiadany stopień służbowy w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia przysługują funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.