ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór formularza opinii służbowej oraz szczegółowe zasady i tryb opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;

2) bezpośredni przełożony — przełożonego zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio;

3) wyższy przełożony — kierownika jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego, zastępcę Szefa Służby Wywiadu Wojskowego sprawującego bezpośredni nadzór nad jednostką organizacyjną Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

4) kierownik jednostki organizacyjnej — również funkcjonariusza pełniącego obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 3. 1. Opiniowanie służbowe funkcjonariuszy uwzględnia następujące kryteria:

1) efektywność służby;

2) kwalifikacje zawodowe i wiedzę ogólną;

3) umiejętność oceny sytuacji;

4) znajomość służby;

5) samodzielność wykonywania zadań;

6) planowanie i organizację własnej pracy;

7) podejmowanie nowych inicjatyw;

8) dyscyplinę i obowiązkowość;

9) dyspozycyjność;

10) umiejętność współpracy;

11) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych;

12) sposób sporządzania dokumentów służbowych;

13) proces adaptacji zawodowej — w przypadku funkcjonariuszy w okresie służby przygotowawczej.

2. W opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze, oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, ocenie podlega:

1) komunikacja werbalna;

2) planowanie i ustalanie priorytetów;

3) podejmowanie decyzji;

4) przekazywanie zadań;

5) zarządzanie czasem własnym i podwładnych;

6) kierowanie podwładnymi;

7) ocenianie podwładnych;

8) dbałość o stosunki międzyludzkie;

9) odporność na presję;

10) zarządzanie zasobami materialnymi.

3. Wzór formularza opinii służbowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Przy opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy stosuje się pięciostopniową skalę ocen poziomu spełniania kryteriów, o których mowa w § 3:

1) 5 — poziom wysoki;

2) 4 — poziom powyżej przeciętnej;

3) 3 — poziom przeciętny;

4) 2 — poziom poniżej przeciętnej;

5) 1 — poziom zdecydowanie poniżej przeciętnej.

§ 5. 1. Na podstawie ocen poziomu spełniania kryteriów, wystawionych funkcjonariuszowi z zastosowaniem skali ocen określonej w § 4, dokonuje się oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza.

2. Do oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza, o której mowa w ust. 1, sporządza się także opis zawierający w szczególności uwagi co do:

1) sposobu wywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych;

2) przydatności funkcjonariusza na zajmowanym stanowisku oraz do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego.

3. Ocena ogólna przebiegu służby funkcjonariusza wraz z opisem, o którym mowa w ust. 2, stanowi opinię służbową.

§ 6. 1. Funkcjonariusz podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu, w terminach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy.

2. Niezależnie od terminów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu:

1)w przypadku zwolnienia od odbywania służby przygotowawczej — pierwszemu opiniowaniu służbowemu po upływie 12 miesięcy służby stałej;

2) przed mianowaniem, w trybie art. 32 ust. 1 ustawy, na wyższy stopień obowiązujący w Służbie Wywiadu Wojskowego albo na wyższe stanowisko służbowe, chyba że od ostatniej opinii służbowej upłynęło mniej niż 12 miesięcy;

3) w okresie służby przygotowawczej, bezpośrednio przed mianowaniem na funkcjonariusza w służbie stałej;

4) w okresie służby przygotowawczej, w przypadku stwierdzenia nieprzydatności do służby;

5) w razie stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązków służbowych.

§ 7. Opinię służbową sporządza bezpośredni przełożony.

§ 8. 1. Bezpośredni przełożony zapoznaje funkcjonariusza z opinią służbową w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy.

2. Fakt zapoznania się z opinią służbową funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.

3. Podpisaną opinię służbową włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

4. W razie odmowy funkcjonariusza podpisania opinii służbowej bezpośredni przełożony, który sporządził opinię służbową, dokonuje na niej odpowiedniej adnotacji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, uznaje się, że funkcjonariusz został zapoznany z opinią służbową w dniu dokonania przez bezpośredniego przełożonego adnotacji o odmowie podpisania przez tego funkcjonariusza opinii służbowej.

§ 9. Po zapoznaniu funkcjonariusza z opinią służbową bezpośredni przełożony przedstawia ją do wiadomości właściwemu wyższemu przełożonemu.

§ 10. 1. Funkcjonariusz, który nie zgadza się z treścią opinii służbowej, może wnieść, drogą służbową, odwołanie od opinii służbowej na piśmie do właściwego wyższego przełożonego w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

2. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.

3. Odwołanie wniesione po terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, nie podlega rozpatrzeniu.

4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania oraz w okresie jego rozpatrywania opinia służbowa nie może stanowić podstawy do wydania rozkazu personalnego, którego wydanie jest uzależnione od treści tej opinii.

§ 11. 1. W razie uchybienia terminu określonego w art. 12 ust. 2 ustawy przywraca się termin na wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu wraz z odwołaniem wnosi się do właściwego wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku określonego w ust. 1 jest niedopuszczalne.

§ 12. 1. Właściwy wyższy przełożony może powołać komisję do zbadania odwołania. Komisja po dokonaniu ustaleń sporządza protokół, w którym przedstawia temu przełożonemu wnioski w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia odwołania.

2. Na wniosek funkcjonariusza, który wniósł odwołanie, w skład komisji powołuje się także wskazanego przez niego funkcjonariusza.

3. W skład komisji nie powołuje się bezpośredniego przełożonego, który sporządził zaskarżoną opinię służbową.

§ 13. 1. Właściwy wyższy przełożony, po rozpatrzeniu odwołania, może:

1) uchylić zaskarżoną opinię służbową i polecić wydanie nowej opinii służbowej, z uwzględnieniem wskazanych okoliczności;

2) utrzymać w mocy zaskarżoną opinię służbową.

2. Opinię służbową można zmienić tylko na korzyść funkcjonariusza.

§ 14. O sposobie załatwienia odwołania właściwy wyższy przełożony powiadamia funkcjonariusza oraz jego bezpośredniego przełożonego. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 15. 1. Funkcjonariusz ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o nieuwzględnieniu w całości lub w części odwołania, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie jego odwołania do Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie za pośrednictwem właściwego wyższego przełożonego, który rozpatrywał odwołanie. Jeżeli odwołanie rozpatrywał Szef Służby Wywiadu Wojskowego, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się bezpośrednio do Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.

3. Przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 10 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 i § 11—14 stosuje się odpowiednio.

4. Rozstrzygnięcie Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje tryb rozpatrywania odwołania.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.