ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego skierowany do szkoły, na przeszkolenie lub na studia, zwany dalej „funkcjonariuszem”, w czasie pobierania nauki w kraju otrzymuje uposażenie oraz inne należności pieniężne, w wysokości i na zasadach przysługujących mu na stanowisku służbowym zajmowanym bezpośrednio przed skierowaniem do szkoły, na przeszkolenie lub na studia, z uwzględnieniem zmian powstałych w okresie skierowania do szkoły, na przeszkolenie lub na studia, mających wpływ na ich wysokość.

§ 2. 1. Funkcjonariusz pobierający naukę poza stałym miejscem zamieszkania lub pełnienia służby otrzymuje diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz noclegów w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania, przy czym należności te otrzymuje za czas przejazdu:

1) do miejsca pobierania nauki w celu jej rozpoczęcia;

2) do miejsca odbywania praktyki przewidzianej programem kształcenia i z powrotem;

3) do miejsca stałego zamieszkania lub pełnienia służby i z powrotem, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, jeżeli przerwa w zajęciach wynika z ich harmonogramu i obejmuje co najmniej 3 kolejne dni kalendarzowe;

4) do miejsca pełnienia służby po ukończeniu nauki.

2. W przypadku zapewnienia funkcjonariuszowi bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w miejscu nauki, przeszkolenia lub studiów, funkcjonariusz otrzymuje diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wyłącznie za czas przejazdu do tego miejsca i z powrotem.

3. Za czas pobytu w miejscu nauki, przeszkolenia lub studiów funkcjonariusz nie otrzymuje ryczałtu na dojazdy środkami komunikacji miejscowej, jeżeli nauka odbywa się w miejscowości, w której ma zapewnione bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

§ 3. Funkcjonariusz, niezależnie od należności określonych w § 2 ust. 1, otrzymuje, po upływie każdego sześciotygodniowego okresu nauki, przeszkolenia lub studiów, zryczałtowany równoważnik pieniężny na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca stałego zamieszkania lub służby i z powrotem, w wysokości ceny biletu drugiej klasy pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień, w tym wykupionych, do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, na łączną odległość odpowiednio:

1) 200 km — jeżeli przejazd wynosi do 200 km;

2) 400 km — jeżeli przejazd wynosi od 201 km do 400 km;

3) 600 km — jeżeli przejazd wynosi od 401 km do 600 km;

4) 800 km — jeżeli przejazd wynosi od 601 km do 800 km;

5) 1 000 km — jeżeli przejazd wynosi ponad 800 km.

§ 4. 1. Uposażenie oraz inne należności pieniężne, o których mowa w § 1, wypłaca jednostka organizacyjna Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem do szkoły, na przeszkolenie lub na studia.

2. Funkcjonariuszowi skierowanemu na przeszkolenie zawodowe:

1) należności określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4 wypłaca jednostka organizacyjna Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem na przeszkolenie;

2) należności określone w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 3 wypłaca jednostka organizacyjna Służby Kontrwywiadu Wojskowego, do której funkcjonariusz został skierowany na przeszkolenie.

§ 5. Funkcjonariusz, na podstawie udokumentowanego wniosku, może otrzymać w całości lub części:

1) zwrot opłat za naukę pobieranych przez szkołę;

2) zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.